ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 107

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 107)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యజ్ఞో దేవానామ్ ప్రత్య్ ఏతి సుమ్నమ్ ఆదిత్యాసో భవతా మృళయన్తః |
  ఆ వో ऽర్వాచీ సుమతిర్ వవృత్యాద్ అంహోశ్ చిద్ యా వరివోవిత్తరాసత్ || 1-107-01

  ఉప నో దేవా అవసా గమన్త్వ్ అఙ్గిరసాం సామభి స్తూయమానాః |
  ఇన్ద్ర ఇన్ద్రియైర్ మరుతో మరుద్భిర్ ఆదిత్యైర్ నో అదితిః శర్మ యంసత్ || 1-107-02

  తన్ న ఇన్ద్రస్ తద్ వరుణస్ తద్ అగ్నిస్ తద్ అర్యమా తత్ సవితా చనో ధాత్ |
  తన్ నో మిత్రో వరుణో మామహన్తామ్ అదితిః సిన్ధుః పృథివీ ఉత ద్యౌః || 1-107-03