ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 112

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 112)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఈళే ద్యావాపృథివీ పూర్వచిత్తయే ऽగ్నిం ఘర్మం సురుచం యామన్న్ ఇష్టయే |
  యాభిర్ భరే కారమ్ అంశాయ జిన్వథస్ తాభిర్ ఊ షు ఊతిభిర్ అశ్వినా గతమ్ || 1-112-01

  యువోర్ దానాయ సుభరా అసశ్చతో రథమ్ ఆ తస్థుర్ వచసం న మన్తవే |
  యాభిర్ ధియో ऽవథః కర్మన్న్ ఇష్టయే తాభిర్ ఊ షు ఊతిభిర్ అశ్వినా గతమ్ || 1-112-02

  యువం తాసాం దివ్యస్య ప్రశాసనే విశాం క్షయథో అమృతస్య మజ్మనా |
  యాభిర్ ధేనుమ్ అస్వమ్ పిన్వథో నరా తాభిర్ ఊ షు ఊతిభిర్ అశ్వినా గతమ్ || 1-112-03

  యాభిః పరిజ్మా తనయస్య మజ్మనా ద్విమాతా తూర్షు తరణిర్ విభూషతి |
  యాభిస్ త్రిమన్తుర్ అభవద్ విచక్షణస్ తాభిర్ ఊ షు ఊతిభిర్ అశ్వినా గతమ్ || 1-112-04

  యాభీ రేభం నివృతం సితమ్ అద్భ్య ఉద్ వన్దనమ్ ఐరయతం స్వర్ దృశే |
  యాభిః కణ్వమ్ ప్ర సిషాసన్తమ్ ఆవతం తాభిర్ ఊ షు ఊతిభిర్ అశ్వినా గతమ్ || 1-112-05

  యాభిర్ అన్తకం జసమానమ్ ఆరణే భుజ్యుం యాభిర్ అవ్యథిభిర్ జిజిన్వథుః |
  యాభిః కర్కన్ధుం వయ్యం చ జిన్వథస్ తాభిర్ ఊ షు ఊతిభిర్ అశ్వినా గతమ్ || 1-112-06

  యాభిః శుచన్తిం ధనసాం సుషంసదం తప్తం ఘర్మమ్ ఓమ్యావన్తమ్ అత్రయే |
  యాభిః పృశ్నిగుమ్ పురుకుత్సమ్ ఆవతం తాభిర్ ఊ షు ఊతిభిర్ అశ్వినా గతమ్ || 1-112-07

  యాభిః శచీభిర్ వృషణా పరావృజమ్ ప్రాన్ధం శ్రోణం చక్షస ఏతవే కృథః |
  యాభిర్ వర్తికాం గ్రసితామ్ అముఞ్చతం తాభిర్ ఊ షు ఊతిభిర్ అశ్వినా గతమ్ || 1-112-08

  యాభిః సిన్ధుమ్ మధుమన్తమ్ అసశ్చతం వసిష్ఠం యాభిర్ అజరావ్ అజిన్వతమ్ |
  యాభిః కుత్సం శ్రుతర్యం నర్యమ్ ఆవతం తాభిర్ ఊ షు ఊతిభిర్ అశ్వినా గతమ్ || 1-112-09

  యాభిర్ విశ్పలాం ధనసామ్ అథర్వ్యం సహస్రమీళ్హ ఆజావ్ అజిన్వతమ్ |
  యాభిర్ వశమ్ అశ్వ్యమ్ ప్రేణిమ్ ఆవతం తాభిర్ ఊ షు ఊతిభిర్ అశ్వినా గతమ్ || 1-112-10

  యాభిః సుదానూ ఔశిజాయ వణిజే దీర్ఘశ్రవసే మధు కోశో అక్షరత్ |
  కక్షీవన్తం స్తోతారం యాభిర్ ఆవతం తాభిర్ ఊ షు ఊతిభిర్ అశ్వినా గతమ్ || 1-112-11

  యాభీ రసాం క్షోదసోద్నః పిపిన్వథుర్ అనశ్వం యాభీ రథమ్ ఆవతం జిషే |
  యాభిస్ త్రిశోక ఉస్రియా ఉదాజత తాభిర్ ఊ షు ఊతిభిర్ అశ్వినా గతమ్ || 1-112-12

