ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 111

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 111)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తక్షన్ రథం సువృతం విద్మనాపసస్ తక్షన్ హరీ ఇన్ద్రవాహా వృషణ్వసూ |
  తక్షన్ పితృభ్యామ్ ఋభవో యువద్ వయస్ తక్షన్ వత్సాయ మాతరం సచాభువమ్ || 1-111-01

  ఆ నో యజ్ఞాయ తక్షత ఋభుమద్ వయః క్రత్వే దక్షాయ సుప్రజావతీమ్ ఇషమ్ |
  యథా క్షయామ సర్వవీరయా విశా తన్ నః శర్ధాయ ధాసథా స్వ్ ఐన్ద్రియమ్ || 1-111-02

  ఆ తక్షత సాతిమ్ అస్మభ్యమ్ ఋభవః సాతిం రథాయ సాతిమ్ అర్వతే నరః |
  సాతిం నో జైత్రీం సమ్ మహేత విశ్వహా జామిమ్ అజామిమ్ పృతనాసు సక్షణిమ్ || 1-111-03

  ఋభుక్షణమ్ ఇన్ద్రమ్ ఆ హువ ఊతయ ఋభూన్ వాజాన్ మరుతః సోమపీతయే |
  ఉభా మిత్రావరుణా నూనమ్ అశ్వినా తే నో హిన్వన్తు సాతయే ధియే జిషే || 1-111-04

  ఋభుర్ భరాయ సం శిశాతు సాతిం సమర్యజిద్ వాజో అస్మాఅవిష్టు |
  తన్ నో మిత్రో వరుణో మామహన్తామ్ అదితిః సిన్ధుః పృథివీ ఉత ద్యౌః || 1-111-05