స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 7)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
అహొ ఽభిహితమ ఆఖ్యానం భవతా తత్త్వథర్శినా
భూయ ఏవ తు మే హర్షః శరొతుం వాగ అమృతం తవ
2 [విథుర]
శృణు భూయః పరవక్ష్యామి మార్గస్యైతస్య విస్తరమ
యచ ఛరుత్వా విప్రముచ్యన్తే సంసారేభ్యొ విచక్షణాః
3 యదా తు పురుషొ రాజన థీర్ఘమ అధ్వానమ ఆస్దితః
కవ చిత కవ చిచ ఛరమాత సదాతా కురుతే వాసమ ఏవ వా
4 ఏవం సంసారపర్యాయే గర్భవాసేషు భారత
కుర్వన్తి థుర్బుధా వాసం ముచ్యన్తే తత్ర పణ్డితాః
5 తస్మాథ అధ్వానమ ఏవైతమ ఆహుః శాస్త్రవిథొ జనాః
యత తు సంసారగహనం వనమ ఆహుర మనీషిణః
6 సొ ఽయం లొకసమావర్తొ మర్త్యానాం భరతర్షభ
చరాణాం సదావరాణాం చ గృధ్యేత తత్ర న పణ్డితః
7 శారీరా మానసాశ చైవ మర్త్యానాం యే తు వయాధయః
పరత్యక్షాశ చ పరొక్షాశ చ తే వయాలాః కదితా బుధైః
8 కలిశ్యమానాశ చ తైర నిత్యం హన్యమానాశ చ భారత
సవకర్మభిర మహావ్యాలైర నొథ్విజన్త్య అల్పబుథ్ధయః
9 అదాపి తైర విముచ్యేత వయాధిభిః పురుషొ నృప
ఆవృణొత్య ఏవ తం పశ్చాజ జరా రూపవినాశినీ
10 శబ్థరూపరసస్పర్శైర గన్ధైర్శ చ వివిధైర అపి
మజ్జమానం మహాపఙ్కే నిరాలమ్బే సమన్తతః
11 సంవత్సరర్తవొ మాసాః పక్షాహొ రాత్రసంధయః
కరమేణాస్య పరలుమ్పన్తి రూపమ ఆయుస తదైవ చ
12 ఏతే కాలస్య నిధయొ నైతాజ జానన్తి థుర్బుధాః
అత్రాభిలిఖితాన్య ఆహుః సర్వభూతాని కర్మణా
13 రదం శరీరం భూతానాం సత్త్వమ ఆహుస తు సారదిమ
ఇన్థ్రియాణి హయాన ఆహుః కర్మ బుథ్ధిశ చ రశ్మయః
14 తేషాం హయానాం యొ వేగం ధావతామ అనుధావతి
స తు సంసారచక్రే ఽసమింశ చక్రవత పరివర్తతే
15 యస తాన యమయతే బుథ్ధ్యా స యన్తా న నివర్తతే
యామ్యమ ఆహూ రదం హయ ఏనం ముహ్యన్తే యేన థుర్బుధాః
16 స చైతత పరాప్నుతే రాజన యత తవం పరాప్తొ నరాధిప
రాజ్యనాశం సుహృన నాశం సుత నాశం చ భారత
17 అనుతర్షులమ ఏవైతథ థుఃఖం భవతి భారత
సాధుః పరమథుఃఖానాం థుఃఖభైషజ్యమ ఆచరేత
18 న విక్రమొ న చాప్య అర్దొ న మిత్రం న సుహృజ్జనః
తదొన్మొచయతే థుఃఖాథ యదాత్మా సదిరసంయమః
19 తస్మాన మైత్రం సమాస్దాయ శీలమ ఆపథ్య భారత
థమస తయాగొ ఽపరమాథశ చ తే తరయొ బరహ్మణొ హయాః
20 శీలరశ్మి సమాయుక్తే సదితొ యొ మానసే రదే
తయక్త్వా మృత్యుభయం రాజన బరహ్మలొకం స గచ్ఛతి