స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 8)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
విథురస్య తు తథ వాక్యం నిశమ్య కురుసత్తమః
పుత్రశొకాభిసంతప్తః పపాత భువి మూర్ఛితః
2 తం తదా పతితం భూమౌ నిఃసంజ్ఞం పరేక్ష్య బాన్ధవాః
కృష్ణథ్వైపాయనశ చైవ కషత్తా చ విథురస తదా
3 సంజయః సుహృథశ చాన్యే థవాఃస్దా యే చాస్య సంమతాః
జలేన సుఖశీతేన తాలవృన్తైశ చ భారత
4 పస్పృశుశ చ కరైర గాత్రం వీజమానాశ చ యత్నతః
అన్వాసన సుచిరం కాలం ధృతరాష్ట్రం తదాగతమ
5 అద థీర్ఘస్య కాలస్య లబ్ధసంజ్ఞొ మహీపతిః
విలలాప చిరం కాలం పుత్రాధి భిర అభిప్లుతః
6 ధిగ అస్తు ఖలు మానుష్యం మానుష్యే చ పరిగ్రహమ
యతొమూలాని థుఃఖాని సంభవన్తి ముహుర ముహుః
7 పుత్ర నాశే ఽరదనాశే చ జఞాతిసంబన్ధినామ అపి
పరాప్యతే సుమహథ థుఃఖం విషాగ్నిప్రతిమం విభొ
8 యేన థహ్యన్తి గాత్రాణి యేన పరజ్ఞా వినశ్యతి
యేనాభిభూతః పురుషొ మరణం బహు మన్యతే
9 తథ ఇథం వయసనం పరాప్తం మయా భాగ్యవివర్యయాత
తచ చైవాహం కరిష్యామి అథ్యైవ థవిజసత్తమ
10 ఇత్య ఉక్త్వా తు మహాత్మానం పితరం బరహ్మవిత్తమమ
ధృతరాష్ట్రొ ఽభవన మూఢః శొకం చ పరమం గతః
అభూచ చ తూష్ణీం రాజాసౌ ధయాయమానొ మహీపతే
11 తస్య తథ వచనం శరుత్వా కృష్ణథ్వైపాయనః పరభుః
పుత్రశొకాభిసంతప్తం పుత్రం వచనమ అబ్రవీత
12 ధృతరాష్ట్ర మహాబాహొ యత తవాం వక్ష్యామి తచ ఛృణు
శరుతవాన అసి మేధావీ ధర్మార్దకుశలస తదా
13 న తే ఽసత్య అవిథితం కిం చిథ వేథితవ్యం పరంతప
అనిత్యతాం హి మర్త్యానాం విజానాసి న సంశయః
14 అధ్రువే జీవలొకే చ సదానే వాశాశ్వతే సతి
జీవితే మరణాన్తే చ కస్మాచ ఛొచసి భారత
15 పరత్యక్షం తవ రాజేన్థ్ర వైరస్యాస్య సముథ్భవః
పుత్రం తే కారణం కృత్వా కాలయొగేన కారితః
16 అవశ్యం భవితవ్యే చ కురూణాం వైశసే నృప
కస్మాచ ఛొచసి తాఞ శూరాన గతాన పరమికాం గతిమ
17 జానతా చ మహాబాహొ విథురేణ మహాత్మనా
యతితం సర్వయత్నేన శమం పరతి జనేశ్వర
18 న చ థైవకృతొ మార్గః శక్యొ భూతేన కేన చిత
ఘటతాపి చిరం కాలం నియన్తుమ ఇతి మే మతిః
19 థేవతానాం హి యత కార్యం మయా పరత్యక్షతః శరుతమ
తత తే ఽహం సంప్రవక్ష్యామి కదం సదైర్యం భవేత తవ
20 పురాహం తవరితొ యాతః సభామ ఐన్థ్రీం జితక్లమః
అపశ్యం తత్ర చ తథా సమవేతాన థివౌకసః
నారథప్రముఖాంశ చాపి సర్వాన థేవ ఋషీంస తదా
21 తత్ర చాపి మయా థృష్టా పృదివీ పృదివీపతే
కార్యార్దమ ఉపసంప్రాప్తా థేవతానాం సమీపతః
22 ఉపగమ్య తథా ధాత్రీ థేవాన ఆహ సమాగతాన
యత కార్యం మమ యుష్మాభిర బరహ్మణః సథనే తథా
పరతిజ్ఞాతం మహాభాగాస తచ ఛీఘ్రం సంవిధీయతామ
23 తస్యాస తథ వచనం శరుత్వా విష్ణుర లొకనమస్కృతః
ఉవాచ పరహసన వాక్యం పృదివీం థేవ సంసథి
