ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 117

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 117)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మధ్వః సోమస్యాశ్వినా మదాయ ప్రత్నో హోతా వివాసతే వామ్ |
  బర్హిష్మతీ రాతిర్ విశ్రితా గీర్ ఇషా యాతం నాసత్యోప వాజైః || 1-117-01

  యో వామ్ అశ్వినా మనసో జవీయాన్ రథః స్వశ్వో విశ ఆజిగాతి |
  యేన గచ్ఛథః సుకృతో దురోణం తేన నరా వర్తిర్ అస్మభ్యం యాతమ్ || 1-117-02

  ఋషిం నరావ్ అంహసః పాఞ్చజన్యమ్ ఋబీసాద్ అత్రిమ్ ముఞ్చథో గణేన |
  మినన్తా దస్యోర్ అశివస్య మాయా అనుపూర్వం వృషణా చోదయన్తా || 1-117-03

  అశ్వం న గూళ్హమ్ అశ్వినా దురేవైర్ ఋషిం నరా వృషణా రేభమ్ అప్సు |
  సం తం రిణీథో విప్రుతం దంసోభిర్ న వాం జూర్యన్తి పూర్వ్యా కృతాని || 1-117-04

  సుషుప్వాంసం న నిరృతేర్ ఉపస్థే సూర్యం న దస్రా తమసి క్షియన్తమ్ |
  శుభే రుక్మం న దర్శతం నిఖాతమ్ ఉద్ ఊపథుర్ అశ్వినా వన్దనాయ || 1-117-05

  తద్ వాం నరా శంస్యమ్ పజ్రియేణ కక్షీవతా నాసత్యా పరిజ్మన్ |
  శఫాద్ అశ్వస్య వాజినో జనాయ శతం కుమ్భాఅసిఞ్చతమ్ మధూనామ్ || 1-117-06

  యువం నరా స్తువతే కృష్ణియాయ విష్ణాప్వం దదథుర్ విశ్వకాయ |
  ఘోషాయై చిత్ పితృషదే దురోణే పతిం జూర్యన్త్యా అశ్వినావ్ అదత్తమ్ || 1-117-07

  యువం శ్యావాయ రుశతీమ్ అదత్తమ్ మహః క్షోణస్యాశ్వినా కణ్వాయ |
  ప్రవాచ్యం తద్ వృషణా కృతం వాం యన్ నార్షదాయ శ్రవో అధ్యధత్తమ్ || 1-117-08

  పురూ వర్పాంస్య్ అశ్వినా దధానా ని పేదవ ఊహథుర్ ఆశుమ్ అశ్వమ్ |
  సహస్రసాం వాజినమ్ అప్రతీతమ్ అహిహనం శ్రవస్యం తరుత్రమ్ || 1-117-09

  ఏతాని వాం శ్రవస్యా సుదానూ బ్రహ్మాఙ్గూషం సదనం రోదస్యోః |
  యద్ వామ్ పజ్రాసో అశ్వినా హవన్తే యాతమ్ ఇషా చ విదుషే చ వాజమ్ || 1-117-10

  సూనోర్ మానేనాశ్వినా గృణానా వాజం విప్రాయ భురణా రదన్తా |
  అగస్త్యే బ్రహ్మణా వావృధానా సం విశ్పలాం నాసత్యారిణీతమ్ || 1-117-11

  కుహ యాన్తా సుష్టుతిం కావ్యస్య దివో నపాతా వృషణా శయుత్రా |
  హిరణ్యస్యేవ కలశం నిఖాతమ్ ఉద్ ఊపథుర్ దశమే అశ్వినాహన్ || 1-117-12

  యువం చ్యవానమ్ అశ్వినా జరన్తమ్ పునర్ యువానం చక్రథుః శచీభిః |
  యువో రథం దుహితా సూర్యస్య సహ శ్రియా నాసత్యావృణీత || 1-117-13

  యువం తుగ్రాయ పూర్వ్యేభిర్ ఏవైః పునర్మన్యావ్ అభవతం యువానా |
  యువమ్ భుజ్యుమ్ అర్ణసో నిః సముద్రాద్ విభిర్ ఊహథుర్ ఋజ్రేభిర్ అశ్వైః || 1-117-14

  అజోహవీద్ అశ్వినా తౌగ్ర్యో వామ్ ప్రోళ్హః సముద్రమ్ అవ్యథిర్ జగన్వాన్ |
  నిష్ టమ్ ఊహథుః సుయుజా రథేన మనోజవసా వృషణా స్వస్తి || 1-117-15

  అజోహవీద్ అశ్వినా వర్తికా వామ్ ఆస్నో యత్ సీమ్ అముఞ్చతం వృకస్య |
  వి జయుషా యయథుః సాన్వ్ అద్రేర్ జాతం విష్వాచో అహతం విషేణ || 1-117-16

  శతమ్ మేషాన్ వృక్యే మామహానం తమః ప్రణీతమ్ అశివేన పిత్రా |
  ఆక్షీ ఋజ్రాశ్వే అశ్వినావ్ అధత్తం జ్యోతిర్ అన్ధాయ చక్రథుర్ విచక్షే || 1-117-17

  శునమ్ అన్ధాయ భరమ్ అహ్వయత్ సా వృకీర్ అశ్వినా వృషణా నరేతి |
  జారః కనీన ఇవ చక్షదాన ఋజ్రాశ్వః శతమ్ ఏకం చ మేషాన్ || 1-117-18

  మహీ వామ్ ఊతిర్ అశ్వినా మయోభూర్ ఉత స్రామం ధిష్ణ్యా సం రిణీథః |
  అథా యువామ్ ఇద్ అహ్వయత్ పురంధిర్ ఆగచ్ఛతం సీం వృషణావ్ అవోభిః || 1-117-19

  అధేనుం దస్రా స్తర్యం విషక్తామ్ అపిన్వతం శయవే అశ్వినా గామ్ |
  యువం శచీభిర్ విమదాయ జాయాం న్య్ ఊహథుః పురుమిత్రస్య యోషామ్ || 1-117-20

  యవం వృకేణాశ్వినా వపన్తేషం దుహన్తా మనుషాయ దస్రా |
  అభి దస్యుమ్ బకురేణా ధమన్తోరు జ్యోతిశ్ చక్రథుర్ ఆర్యాయ || 1-117-21

  ఆథర్వణాయాశ్వినా దధీచే ऽశ్వ్యం శిరః ప్రత్య్ ఐరయతమ్ |
  స వామ్ మధు ప్ర వోచద్ ఋతాయన్ త్వాష్ట్రం యద్ దస్రావ్ అపికక్ష్యం వామ్ || 1-117-22

  సదా కవీ సుమతిమ్ ఆ చకే వాం విశ్వా ధియో అశ్వినా ప్రావతమ్ మే |
  అస్మే రయిం నాసత్యా బృహన్తమ్ అపత్యసాచం శ్రుత్యం రరాథామ్ || 1-117-23

  హిరణ్యహస్తమ్ అశ్వినా రరాణా పుత్రం నరా వధ్రిమత్యా అదత్తమ్ |
  త్రిధా హ శ్యావమ్ అశ్వినా వికస్తమ్ ఉజ్ జీవస ఐరయతం సుదానూ || 1-117-24

  ఏతాని వామ్ అశ్వినా వీర్యాణి ప్ర పూర్వ్యాణ్య్ ఆయవో ऽవోచన్ |
  బ్రహ్మ కృణ్వన్తో వృషణా యువభ్యాం సువీరాసో విదథమ్ ఆ వదేమ || 1-117-25