ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 109

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 109)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వి హ్య్ అఖ్యమ్ మనసా వస్య ఇచ్ఛన్న్ ఇన్ద్రాగ్నీ జ్ఞాస ఉత వా సజాతాన్ |
  నాన్యా యువత్ ప్రమతిర్ అస్తి మహ్యం స వాం ధియం వాజయన్తీమ్ అతక్షమ్ || 1-109-01

  అశ్రవం హి భూరిదావత్తరా వాం విజామాతుర్ ఉత వా ఘా స్యాలాత్ |
  అథా సోమస్య ప్రయతీ యువభ్యామ్ ఇన్ద్రాగ్నీ స్తోమం జనయామి నవ్యమ్ || 1-109-02

  మా ఛేద్మ రశ్మీఇతి నాధమానాః పితౄణాం శక్తీర్ అనుయచ్ఛమానాః |
  ఇన్ద్రాగ్నిభ్యాం కం వృషణో మదన్తి తా హ్య్ అద్రీ ధిషణాయా ఉపస్థే || 1-109-03

  యువాభ్యాం దేవీ ధిషణా మదాయేన్ద్రాగ్నీ సోమమ్ ఉశతీ సునోతి |
  తావ్ అశ్వినా భద్రహస్తా సుపాణీ ఆ ధావతమ్ మధునా పృఙ్క్తమ్ అప్సు || 1-109-04

  యువామ్ ఇన్ద్రాగ్నీ వసునో విభాగే తవస్తమా శుశ్రవ వృత్రహత్యే |
  తావ్ ఆసద్యా బర్హిషి యజ్ఞే అస్మిన్ ప్ర చర్షణీ మాదయేథాం సుతస్య || 1-109-05

  ప్ర చర్షణిభ్యః పృతనాహవేషు ప్ర పృథివ్యా రిరిచాథే దివశ్ చ |
  ప్ర సిన్ధుభ్యః ప్ర గిరిభ్యో మహిత్వా ప్రేన్ద్రాగ్నీ విశ్వా భువనాత్య్ అన్యా || 1-109-06

  ఆ భరతం శిక్షతం వజ్రబాహూ అస్మాఇన్ద్రాగ్నీ అవతం శచీభిః |
  ఇమే ను తే రశ్మయః సూర్యస్య యేభిః సపిత్వమ్ పితరో న ఆసన్ || 1-109-07

  పురందరా శిక్షతం వజ్రహస్తాస్మాఇన్ద్రాగ్నీ అవతమ్ భరేషు |
  తన్ నో మిత్రో వరుణో మామహన్తామ్ అదితిః సిన్ధుః పృథివీ ఉత ద్యౌః || 1-109-08