ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 115

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 115)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  చిత్రం దేవానామ్ ఉద్ అగాద్ అనీకం చక్షుర్ మిత్రస్య వరుణస్యాగ్నేః |
  ఆప్రా ద్యావాపృథివీ అన్తరిక్షం సూర్య ఆత్మా జగతస్ తస్థుషశ్ చ || 1-115-01

  సూర్యో దేవీమ్ ఉషసం రోచమానామ్ మర్యో న యోషామ్ అభ్య్ ఏతి పశ్చాత్ |
  యత్రా నరో దేవయన్తో యుగాని వితన్వతే ప్రతి భద్రాయ భద్రమ్ || 1-115-02

  భద్రా అశ్వా హరితః సూర్యస్య చిత్రా ఏతగ్వా అనుమాద్యాసః |
  నమస్యన్తో దివ ఆ పృష్ఠమ్ అస్థుః పరి ద్యావాపృథివీ యన్తి సద్యః || 1-115-03

  తత్ సూర్యస్య దేవత్వం తన్ మహిత్వమ్ మధ్యా కర్తోర్ వితతం సం జభార |
  యదేద్ అయుక్త హరితః సధస్థాద్ ఆద్ రాత్రీ వాసస్ తనుతే సిమస్మై || 1-115-04

  తన్ మిత్రస్య వరుణస్యాభిచక్షే సూర్యో రూపం కృణుతే ద్యోర్ ఉపస్థే |
  అనన్తమ్ అన్యద్ రుశద్ అస్య పాజః కృష్ణమ్ అన్యద్ ధరితః సమ్ భరన్తి || 1-115-05

  అద్యా దేవా ఉదితా సూర్యస్య నిర్ అంహసః పిపృతా నిర్ అవద్యాత్ |
  తన్ నో మిత్రో వరుణో మామహన్తామ్ అదితిః సిన్ధుః పృథివీ ఉత ద్యౌః || 1-115-06