  యాభిః సూర్యమ్ పరియాథః పరావతి మన్ధాతారం క్షైత్రపత్యేష్వ్ ఆవతమ్ |
  యాభిర్ విప్రమ్ ప్ర భరద్వాజమ్ ఆవతం తాభిర్ ఊ షు ఊతిభిర్ అశ్వినా గతమ్ || 1-112-13

  యాభిర్ మహామ్ అతిథిగ్వం కశోజువం దివోదాసం శమ్బరహత్య ఆవతమ్ |
  యాభిః పూర్భిద్యే త్రసదస్యుమ్ ఆవతం తాభిర్ ఊ షు ఊతిభిర్ అశ్వినా గతమ్ || 1-112-14

  యాభిర్ వమ్రం విపిపానమ్ ఉపస్తుతం కలిం యాభిర్ విత్తజానిం దువస్యథః |
  యాభిర్ వ్యశ్వమ్ ఉత పృథిమ్ ఆవతం తాభిర్ ఊ షు ఊతిభిర్ అశ్వినా గతమ్ || 1-112-15

  యాభిర్ నరా శయవే యాభిర్ అత్రయే యాభిః పురా మనవే గాతుమ్ ఈషథుః |
  యాభిః శారీర్ ఆజతం స్యూమరశ్మయే తాభిర్ ఊ షు ఊతిభిర్ అశ్వినా గతమ్ || 1-112-16

  యాభిః పఠర్వా జఠరస్య మజ్మనాగ్నిర్ నాదీదేచ్ చిత ఇద్ధో అజ్మన్న్ ఆ |
  యాభిః శర్యాతమ్ అవథో మహాధనే తాభిర్ ఊ షు ఊతిభిర్ అశ్వినా గతమ్ || 1-112-17

  యాభిర్ అఙ్గిరో మనసా నిరణ్యథో ऽగ్రం గచ్ఛథో వివరే గోర్ణసః |
  యాభిర్ మనుం శూరమ్ ఇషా సమావతం తాభిర్ ఊ షు ఊతిభిర్ అశ్వినా గతమ్ || 1-112-18

  యాభిః పత్నీర్ విమదాయ న్యూహథుర్ ఆ ఘ వా యాభిర్ అరుణీర్ అశిక్షతమ్ |
  యాభిః సుదాస ఊహథుః సుదేవ్యం తాభిర్ ఊ షు ఊతిభిర్ అశ్వినా గతమ్ || 1-112-19

  యాభిః శంతాతీ భవథో దదాశుషే భుజ్యుం యాభిర్ అవథో యాభిర్ అధ్రిగుమ్ |
  ఓమ్యావతీం సుభరామ్ ఋతస్తుభం తాభిర్ ఊ షు ఊతిభిర్ అశ్వినా గతమ్ || 1-112-20

  యాభిః కృశానుమ్ అసనే దువస్యథో జవే యాభిర్ యూనో అర్వన్తమ్ ఆవతమ్ |
  మధు ప్రియమ్ భరథో యత్ సరడ్భ్యస్ తాభిర్ ఊ షు ఊతిభిర్ అశ్వినా గతమ్ || 1-112-21

  యాభిర్ నరం గోషుయుధం నృషాహ్యే క్షేత్రస్య సాతా తనయస్య జిన్వథః |
  యాభీ రథాఅవథో యాభిర్ అర్వతస్ తాభిర్ ఊ షు ఊతిభిర్ అశ్వినా గతమ్ || 1-112-22

  యాభిః కుత్సమ్ ఆర్జునేయం శతక్రతూ ప్ర తుర్వీతిమ్ ప్ర చ దభీతిమ్ ఆవతమ్ |
  యాభిర్ ధ్వసన్తిమ్ పురుషన్తిమ్ ఆవతం తాభిర్ ఊ షు ఊతిభిర్ అశ్వినా గతమ్ || 1-112-23

  అప్నస్వతీమ్ అశ్వినా వాచమ్ అస్మే కృతం నో దస్రా వృషణా మనీషామ్ |
  అద్యూత్యే ऽవసే ని హ్వయే వాం వృధే చ నో భవతం వాజసాతౌ || 1-112-24

  ద్యుభిర్ అక్తుభిః పరి పాతమ్ అస్మాన్ అరిష్టేభిర్ అశ్వినా సౌభగేభిః |
  తన్ నో మిత్రో వరుణో మామహన్తామ్ అదితిః సిన్ధుః పృథివీ ఉత ద్యౌః || 1-112-25