హిందూ ధర్మశాస్త్ర సంగ్రహము/అనుక్రమణిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అనుక్రమణిక

ప్రకరణము

1. శాస్త్రముల యుత్పత్తి క్రమము - 9

2. వివాహము - 17

3. పుత్రస్వీకారము - 27

4. రక్షకత్వము - 44

5. సొమ్ము - 48

6. వినియోగము - 52

7. ఉయిళ్లు - 57

8. సొమ్ములోఁ జేయవలసిన వ్యయములు - 61

9. దాయానర్హత - 68

10. దాయభాగము - 71

11. దాయాధికారము - 90

12. బంగాళశాస్త్ర సంప్రదాయము - 116

13. మళయాళదేశ శాస్త్రము - 122

14. క్రయ విక్రయాది వ్యవహారము - 132