ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 114

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 114)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇమా రుద్రాయ తవసే కపర్దినే క్షయద్వీరాయ ప్ర భరామహే మతీః |
  యథా శమ్ అసద్ ద్విపదే చతుష్పదే విశ్వమ్ పుష్టం గ్రామే అస్మిన్న్ అనాతురమ్ || 1-114-01

  మృళా నో రుద్రోత నో మయస్ కృధి క్షయద్వీరాయ నమసా విధేమ తే |
  యచ్ ఛం చ యోశ్ చ మనుర్ ఆయేజే పితా తద్ అశ్యామ తవ రుద్ర ప్రణీతిషు || 1-114-02

  అశ్యామ తే సుమతిం దేవయజ్యయా క్షయద్వీరస్య తవ రుద్ర మీఢ్వః |
  సుమ్నాయన్న్ ఇద్ విశో అస్మాకమ్ ఆ చరారిష్టవీరా జుహవామ తే హవిః || 1-114-03

  త్వేషం వయం రుద్రం యజ్ఞసాధం వఙ్కుం కవిమ్ అవసే ని హ్వయామహే |
  ఆరే అస్మద్ దైవ్యం హేళో అస్యతు సుమతిమ్ ఇద్ వయమ్ అస్యా వృణీమహే || 1-114-04

  దివో వరాహమ్ అరుషం కపర్దినం త్వేషం రూపం నమసా ని హ్వయామహే |
  హస్తే బిభ్రద్ భేషజా వార్యాణి శర్మ వర్మ ఛర్దిర్ అస్మభ్యం యంసత్ || 1-114-05

  ఇదమ్ పిత్రే మరుతామ్ ఉచ్యతే వచః స్వాదోః స్వాదీయో రుద్రాయ వర్ధనమ్ |
  రాస్వా చ నో అమృత మర్తభోజనం త్మనే తోకాయ తనయాయ మృళ || 1-114-06

  మా నో మహాన్తమ్ ఉత మా నో అర్భకమ్ మా న ఉక్షన్తమ్ ఉత మా న ఉక్షితమ్ |
  మా నో వధీః పితరమ్ మోత మాతరమ్ మా నః ప్రియాస్ తన్వో రుద్ర రీరిషః || 1-114-07

  మా నస్ తోకే తనయే మా న ఆయౌ మా నో గోషు మా నో అశ్వేషు రీరిషః |
  వీరాన్ మా నో రుద్ర భామితో వధీర్ హవిష్మన్తః సదమ్ ఇత్ త్వా హవామహే || 1-114-08

  ఉప తే స్తోమాన్ పశుపా ఇవాకరం రాస్వా పితర్ మరుతాం సుమ్నమ్ అస్మే |
  భద్రా హి తే సుమతిర్ మృళయత్తమాథా వయమ్ అవ ఇత్ తే వృణీమహే || 1-114-09

  ఆరే తే గోఘ్నమ్ ఉత పూరుషఘ్నం క్షయద్వీర సుమ్నమ్ అస్మే తే అస్తు |
  మృళా చ నో అధి చ బ్రూహి దేవాధా చ నః శర్మ యచ్ఛ ద్విబర్హాః || 1-114-10

  అవోచామ నమో అస్మా అవస్యవః శృణోతు నో హవం రుద్రో మరుత్వాన్ |
  తన్ నో మిత్రో వరుణో మామహన్తామ్ అదితిః సిన్ధుః పృథివీ ఉత ద్యౌః || 1-114-11