ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 113

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 113)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇదం శ్రేష్ఠం జ్యోతిషాం జ్యోతిర్ ఆగాచ్ చిత్రః ప్రకేతో అజనిష్ట విభ్వా |
  యథా ప్రసూతా సవితుః సవాయఏవా రాత్ర్య్ ఉషసే యోనిమ్ ఆరైక్ || 1-113-01

  రుశద్వత్సా రుశతీ శ్వేత్యాగాద్ ఆరైగ్ ఉ కృష్ణా సదనాన్య్ అస్యాః |
  సమానబన్ధూ అమృతే అనూచీ ద్యావా వర్ణం చరత ఆమినానే || 1-113-02

  సమానో అధ్వా స్వస్రోర్ అనన్తస్ తమ్ అన్యాన్యా చరతో దేవశిష్టే |
  న మేథేతే న తస్థతుః సుమేకే నక్తోషాసా సమనసా విరూపే || 1-113-03

  భాస్వతీ నేత్రీ సూనృతానామ్ అచేతి చిత్రా వి దురో న ఆవః |
  ప్రార్ప్యా జగద్ వ్య్ ఉ నో రాయో అఖ్యద్ ఉషా అజీగర్ భువనాని విశ్వా || 1-113-04

  జిహ్మశ్యే చరితవే మఘోన్య్ ఆభోగయ ఇష్టయే రాయ ఉ త్వమ్ |
  దభ్రమ్ పశ్యద్భ్య ఉర్వియా విచక్ష ఉషా అజీగర్ భువనాని విశ్వా || 1-113-05

  క్షత్రాయ త్వం శ్రవసే త్వమ్ మహీయా ఇష్టయే త్వమ్ అర్థమ్ ఇవ త్వమ్ ఇత్యై |
  విసదృశా జీవితాభిప్రచక్ష ఉషా అజీగర్ భువనాని విశ్వా || 1-113-06

  ఏషా దివో దుహితా ప్రత్య్ అదర్శి వ్యుచ్ఛన్తీ యువతిః శుక్రవాసాః |
  విశ్వస్యేశానా పార్థివస్య వస్వ ఉషో అద్యేహ సుభగే వ్య్ ఉచ్ఛ || 1-113-07

  పరాయతీనామ్ అన్వ్ ఏతి పాథ ఆయతీనామ్ ప్రథమా శశ్వతీనామ్ |
  వ్యుచ్ఛన్తీ జీవమ్ ఉదీరయన్త్య్ ఉషా మృతం కం చన బోధయన్తీ || 1-113-08

  ఉషో యద్ అగ్నిం సమిధే చకర్థ వి యద్ ఆవశ్ చక్షసా సూర్యస్య |
  యన్ మానుషాన్ యక్ష్యమాణాఅజీగస్ తద్ దేవేషు చకృషే భద్రమ్ అప్నః || 1-113-09

  కియాత్య్ ఆ యత్ సమయా భవాతి యా వ్యూషుర్ యాశ్ చ నూనం వ్యుచ్ఛాన్ |
  అను పూర్వాః కృపతే వావశానా ప్రదీధ్యానా జోషమ్ అన్యాభిర్ ఏతి || 1-113-10

  ఈయుష్ టే యే పూర్వతరామ్ అపశ్యన్ వ్యుచ్ఛన్తీమ్ ఉషసమ్ మర్త్యాసః |
  అస్మాభిర్ ఊ ను ప్రతిచక్ష్యాభూద్ ఓ తే యన్తి యే అపరీషు పశ్యాన్ || 1-113-11

  యావయద్ద్వేషా ఋతపా ఋతేజాః సుమ్నావరీ సూనృతా ఈరయన్తీ |
  సుమఙ్గలీర్ బిభ్రతీ దేవవీతిమ్ ఇహాద్యోషః శ్రేష్ఠతమా వ్య్ ఉచ్ఛ || 1-113-12

  శశ్వత్ పురోషా వ్య్ ఉవాస దేవ్య్ అథో అద్యేదం వ్య్ ఆవో మఘోనీ |
  అథో వ్య్ ఉచ్ఛాద్ ఉత్తరాఅను ద్యూన్ అజరామృతా చరతి స్వధాభిః || 1-113-13

  వ్య్ అఞ్జిభిర్ దివ ఆతాస్వ్ అద్యౌద్ అప కృష్ణాం నిర్ణిజం దేవ్య్ ఆవః |
  ప్రబోధయన్త్య్ అరుణేభిర్ అశ్వైర్ ఓషా యాతి సుయుజా రథేన || 1-113-14

  ఆవహన్తీ పోష్యా వార్యాణి చిత్రం కేతుం కృణుతే చేకితానా |
  ఈయుషీణామ్ ఉపమా శశ్వతీనాం విభాతీనామ్ ప్రథమోషా వ్య్ అశ్వైత్ || 1-113-15

  ఉద్ ఈర్ధ్వం జీవో అసుర్ న ఆగాద్ అప ప్రాగాత్ తమ ఆ జ్యోతిర్ ఏతి |
  ఆరైక్ పన్థాం యాతవే సూర్యాయాగన్మ యత్ర ప్రతిరన్త ఆయుః || 1-113-16

  స్యూమనా వాచ ఉద్ ఇయర్తి వహ్ని స్తవానో రేభ ఉషసో విభాతీః |
  అద్యా తద్ ఉచ్ఛ గృణతే మఘోన్య్ అస్మే ఆయుర్ ని దిదీహి ప్రజావత్ || 1-113-17

  యా గోమతీర్ ఉషసః సర్వవీరా వ్యుచ్ఛన్తి దాశుషే మర్త్యాయ |
  వాయోర్ ఇవ సూనృతానామ్ ఉదర్కే తా అశ్వదా అశ్నవత్ సోమసుత్వా || 1-113-18

  మాతా దేవానామ్ అదితేర్ అనీకం యజ్ఞస్య కేతుర్ బృహతీ వి భాహి |
  ప్రశస్తికృద్ బ్రహ్మణే నో వ్య్ ఉచ్ఛా నో జనే జనయ విశ్వవారే || 1-113-19

  యచ్ చిత్రమ్ అప్న ఉషసో వహన్తీజానాయ శశమానాయ భద్రమ్ |
  తన్ నో మిత్రో వరుణో మామహన్తామ్ అదితిః సిన్ధుః పృథివీ ఉత ద్యౌః || 1-113-20