ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 116

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 116)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  నాసత్యాభ్యామ్ బర్హిర్ ఇవ ప్ర వృఞ్జే స్తోమాఇయర్మ్య్ అభ్రియేవ వాతః |
  యావ్ అర్భగాయ విమదాయ జాయాం సేనాజువా న్యూహతూ రథేన || 1-116-01

  వీళుపత్మభిర్ ఆశుహేమభిర్ వా దేవానాం వా జూతిభిః శాశదానా |
  తద్ రాసభో నాసత్యా సహస్రమ్ ఆజా యమస్య ప్రధనే జిగాయ || 1-116-02

  తుగ్రో హ భుజ్యుమ్ అశ్వినోదమేఘే రయిం న కశ్ చిన్ మమృవాఅవాహాః |
  తమ్ ఊహథుర్ నౌభిర్ ఆత్మన్వతీభిర్ అన్తరిక్షప్రుద్భిర్ అపోదకాభిః || 1-116-03

  తిస్రః క్షపస్ త్రిర్ అహాతివ్రజద్భిర్ నాసత్యా భుజ్యుమ్ ఊహథుః పతంగైః |
  సముద్రస్య ధన్వన్న్ ఆర్ద్రస్య పారే త్రిభీ రథైః శతపద్భిః షళశ్వైః || 1-116-04

  అనారమ్భణే తద్ అవీరయేథామ్ అనాస్థానే అగ్రభణే సముద్రే |
  యద్ అశ్వినా ఊహథుర్ భుజ్యుమ్ అస్తం శతారిత్రాం నావమ్ ఆతస్థివాంసమ్ || 1-116-05

  యమ్ అశ్వినా దదథుః శ్వేతమ్ అశ్వమ్ అఘాశ్వాయ శశ్వద్ ఇత్ స్వస్తి |
  తద్ వాం దాత్రమ్ మహి కీర్తేన్యమ్ భూత్ పైద్వో వాజీ సదమ్ ఇద్ ధవ్యో అర్యః || 1-116-06

  యువం నరా స్తువతే పజ్రియాయ కక్షీవతే అరదతమ్ పురంధిమ్ |
  కారోతరాచ్ ఛఫాద్ అశ్వస్య వృష్ణః శతం కుమ్భాఅసిఞ్చతం సురాయాః || 1-116-07

  హిమేనాగ్నిం ఘ్రంసమ్ అవారయేథామ్ పితుమతీమ్ ఊర్జమ్ అస్మా అధత్తమ్ |
  ఋబీసే అత్రిమ్ అశ్వినావనీతమ్ ఉన్ నిన్యథుః సర్వగణం స్వస్తి || 1-116-08

  పరావతం నాసత్యానుదేథామ్ ఉచ్చాబుధ్నం చక్రథుర్ జిహ్మబారమ్ |
  క్షరన్న్ ఆపో న పాయనాయ రాయే సహస్రాయ తృష్యతే గోతమస్య || 1-116-09

  జుజురుషో నాసత్యోత వవ్రిమ్ ప్రాముఞ్చతం ద్రాపిమ్ ఇవ చ్యవానాత్ |
  ప్రాతిరతం జహితస్యాయుర్ దస్రాద్ ఇత్ పతిమ్ అకృణుతం కనీనామ్ || 1-116-10

  తద్ వాం నరా శంస్యం రాధ్యం చాభిష్టిమన్ నాసత్యా వరూథమ్ |
  యద్ విద్వాంసా నిధిమ్ ఇవాపగూళ్హమ్ ఉద్ దర్శతాద్ ఊపథుర్ వన్దనాయ || 1-116-11

  తద్ వాం నరా సనయే దంస ఉగ్రమ్ ఆవిష్ కృణోమి తన్యతుర్ న వృష్టిమ్ |
  దధ్యఙ్ హ యన్ మధ్వ్ ఆథర్వణో వామ్ అశ్వస్య శీర్ష్ణా ప్ర యద్ ఈమ్ ఉవాచ || 1-116-12

