స్వర్గారోహణ పర్వము - అధ్యాయము 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (స్వర్గారోహణ పర్వము - అధ్యాయము 3)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]

సదితే ముహూర్తం పార్దే తు ధర్మరాజే యుధిష్ఠిరే

ఆజగ్ముస తత్ర కౌరవ్య థేవాః శక్రపురొగమాః

2 సవయం విగ్రహవాన ధర్మొ రాజానం పరసమీక్షితుమ

తత్రాజగామ యత్రాసౌ కురురాజొ యుధిష్ఠిరః

3 తేషు భాస్వరథేహేషు పుణ్యాభిజన కర్మసు

సమాగతేషు థేవేషు వయగమత తత తమొ నృప

4 నాథృశ్యన్త చ తాస తత్ర యాతనాః పాపకర్మిణామ

నథీ వైతరణీ చైవ కూటశాల్మలినా సహ

5 లొహకుమ్భ్యః శిలాశ చైవ నాథృశ్యన్త భయానకాః

వికృతాని శరీరాణి యాని తత్ర సమన్తతః

థథర్శ రాజా కౌన్తేయస తాన్య అథృశ్యాని చాభవన

6 తతొ వయుః సుఖస్పర్శః పుణ్యగన్ధవహః శివః

వవౌ థేవసమీపస్దః శీతలొ ఽతీవ భారత

7 మరుతః సహ శక్రేణ వసవశ చాశ్వినౌ సహ

సాధ్యా రుథ్రాస తదాథిత్యా యే చాన్యే ఽపి థివౌకసః

8 సర్వే తత్ర సమాజగ్ముః సిథ్ధాశ చ పరమర్షయః

యత్ర రాజా మహాతేజా ధర్మపుత్రః సదితొ ఽభవత

9 తతః శక్రః సురపతిః శరియా పరమయా యుతః

యుధిష్ఠిరమ ఉవాచేథం సాన్త్వపూర్వమ ఇథం వచః

10 యుధిష్ఠిర మహాబాహొ పరీతా థేవగణాస తవ

ఏహ్య ఏహి పురుషవ్యాఘ్ర కృతమ ఏతావతా విభొ

సిథ్ధిః పరాప్తా తవయా రాజఁల లొకాశ చాప్య అక్షయాస తవ

11 న చ మన్యుస తవయా కార్యః శృణు చేథం వచొ మమ

అవశ్యం నరకస తాత థరష్టవ్యః సర్వరాజభిః

12 శుభానామ అశుభానాం చ థవౌ రాశీపురుషర్షభ

యః పూర్వం సుకృతం భుఙ్క్తే పశ్చాన నిరయమ ఏతి సః

పూర్వం నరకభాగ్యస తు పశ్చాత సవగమ ఉపైతి సః

13 భూయిష్ఠం పాపకర్మా యః స పూర్వం సవర్గమ అశ్నుతే

తేన తవమ ఏవం గమితొ మయా శరేయొ ఽరదినా నృప

14 వయాజేన హి తవయా థరొణ ఉపచీర్ణః సుతం పరతి

వయాజేనైవ తతొ రాజన థర్శితొ నరకస తవ

15 యదైవ తవం తదా భీమస తదా పార్దొ యమౌ తదా

థరౌపథీ చ తదా కృష్ణా వయాజేన నరకం గతాః

16 ఆగచ్ఛ నరశార్థూల ముక్తాస తే చైవ కిల్బిషాత

సవపక్షాశ చైవ యే తుభ్యం పార్దివా నిహతా రణే

సర్వే సవర్గమ అనుప్రాప్తాస తాన పశ్య పురుషర్షభ

17 కర్ణశ చైవ మహేష్వాసః సర్వశస్త్రభృతాం వరః

స గతః పరమాం సిథ్ధిం యథర్దం పరితప్యసే

18 తం పశ్య పురుషవ్యాఘ్రమ ఆథిత్యతనయం విభొ

సవస్దానస్దం మహాబాహొ జహి శొకం నరర్షభ

19 భరాతౄంశ చాన్యాంస తదా పశ్య సవపక్షాంశ చైవ పార్దివాన

సవం సవం సదానమ అనుప్రాప్తాన వయేతు తే మానసొ జవరః

