ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 108

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 108)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  య ఇన్ద్రాగ్నీ చిత్రతమో రథో వామ్ అభి విశ్వాని భువనాని చష్టే |
  తేనా యాతం సరథం తస్థివాంసాథా సోమస్య పిబతం సుతస్య || 1-108-01

  యావద్ ఇదమ్ భువనం విశ్వమ్ అస్త్య్ ఉరువ్యచా వరిమతా గభీరమ్ |
  తావాఅయమ్ పాతవే సోమో అస్త్వ్ అరమ్ ఇన్ద్రాగ్నీ మనసే యువభ్యామ్ || 1-108-02

  చక్రాథే హి సధ్ర్యఙ్ నామ భద్రం సధ్రీచీనా వృత్రహణా ఉత స్థః |
  తావ్ ఇన్ద్రాగ్నీ సధ్ర్యఞ్చా నిషద్యా వృష్ణః సోమస్య వృషణా వృషేథామ్ || 1-108-03

  సమిద్ధేష్వ్ అగ్నిష్వ్ ఆనజానా యతస్రుచా బర్హిర్ ఉ తిస్తిరాణా |
  తీవ్రైః సోమైః పరిషిక్తేభిర్ అర్వాగ్ ఏన్ద్రాగ్నీ సౌమనసాయ యాతమ్ || 1-108-04

  యానీన్ద్రాగ్నీ చక్రథుర్ వీర్యాణి యాని రూపాణ్య్ ఉత వృష్ణ్యాని |
  యా వామ్ ప్రత్నాని సఖ్యా శివాని తేభిః సోమస్య పిబతం సుతస్య || 1-108-05

  యద్ అబ్రవమ్ ప్రథమం వాం వృణానో ऽయం సోమో అసురైర్ నో విహవ్యః |
  తాం సత్యాం శ్రద్ధామ్ అభ్య్ ఆ హి యాతమ్ అథా సోమస్య పిబతం సుతస్య || 1-108-06

  యద్ ఇన్ద్రాగ్నీ మదథః స్వే దురోణే యద్ బ్రహ్మణి రాజని వా యజత్రా |
  అతః పరి వృషణావ్ ఆ హి యాతమ్ అథా సోమస్య పిబతం సుతస్య || 1-108-07

  యద్ ఇన్ద్రాగ్నీ యదుషు తుర్వశేషు యద్ ద్రుహ్యుష్వ్ అనుషు పూరుషు స్థః |
  అతః పరి వృషణావ్ ఆ హి యాతమ్ అథా సోమస్య పిబతం సుతస్య || 1-108-08

  యద్ ఇన్ద్రాగ్నీ అవమస్యామ్ పృథివ్యామ్ మధ్యమస్యామ్ పరమస్యామ్ ఉత స్థః |
  అతః పరి వృషణావ్ ఆ హి యాతమ్ అథా సోమస్య పిబతం సుతస్య || 1-108-09

  యద్ ఇన్ద్రాగ్నీ పరమస్యామ్ పృథివ్యామ్ మధ్యమస్యామ్ అవమస్యామ్ ఉత స్థః |
  అతః పరి వృషణావ్ ఆ హి యాతమ్ అథా సోమస్య పిబతం సుతస్య || 1-108-10

  యద్ ఇన్ద్రాగ్నీ దివి ష్ఠో యత్ పృథివ్యాం యత్ పర్వతేష్వ్ ఓషధీష్వ్ అప్సు |
  అతః పరి వృషణావ్ ఆ హి యాతమ్ అథా సోమస్య పిబతం సుతస్య || 1-108-11

  యద్ ఇన్ద్రాగ్నీ ఉదితా సూర్యస్య మధ్యే దివః స్వధయా మాదయేథే |
  అతః పరి వృషణావ్ ఆ హి యాతమ్ అథా సోమస్య పిబతం సుతస్య || 1-108-12

  ఏవేన్ద్రాగ్నీ పపివాంసా సుతస్య విశ్వాస్మభ్యం సం జయతం ధనాని |
  తన్ నో మిత్రో వరుణో మామహన్తామ్ అదితిః సిన్ధుః పృథివీ ఉత ద్యౌః || 1-108-13