స్వర్గారోహణ పర్వము - అధ్యాయము 5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (స్వర్గారోహణ పర్వము - అధ్యాయము 5)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జ]

భీష్మథ్రొణౌ మహాత్మానౌ ధృతరాష్ట్రశ చ పార్దివః

విరాటథ్రుపథౌ చొభౌ శఙ్ఖశ చైవొత్తరస తదా

2 ధృష్టకేతుర జయత్సేనొ రాజా చైవ స సత్యజిత

థుర్యొధన సుతాశ చైవ శకునిశ చైవ సౌబలః

3 కర్ణ పుత్రాశ చ విక్రాన్తా రాజా చైవ జయథ్రదః

ఘటొత్చకాథయశ చైవ యే చాన్యే నానుకీర్తితాః

4 యే చాన్యే కీర్తితాస తత్ర రాజానొ థీప్తమూర్తయః

సవర్గే కాలం కియన్తం తే తస్దుస తథ అపి శంస మే

5 ఆహొస్విచ ఛాశ్వతం సదానం తేషాం తత్ర థవిజొత్తమ

అన్యే వా కర్మణః కాం తే గతిం పరాప్తా నరర్షభాః

ఏతథ ఇచ్ఛామ్య అహం శరొతుం పరొచ్యమానం తవయా థవిజ

6 [సూత]

ఇత్య ఉక్తః స తు విప్రర్షిర అనుజ్ఞాతొ మహాత్మనా

వయాసేన తస్య నృపతేర ఆఖ్యాతుమ ఉపచక్రమే

7 [వై]