24 ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రాణాం యస తు జయేష్ఠః శతస్య వై
థుర్యొధన ఇతి ఖయాతః స తే కార్యం కరిష్యతి
తం చ పరాప్య మహీపాలం కృతకృత్యా భవిష్యసి
25 తస్యార్దే పృదివీపాలాః కురుక్షేత్రే సమాగతాః
అన్యొన్యం ఘాతయిష్యన్తి థృఢైః శస్త్రైః పరహారిణః
26 తతస తే భవితా థేవి భారస్య యుధి నాశనమ
గచ్ఛ శీఘ్రం సవకం సదానం లొకాన ధారయ శొభనే
27 స ఏష తే సుతొ రాజఁల లొకసంహార కారణాత
కలేర అంశః సముత్పన్నొ గాన్ధార్యా జఠరే నృప
28 అమర్షీ చపలశ చాపి కరొధనొ థుష్ప్రసాధనః
థైవయొగాత సముత్పన్నా భరాతరశ చాస్య తాథృశాః
29 శకునిర మాతులశ చైవ కర్ణశ చ పరమః సఖా
సముత్పన్నా వినాశార్దం పృదివ్యాం సహితా నృపాః
ఏతమ అర్దం మహాబాహొ నారథొ వేథ తత్త్వతః
30 ఆత్మాపరాధాత పుత్రాస తే వినష్టాః పృదివీపతే
మా తాఞ శొచస్వ రాజేన్థ్ర న హి శొకే ఽసతి కారణమ
31 న హి తే పాణ్డవాః సవల్పమ అపరాధ్యన్తి భారత
పుత్రాస తవ థురాత్మానొయైర ఇయం ఘాతితా మహీ
32 నారథేన చ భథ్రం తే పూర్వమ ఏవ న సంశయః
యుధిష్ఠిరస్య సమితౌ రాజసూయే నివేథితమ
33 పాణ్డవాః కౌరవాశ చైవ సమాసాథ్య పరస్పరమ
న భవిష్యన్తి కౌన్తేయ యత తే కృత్యం తథ ఆచర
34 నారథస్య వచః శరుత్వా తథాశొచన్త పాణ్డవాః
ఏతత తే సర్వమ ఆఖ్యాతం థేవ గుహ్యం సనాతనమ
35 కదం తే శొకనాశః సయాత పరాణేషు చ థయా పరభొ
సనేహశ చ పాణ్డుపుత్రేషు జఞాత్వా థైవకృతం విధిమ
36 ఏష చార్దొ మహాబాహొ పూర్వమ ఏవ మయా శరుతః
కదితొ ధర్మరాజస్య రాజసూయే కరతూత్తమే
37 యతితం ధర్మపుత్రేణ మయా గుహ్యే నివేథితే
అవిగ్రహే కౌరవాణాం థైవం తు బలవత్తరమ
38 అనతిక్రమణీయొ హి విధీ రాజన కదం చన
కృతాన్తస్య హి భూతేన సదావరేణ తరసేన చ
39 భవాన కర్మ పరొ యత్ర బుథ్ధిశ్రేష్ఠశ చ భారత
ముహ్యతే పరాణినాం జఞాత్వా గతిం చాగతిమ ఏవ చ
40 తవాం తు శొకేన సంతప్తం ముహ్యమానం ముహుర ముహుః
జఞాత్వా యుధిష్ఠిరొ రాజా పరాణాన అపి పరిత్యజేత
41 కృపాలుర నిత్యశొ వీరస తిర్యగ్యొనిగతేష్వ అపి
స కద తవయి రాజేన్థ్ర కృపాం వై న కరిష్యతి
42 మమ చైవ నియొగేన విధేశ చాప్య అనివర్తనాత
పాణ్డవానాం చ కారుణ్యాత పరాణాన ధారయ భారత
43 ఏవం తే వర్తమానస్య లొకే కీర్తిర భవిష్యతి
ధర్మశ చ సుమహాంస తాత తప్తం సయాచ చ తపశ చిరాత
44 పుత్రశొకసముత్పన్నం హుతాశం జవలితం యదా
పరజ్ఞామ్భసా మహారాజ నిర్వాపయ సథా సథా
45 ఏతచ ఛరుత్వా తు వచనం వయాసస్యామిత తేజసః
ముహూర్తం సమనుధ్యాయ ధృతరాష్ట్రొ ఽభయభాషత
46 మహతా శొకజాలేన పరణున్నొ ఽసమి థవిజొత్తమ
నాత్మానమ అవబుధ్యామి ముహ్యమానొ ముహుర ముహుః
47 ఇథం తు వచనం శరుత్వా తవ థైవనియొగజమ
ధారయిష్యామ్య అహం పరాణాన యతిష్యే చ న శొచితుమ
48 ఏతచ ఛరుత్వా తు వచనం వయాసః సత్యవతీ సుతః
ధృతరాష్ట్రస్య రాజేన్థ్ర తత్రైవాన్తరధీయత