ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 106

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 1 - సూక్తము 106)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్రమ్ మిత్రం వరుణమ్ అగ్నిమ్ ఊతయే మారుతం శర్ధో అదితిం హవామహే |
  రథం న దుర్గాద్ వసవః సుదానవో విశ్వస్మాన్ నో అంహసో నిష్ పిపర్తన || 1-106-01

  త ఆదిత్యా ఆ గతా సర్వతాతయే భూత దేవా వృత్రతూర్యేషు శమ్భువః |
  రథం న దుర్గాద్ వసవః సుదానవో విశ్వస్మాన్ నో అంహసో నిష్ పిపర్తన || 1-106-02

  అవన్తు నః పితరః సుప్రవాచనా ఉత దేవీ దేవపుత్రే ఋతావృధా |
  రథం న దుర్గాద్ వసవః సుదానవో విశ్వస్మాన్ నో అంహసో నిష్ పిపర్తన || 1-106-03

  నరాశంసం వాజినం వాజయన్న్ ఇహ క్షయద్వీరమ్ పూషణం సుమ్నైర్ ఈమహే |
  రథం న దుర్గాద్ వసవః సుదానవో విశ్వస్మాన్ నో అంహసో నిష్ పిపర్తన || 1-106-04

  బృహస్పతే సదమ్ ఇన్ నః సుగం కృధి శం యోర్ యత్ తే మనుర్హితం తద్ ఈమహే |
  రథం న దుర్గాద్ వసవః సుదానవో విశ్వస్మాన్ నో అంహసో నిష్ పిపర్తన || 1-106-05

  ఇన్ద్రం కుత్సో వృత్రహణం శచీపతిం కాటే నిబాళ్హ ఋషిర్ అహ్వద్ ఊతయే |
  రథం న దుర్గాద్ వసవః సుదానవో విశ్వస్మాన్ నో అంహసో నిష్ పిపర్తన || 1-106-06

  దేవైర్ నో దేవ్య్ అదితిర్ ని పాతు దేవస్ త్రాతా త్రాయతామ్ అప్రయుచ్ఛన్ |
  తన్ నో మిత్రో వరుణో మామహన్తామ్ అదితిః సిన్ధుః పృథివీ ఉత ద్యౌః || 1-106-07