గన్తవ్యం కర్మణామ అన్తే సర్వేణ మనుజాధిప

శృణు గుహ్యమ ఇథం రాజన థేవానాం భరతర్షభ

యథ ఉవాచ మహాతేజా థివ్యచక్షుః పరతాపవాన

8 మునిః పురాణః కౌరవ్య పారాశర్యొ మహావ్రతః

అగాధ బుథ్ధిః సర్వజ్ఞొ గతిజ్ఞః సర్వకర్మణామ

9 వసూన ఏవ మహాతేజా భీష్మః పరాప మహాథ్యుతిః

అష్టావ ఏవ హి థృశ్యన్తే వసవొ భరతర్షభ

10 బృహస్పతిం వివేశాద థరొణొ హయ అఙ్గిరసాం వరమ

కృతవర్మా తు హార్థిక్యః పరవివేశ మరుథ్గణమ

11 సనత కుమారం పరథ్యుమ్నః పరవివేశ యదాగతమ

ధృతరాష్ట్రొ ధనేశస్య లొకాన పరాప థురాసథాన

12 ధృతరాష్ట్రేణ సహితా గాన్ధారీ చ యశస్వినీ

పత్నీభ్యాం సహితః పాణ్డుర మహేన్థ్ర సథనం యయౌ

13 విరాటథ్రుపథౌ చొభౌ ధృష్టకేతుశ చ పార్దివ

నిశఠాక్రూర సామ్బాశ చ భానుః కమ్పొ విడూరదః

14 భూరిశ్రవాః శలశ చైవ భూరిశ చ పృదివీపతిః

ఉగ్రసేనస తదా కంసొ వసుథేవశ చ వీర్యవాన

15 ఉత్తరశ చ సహ భరాత్రా శఙ్ఖేన నరపుంగవః

విశ్వేషాం థేవతానాం తే వివిశుర నరసత్తమాః

16 వర్చా నామ మహాతేజాః సొమపుత్రః పరతాపవాన

సొ ఽభిమన్యుర నృసింహస్య ఫల్గునస్య సుతొ ఽభవత

17 స యుథ్ధ్వా కషత్రధర్మేణ యదా నాన్యః పుమాన కవ చిత

వివేశ సొమం ధర్మాత్మా కర్మణొ ఽనతే మహారదః

18 ఆవివేశ రవిం కర్ణః పితరం పురుషర్షభ

థవాపరం శకునిః పరాప ధృష్టథ్యుమ్నస తు పావకమ

19 ధృతరాష్ట్రాత్మజాః సర్వే యాతుధానా బలొత్కటాః

ఋథ్ధిమన్తొ మహాత్మానః శస్త్రపూతా థివం గతాః

ధర్మమ ఏవావిశత కషత్తా రాజా చైవ యుధిష్ఠిరః

20 అనన్తొ భగవాన థేవః పరవివేశ రసాతలమ

పితామహ నియొగాథ ధి యొ యొగాథ గామ అధారయత

21 షొడశ సత్రీసహస్రాణి వాసుథేవ పరిగ్రహః

నయమజ్జన్త సరస్వత్యాం కాలేన జనమేజయ

తాశ చాప్య అప్సరసొ భూత్వా వాసుథేవమ ఉపాగమన

22 హతాస తస్మిన మహాయుథ్ధే యే వీరాస తు మహారదాః

ఘటొత్కచాథయః సర్వే థేవాన యక్షాంశ చ భేజిరే

23 థుర్యొధన సహాయాశ చ రాక్షసాః పరికీర్తితాః

పరాప్తాస తే కరమశొ రాజన సర్వలొకాన అనుత్తమాన

24 భవనం చ మహేన్థ్రస్య కుబేరస్య చ ధీమతః

వరుణస్య తదా లొకాన వివిశుః పురుషర్షభాః

25 ఏతత తే సర్వమ ఆఖ్యాతం విస్తరేణ మహాథ్యుతే

కురూణాం చరితం కృత్స్నం పాణ్డవానాం చ భారత

26 [సూత]

