స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 3)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
సుభాషితైర మహాప్రాజ్ఞ శొకొ ఽయం విగతొ మమ
భుయ ఏవ తు వాక్యాని శరొతుమ ఇచ్ఛామి తత్త్వతః
2 అనిష్టానాం చ సంసర్గాథ ఇష్టానాం చ వివర్జనాత
కదం హి మానసైర థుఃఖైః పరముచ్యన్తే ఽతర పణ్డితాః
3 [విథుర]
యతొ యతొ మనొథుఃఖాత సుఖాథ వాపి పరముచ్యతే
తతస తతః శమం లబ్ధ్వా సుగతిం విన్థతే బుధః
4 అశాశ్వతమ ఇథం సర్వం చిన్త్యమానం నరర్షభ
కథలీ సంనిభొ లొకః సారొ హయ అస్య న విథ్యతే
5 గృహాణ్య ఏవ హి మర్త్యానామ ఆహుర థేహాని పణ్డితాః
కాలేన వినియుజ్యన్తే సత్త్వమ ఏకం తు శొభనమ
6 యదా జీర్ణమ అజీర్ణం వా వస్త్రం తయక్త్వా తు వై నరః
అన్యథ రొచయతే వస్త్రమ ఏవం థేహాః శరీరిణామ
7 వైచిత్ర వీర్యవాసం హి థుఃఖం వాయథి వా సుఖమ
పరాప్నువన్తీహ భూతాని సవకృతేనైవ కర్మణా
8 కర్మణా పరాప్యతే సవర్గం సుఖం థుఃఖం చ భారత
తతొ వహతి తం భారమ అవశః సవవశొ ఽపి వా
9 యదా చ మృన మయం భాణ్డం చక్రారూఢం విపథ్యతే
కిం చిత పరకిర్యమాణం వా కృతమాత్రమ అదాపి వా
10 ఛిన్నం వాప్య అవరొప్యన్తమ అవతీర్ణమ అదాపి వా
ఆర్థ్రం వాప్య అద వా శుష్కం పచ్యమానమ అదాపి వా
11 అవతార్యమాణమ ఆపాకాథ ఉథ్ధృతం వాపి భారత
అద వా పరిభుజ్యన్తమ ఏవం థేహాః శరీరిణామ
12 గర్భస్దొ వా పరసూతొ వాప్య అద వా థివసాన్తరః
అర్ధమాస గతొ వాపి మాసమాత్రగతొ ఽపి వా
13 సంవత్సరగతొ వాపి థవిసంవత్సర ఏవ వా
యౌవనస్దొ ఽపి మధ్యస్దొ వృథ్ధొ వాపి విపథ్యతే
14 పరాక కర్మభిస తు భూతాని భవన్తి న భవన్తి చ
ఏవం సాంసిథ్ధికే లొకే కిమర్దమ అనుతప్యసే
15 యదా చ సలిలే రాజన కరీడార్దమ అనుసంచరన
ఉన్మజ్జేచ చ నిమజ్జేచ చ కిం చిత సత్త్వం నరాధిప
16 ఏవం సంసారగహనాథ ఉన్మజ్జన నిమజ్జనాత
కర్మ భొగేన బధ్యన్తః కలిశ్యన్తే యే ఽలపబుథ్ధయః
17 యే తు పరాజ్ఞాః సదితాః సత్యే సంసారాన్త గవేషిణః
సమాగమజ్ఞా భూతానాం తే యాన్తి పరమాం గతిమ