హిందూ ధర్మశాస్త్ర సంగ్రహము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

హిందూ ధర్మ శాస్త్ర సంగ్రహము.

ఇంగిలీషు భాషయందు

సదరదాలతు వ్యూని, జడ్జి గారైన

తామస్ లంస్‌డన్ స్ట్రెంజిదొరగారిచేత

రచింపబడినది.


ఈ గ్రంథము

పరవస్తు చిన్నయసూరిచేత

నరహరి గోపాలకృష్ణమసెట్టిగారి

సాహాయ్యమువలనఁ

దెనుఁగింపఁబడియె.


చెన్న పట్టణము.

అరిమిని వీధి 13 వ లెక్క గృహమందు

హిందూముద్రాక్షర శాలయందు

జ్ఞా. సరవప్ప సెట్టిచేత ముద్రింపఁబడినది.

1858


This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.