ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 110

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 110)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తతమ్ మే అపస్ తద్ ఉ తాయతే పునః స్వాదిష్ఠా ధీతిర్ ఉచథాయ శస్యతే |
  అయం సముద్ర ఇహ విశ్వదేవ్యః స్వాహాకృతస్య సమ్ ఉ తృప్ణుత ఋభవః || 1-110-01

  ఆభోగయమ్ ప్ర యద్ ఇచ్ఛన్త ఐతనాపాకాః ప్రాఞ్చో మమ కే చిద్ ఆపయః |
  సౌధన్వనాసశ్ చరితస్య భూమనాగచ్ఛత సవితుర్ దాశుషో గృహమ్ || 1-110-02

  తత్ సవితా వో ऽమృతత్వమ్ ఆసువద్ అగోహ్యం యచ్ ఛ్రవయన్త ఐతన |
  త్యం చిచ్ చమసమ్ అసురస్య భక్షణమ్ ఏకం సన్తమ్ అకృణుతా చతుర్వయమ్ || 1-110-03

  విష్ట్వీ శమీ తరణిత్వేన వాఘతో మర్తాసః సన్తో అమృతత్వమ్ ఆనశుః |
  సౌధన్వనా ఋభవః సూరచక్షసః సంవత్సరే సమ్ అపృచ్యన్త ధీతిభిః || 1-110-04

  క్షేత్రమ్ ఇవ వి మముస్ తేజనేనఏకమ్ పాత్రమ్ ఋభవో జేహమానమ్ |
  ఉపస్తుతా ఉపమం నాధమానా అమర్త్యేషు శ్రవ ఇచ్ఛమానాః || 1-110-05

  ఆ మనీషామ్ అన్తరిక్షస్య నృభ్యః స్రుచేవ ఘృతం జుహవామ విద్మనా |
  తరణిత్వా యే పితుర్ అస్య సశ్చిర ఋభవో వాజమ్ అరుహన్ దివో రజః || 1-110-06

  ఋభుర్ న ఇన్ద్రః శవసా నవీయాన్ ఋభుర్ వాజేభిర్ వసుభిర్ వసుర్ దదిః |
  యుష్మాకం దేవా అవసాహని ప్రియే ऽభి తిష్ఠేమ పృత్సుతీర్ అసున్వతామ్ || 1-110-07

  నిశ్ చర్మణ ఋభవో గామ్ అపింశత సం వత్సేనాసృజతా మాతరమ్ పునః |
  సౌధన్వనాసః స్వపస్యయా నరో జివ్రీ యువానా పితరాకృణోతన || 1-110-08
  వాజేభిర్ నో వాజసాతావ్ అవిడ్ఢ్య్ ఋభుమాఇన్ద్ర చిత్రమ్ ఆ దర్షి రాధః |
  తన్ నో మిత్రో వరుణో మామహన్తామ్ అదితిః సిన్ధుః పృథివీ ఉత ద్యౌః || 1-110-09