ఏతచ ఛరుత్వా థవిజశ్రేష్ఠాత స రాజా జనమేజయః

విస్మితొ ఽభవథ అత్యర్దం యజ్ఞకర్మాన్తరేష్వ అద

27 తతః సమాపయామ ఆసుః కర్మ తత తస్య యాజకాః

ఆస్తీకశ చాభవత పరీతః పరిమొక్ష్య భుజంగమాన

28 తతొ థవిజాతీన సర్వాంస తాన థక్షిణాభిర అతొషయత

పూజితాశ చాపి తే రాజ్ఞా తతొ జగ్ముర యదాగతమ

29 విసర్జయిత్వా విప్రాంస తాన రాజాపి జనమేజయః

తతస తక్షశిలాయాః స పునర ఆయాథ గజాహ్వయమ

30 ఏతత తే సర్వమ ఆఖ్యాతం వైశమ్పాయన కీర్తితమ

వయాసాజ్ఞయా సమాఖ్యాతం సర్పసత్త్రే నృపస్య హ

31 పుణ్యొ ఽయమ ఇతిహాసాఖ్యః పవిత్రం చేథమ ఉత్తమమ

కృష్ణేన మునినా విప్ర నియతం సత్యవాథినా

32 సర్వజ్ఞేన విధిజ్ఞేన ధర్మజ్ఞానవతా సతా

అతీన్థ్రియేణ శుచినా తపసా భావితాత్మనా

33 ఐశ్వర్యే వర్తతా చైవ సాంఖ్యయొగవిథా తదా

నైకతన్త్ర విబుథ్ధేన థృష్ట్వా థివ్యేన చక్షుషా

34 కీర్తిం పరదయతా లొకే పాణ్డవానాం మహాత్మనామ

అన్యేషాం కషత్రియాణాం చ భూరి థరవిణ తేజసామ

35 య ఇథం శరావయేథ విథ్వాన సథా పర్వణి పర్వణి

ధూతపాప్మా జితస్వర్గొ బరహ్మభూయాయ గచ్ఛతి

36 యశ చేథం శరావయేచ ఛరాథ్ధే బరాహ్మణాన పాథమ అన్తతః

అక్షయ్యమ అన్నపానం వై పితౄంస తస్యొపతిష్ఠతే

37 అహ్నా యథ ఏనః కురుతే ఇన్థ్రియైర మనసాపి వా

మహాభారతమ ఆఖ్యాయ పశ్చాత సంధ్యాం పరముచ్యతే

38 ధర్మే చార్దే చ కామే చ మొక్షే చ భరతర్షభ

యథ ఇహాస్తి తథ అన్యత్ర యన నేహాస్తి న తత కవ చిత

39 యజొ నామేతిహాసొ ఽయం శరొతవ్యొ భూతిమ ఇచ్ఛతా

రజ్ఞా రాజసుతైశ చాపి గర్భిణ్యా చైవ యొషితా

40 సవర్గకామొ లభేత సవర్గం జయ కామొ లభేజ జయమ

గర్భిణీ లభతే పుత్రం కన్యాం వా బహు భాగినీమ

41 అనాగతం తరిభిర వర్షైః కృష్ణథ్వైపాయనః పరభుః

సంథర్భం భారతస్యాస్య కృతవాన ధర్మకామ్యయా

42 నారథొ ఽశరావయథ థేవాన అసితొ థేవలః పితౄన

రక్షొయక్షాఞ శుకొ మర్త్యాన వైశమ్పాయన ఏవ తు

43 ఇతిహాసమ ఇమం పుణ్యం మహార్దం వేథ సంమితమ

శరావయేథ యస తు వర్ణాంస తరీన కృత్వా బరాహ్మణమ అగ్రతః

44 స నరః పాపనిర్ముక్తః కీరితం పరాప్యేహ శౌనక

గచ్ఛేత పరమికాం సిథ్ధిమ అత్ర మే నాస్తి సంశయః

45 భారతాధ్యయనాత పుణ్యాథ అపి పాథమ అధీయతః

శరథ్థధానస్య పూయన్తే సర్వపాపాన్య అశేషతః

46 మహర్షిర భగవాన వయాసః కృత్వేమాం సంహితాం పురా

శలొకైశ చతుర్భిర భగవాన పుత్రమ అధ్యాపయచ ఛుకమ

47 మాతా పితృసహస్రాణి పుత్రథారశతాని చ

సంసారేష్వ అనుభూతాని యాన్తి యాస్యన్తి చాపరే

48 హర్షస్దాన సహస్రాణి భయస్దాన శతాని చ

థివసే థివసే మూఢమ ఆవిశన్తి న పణ్డితమ

49 ఊర్ధ్వబాహుర విరౌమ్య ఏష న చ కశ చిచ ఛృణొతి మే

ధర్మాథ అర్దశ చ కామశ చ స కిమర్దం న సేవ్యతే

50 న జాతు కామాన న భయాన న లొభాథ; ధర్మం తయజేజ జీవితస్యాపి హేతొః

నిత్యొ ధర్మః సుఖథుఃఖే తవ అనిత్యే; జీవొ నిత్యొ హేతుర అస్య తవ అనిత్యః

51 ఇమాం భారత సావిత్రీం పరాతర ఉత్దాయ యః పఠేత

స భారత ఫలం పరాప్య పరం బరహ్మాధిగచ్ఛతి

52 యదా సముథ్రొ భగవాన యదా చ హిమవాన గిరిః

ఖయాతావ ఉభౌ రత్ననిధీ తదా భారతమ ఉచ్యతే

53 మహాభారతమ ఆఖ్యానం యః పఠేత సుసమాహితః

స గచ్ఛేత పరమాం సిథ్ధిమ ఇతి మే నాస్తి సంశయః

54 థవైపాయనొష్ఠపుటనిఃసృతమ అప్రమేయం; పుణ్యం పవిత్రమ అద పాపహరం శివం చ

యొ భారతం సమధిగచ్ఛతి వాచ్యమానం; కిం తస్య పుష్కరజలైర అభిషేచనేన