స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 6)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
అహొ ఖలు మహథ థుఃఖం కృచ్ఛ్రవాసం వసత్య అసౌ
కదం తస్య రతిస తత్ర తుష్టిర వా వథతాం వర
2 స థేశః కవ ను యత్రాసౌ వసతే ధర్మసంకటే
కదం వా స విముచ్యేత నరస తస్మాన మహాభయాత
3 ఏతన మే సర్వమ ఆచక్ష్వ సాధు చేష్టామహే తదా
కృపా మే మహతీ జాతా తస్యాభ్యుథ్ధరణేన హి
4 [విథుర]
ఉపమానమ ఇథం రాజన మొక్షవిథ్భిర ఉథాహృతమ
సుగతిం విన్థతే యేన పరలొకేషు మానవః
5 యత తథ ఉచ్యతి కాన్తారం మహత సంసార ఏవ సః
వనం థుర్గం హి యత తవ ఏతత సంసారగహనం హి తత
6 యే చ తే కదితా వయాలా వయాధయస తే పరకీర్తితాః
యా సా నారీ బృహత కాయా అధితిష్ఠతి తత్ర వై
తామ ఆహుస తు జరాం పరాజ్ఞా వర్ణరూపవినాశినీమ
7 యస తత్ర కూపొ నృపతే స తు థేహః శరీరిణామ
యస తత్ర వసతే ఽధస్తాన మహాహిః కాల ఏవ సః
అన్తకః సర్వభూతానాం థేహినాం సర్వహార్య అసౌ
8 కూపమధ్యే చ యా జాతా వల్లీ యత్ర స మానవః
పరతానే లమ్బతే సా తు జీవితాశా శరీరిణామ
9 స యస తు కూపవీనాహే తం వృక్షం పరిసర్పతి
షడ వక్త్రః కుఞ్జరొ రాజన స తు సంవత్సరః సమృతః
ముఖాని ఋతవొ మాసాః పాథా థవాథశ కీర్తితాః
10 యే తు వృక్షం నికృన్తన్తి మూషకాః సతతొత్దితాః
రాత్ర్యహాని తు తాన్య ఆహుర భూతానాం పరిచిన్తకాః
యే తే మధుకరాస తత్ర కామాస తే పరికీర్తితాః
11 యాస తు తా బహుశొ ధారాః సరవన్తి మధు నిస్రవమ
తాంస తు కామరసాన విథ్యాథ యత్ర మజ్జన్తి మానవాః
12 ఏవం సంసారచక్రస్య పరివృత్తిం సమ యే విథుః
తే వై సంసారచక్రస్య పాశాంశ ఛిన్థన్తి వై బుధాః