స్వర్గారోహణ పర్వము - అధ్యాయము 4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (స్వర్గారోహణ పర్వము - అధ్యాయము 4)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

తతొ యుధిష్ఠిరొ రాజా థేవైః సర్పి మరుథ్గణైః

పూజ్యమానొ యయౌ తతత్ర యత్ర తే కురుపుంగవాః

2 థథర్శ తత్ర గొవిన్థం బరాహ్మేణ వపుషాన్వితమ

తేనైవ థృష్టపూర్వేణ సాథృశ్యేనొపసూచితమ

3 థీప్యమానం సవవపుషా థివ్యైర అస్త్రైర ఉపస్దితమ

చక్రప్రభృతిభిర ఘొరైర థివ్యైః పురుషవిగ్రహైః

ఉపాస్యమానం వీరేణ ఫల్గునేన సువర్చసా

4 అపరస్మిన్న అదొథ్థేశే కర్ణం శస్త్రభృతాం వరమ

థవాథశాథిత్య సహితం థథర్శ కురునన్థనః

5 అదాపరస్మిన్న ఉథ్థేశే మరుథ్గణవృతం పరభుమ

భీమసేనమ అదాపశ్యత తేనైవ వపుషాన్వితమ

6 అశ్వినొస తు తదా సదానే థీప్యమానౌ సవతేజసా

నకులం సహథేవం చ థథర్శ కురునన్థనః

7 తదా థథర్శ పాఞ్చాలీం కమలొత్పలమాలినీమ

వపుషా సవర్గమ ఆక్రమ్య తిష్ఠన్తీమ అర్కవర్చసమ

8 అదైనాం సహసా రాజా పరష్టుమ ఐచ్ఛథ యుధిష్ఠిరః

తతొ ఽసయ భగవాన ఇన్థ్రః కదయామ ఆస థేవరాట

9 శరీర ఏషా థరౌపథీ రూపా తవథర్దే మానుషం గతా

అయొనిజా లొకకాన్తా పుణ్యగన్ధా యుధిష్ఠిర

10 థరుపథస్య కులే జాతా భవథ్భిశ చొపజీవితా

రత్యర్దం భవతాం హయ ఏషా నిమితా శూలపాణినా

11 ఏతే పఞ్చ మహాభాగా గన్ధర్వాః పావకప్రభాః

థరౌపథ్యాస తనయా రాజన యుష్మాకమ అమితౌజసః

12 పశ్య గన్ధర్వరాజానం ధృతరాష్ట్రం మనీషిణమ

ఏనం చ తవం విజానీహి భరాతరం పూర్వజం పితుః

13 అయం తే పూర్వజొ భరాతా కౌన్తేయః పావకథ్యుతిః

సూర్యపుత్రొ ఽగరజః శరేష్ఠొ రాధేయ ఇతి విశ్రుతః

ఆథిత్యసహితొ యాతి పశ్యైనం పురుషర్షభ

14 సాధ్యానామ అద థేవానాం వసూనాం మరుతామ అపి

గణేషు పశ్య రాజేన్థ్ర వృష్ణ్యన్ధకమహారదాన

సాత్యకిప్రముఖాన వీరాన భొజాంశ చైవ మహారదాన

15 సొమేన సహితం పశ్య సౌభథ్రమ అపరాజితమ

అభిమన్యుం మహేష్వాసం నిశాకరసమథ్యుతిమ

16 ఏష పాణ్డుర మహేష్వాసః కున్త్యా మాథ్ర్యా చ సంగతః

విమానేన సథాభ్యేతి పితా తవ మమాన్తికమ

17 వసుభిః సహితం పశ్య భీష్మం శాంతనవం నృపమ

థరొణం బృహస్పతేః పార్శ్వే గురుమ ఏనం నిశామయ

18 ఏతే చాన్యే మహీపాలా యొధాస తవ చ పాణ్డవ

గన్ధర్వైః సహితా యాన్తి యక్షైః పుణ్యజనైస తదా

19 గుహ్యకానాం గతిం చాపి కే చిత పరాప్తా నృసత్తమాః

తయక్త్వా థేహం జితస్వర్గాః పుణ్యవాగ బుథ్ధికర్మభిః