  అజోహవీన్ నాసత్యా కరా వామ్ మహే యామన్ పురుభుజా పురంధిః |
  శ్రుతం తచ్ ఛాసుర్ ఇవ వధ్రిమత్యా హిరణ్యహస్తమ్ అశ్వినావ్ అదత్తమ్ || 1-116-13

  ఆస్నో వృకస్య వర్తికామ్ అభీకే యువం నరా నాసత్యాముముక్తమ్ |
  ఉతో కవిమ్ పురుభుజా యువం హ కృపమాణమ్ అకృణుతం విచక్షే || 1-116-14

  చరిత్రం హి వేర్ ఇవాచ్ఛేది పర్ణమ్ ఆజా ఖేలస్య పరితక్మ్యాయామ్ |
  సద్యో జఙ్ఘామ్ ఆయసీం విశ్పలాయై ధనే హితే సర్తవే ప్రత్య్ అధత్తమ్ || 1-116-15

  శతమ్ మేషాన్ వృక్యే చక్షదానమ్ ఋజ్రాశ్వం తమ్ పితాన్ధం చకార |
  తస్మా అక్షీ నాసత్యా విచక్ష ఆధత్తం దస్రా భిషజావ్ అనర్వన్ || 1-116-16

  ఆ వాం రథం దుహితా సూర్యస్య కార్ష్మేవాతిష్ఠద్ అర్వతా జయన్తీ |
  విశ్వే దేవా అన్వ్ అమన్యన్త హృద్భిః సమ్ ఉ శ్రియా నాసత్యా సచేథే || 1-116-17

  యద్ అయాతం దివోదాసాయ వర్తిర్ భరద్వాజాయాశ్వినా హయన్తా |
  రేవద్ ఉవాహ సచనో రథో వాం వృషభశ్ చ శింశుమారశ్ చ యుక్తా || 1-116-18

  రయిం సుక్షత్రం స్వపత్యమ్ ఆయుః సువీర్యం నాసత్యా వహన్తా |
  ఆ జహ్నావీం సమనసోప వాజైస్ త్రిర్ అహ్నో భాగం దధతీమ్ అయాతమ్ || 1-116-19

  పరివిష్టం జాహుషం విశ్వతః సీం సుగేభిర్ నక్తమ్ ఊహథూ రజోభిః |
  విభిన్దునా నాసత్యా రథేన వి పర్వతాఅజరయూ అయాతమ్ || 1-116-20

  ఏకస్యా వస్తోర్ ఆవతం రణాయ వశమ్ అశ్వినా సనయే సహస్రా |
  నిర్ అహతం దుచ్ఛునా ఇన్ద్రవన్తా పృథుశ్రవసో వృషణావ్ అరాతీః || 1-116-21

  శరస్య చిద్ ఆర్చత్కస్యావతాద్ ఆ నీచాద్ ఉచ్చా చక్రథుః పాతవే వాః |
  శయవే చిన్ నాసత్యా శచీభిర్ జసురయే స్తర్యమ్ పిప్యథుర్ గామ్ || 1-116-22

  అవస్యతే స్తువతే కృష్ణియాయ ఋజూయతే నాసత్యా శచీభిః |
  పశుం న నష్టమ్ ఇవ దర్శనాయ విష్ణాప్వం దదథుర్ విశ్వకాయ || 1-116-23

  దశ రాత్రీర్ అశివేనా నవ ద్యూన్ అవనద్ధం శ్నథితమ్ అప్స్వ్ అన్తః |
  విప్రుతం రేభమ్ ఉదని ప్రవృక్తమ్ ఉన్ నిన్యథుః సోమమ్ ఇవ స్రువేణ || 1-116-24

  ప్ర వాం దంసాంస్య్ అశ్వినావ్ అవోచమ్ అస్య పతిః స్యాం సుగవః సువీరః |
  ఉత పశ్యన్న్ అశ్నువన్ దీర్ఘమ్ ఆయుర్ అస్తమ్ ఇవేజ్ జరిమాణం జగమ్యామ్ || 1-116-25