20 అనుభూయ పూర్వం తవం కృచ్ఛ్రమ ఇతః పరభృతి కౌరవ

విహరస్వ మయా సార్ధం గతశొకొ నిరామయః

21 కర్మణాం తాత పుణ్యానాం జితానాం తపసా సవయమ

థానానాం చ మహాబాహొ ఫలం పరాప్నుహి పాణ్డవ

22 అథ్య తవాం థేవగన్ధర్వా థివ్యాశ చాప్సరసొ థివి

ఉపసేవన్తు కల్యాణం విరజొఽమబరవాససః

23 రాజసూయ జితాఁల లొకాన అశ్వమేధాభివర్ధితాన

పరాప్నుహి తవం మహాబాహొ తపసశ చ ఫలం మహత

24 ఉపర్య ఉపరి రాజ్ఞాం హి తవ లొకా యుధిష్ఠిర

హరిశ్చన్థ్ర సమాః పార్ద యేషు తవం విహరిష్యసి

25 మాన్ధాతా యత్ర రాజర్షిర యత్ర రాజా భగీరదః

థౌఃషన్తిర యత్ర భరతస తత్ర తవం విహరిష్యసి

26 ఏషా థేవ నథీ పుణ్యా పర్ద తరైలొక్యపావనీ

ఆకాశగఙ్గా రాజేన్థ్ర తత్రాప్లుత్య గమిష్యసి

27 అత్ర సనాతస్య తే భావొ మానుషొ విగమిష్యతి

గతశొకొ నిరాయాసొ ముక్తవైరొ భవిష్యసి

28 ఏవం బరువతి థేవేన్థ్రే కౌరవేన్థ్రం యుధిష్ఠిరమ

ధర్మొ విగ్రహవాన సాక్షాథ ఉవాచ సుతమ ఆత్మనః

29 భొ భొ రాజన మహాప్రాజ్ఞ పరీతొ ఽసమి తవ పుత్రక

మథ్భక్త్యా సత్యవాక్యేన కషమయా చ థమేన చ

30 ఏషా తృతీయా జిజ్ఞాస తవ రాజన కృతా మయా

న శక్యసే చాలయితుం సవభావాత పార్ద హేతుభిః

31 పూర్వం పరీక్షితొ హి తవమ ఆసీర థవైతవనం పరతి

అరణీ సహితస్యార్దే తచ చ నిస్తీర్ణవాన అసి

32 సొథర్యేషు వినష్టేషు థరౌపథ్యాం తత్ర భారత

శవరూపధారిణా పుత్ర పునస తవం మే పరీక్షితః

33 ఇథం తృతీయం భరాతౄణామ అర్దే యత సదాతుమ ఇచ్ఛసి

విశుథ్ధొ ఽసి మహాభాగ సుఖీ విగతకల్మషః

34 న చ తే భరాతరః పార్ద నరకస్దా విశాం పతే

మాయైషా థేవరాజేన మహేన్థ్రేణ పరయొజితా

35 అవశ్యం నరకస తాత థరష్టవ్యః సర్వరాజభిః

తతస తవయా పరాప్తమ ఇథం ముహూర్తం థుఃఖమ ఉత్తమమ

36 న సవ్యసాచీ భీమొ వా యమౌ వా పురుషర్షభౌ

కర్ణొ వా సత్యవాక శూరొ నరకార్హాశ చిరం నృప

37 న కృష్ణా రాజపుత్రీ చ నారకార్హా యుధిష్ఠిర

ఏహ్య ఏహి భరతశ్రేష్ఠ పశ్య గఙ్గాం తరిలొకగామ

38 ఏవమ ఉక్తః స రాజర్షిస తవ పూర్వపితామహః

జగామ సహధర్మేణ సర్వైశ చ తరిథశాలయైః

39 గఙ్గాం థేవ నథీం పుణ్యాం పావనీమ ఋషిసంస్తుతామ

అవగాహ్య తు తాం రాజా తనుం తత్యాజ మానుషీమ

40 తతొ థివ్యవపుర భూత్వా ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః

నిర్వైరొ గతసంతాపొ జలే తస్మిన సమాప్లుతః

41 తతొ యయౌ వృతొ థేవైః కురురాజొ యుధిష్ఠిరః

ధర్మేణ సహితొ ధర్మాన సతూయమానొ మహర్షిభిః