స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 2)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తతొ ఽమృతసమైర వాక్యైర హలాథయన పురుషర్షభమ
వైచిత్ర వీర్యం విథురొ యథ ఉవాచ నిబొధ తత
2 [విథుర]
ఉత్తిష్ఠ రాజన కిం శేషే ధారయాత్మానమ ఆత్మనా
సదిరజఙ్గమ మర్త్యానాం సర్వేషామ ఏష నిర్ణయః
3 సర్వే కషయాన్తా నిచయాః పతనాన్తాః సముచ్ఛ్రయాః
సంయొగా విప్రయొగాన్తా మరణాన్తం హి జీవితమ
4 యథా శూరం చ భీరుం చ యమః కర్షతి భారత
తత కిం న యొత్స్యన్తి హి తే కషత్రియాః కషత్రియర్షభ
5 అయుధ్యమానొ మరియతే యుధ్యమానశ చ జీవతి
కాలం పరాప్య మహారాజ న కశ చిథ అతివర్తతే
6 న చాప్య ఏతాన హతాన యుథ్ధే రాజఞ శొచితుమ అర్హసి
పరమాణం యథి శాస్త్రాణి గతాస తే పరమాం గతిమ
7 సర్వే సవాధ్యాయవన్తొ హి సర్వే చ చరితవ్రతాః
సర్వే చాభిముఖాః కషీణాస తత్ర కా పరిథేవనా
8 అథర్శనాథ ఆపతితాః పునశ చాథర్శనం గతాః
న తే తవ న తేషాం తవం తత్ర కా పరిథేవనా
9 హతొ ఽపి లభతే సవర్గం హత్వా చ లభతే యశః
ఉభయం నొ బహుగుణం నాస్తి నిష్ఫలతా రణే
10 తేషాం కామథుఘాఁల లొకాన ఇన్థ్రః సంకల్పయిష్యతి
ఇన్థ్రస్యాతిదయొ హయ ఏతే భవన్తి పురుషర్షభ
11 న యజ్ఞైర థక్షిణావథ్భిర న తపొభిర న విథ్యయా
సవర్గం యాన్తి తదా మర్త్యా యదా శూరా రణే హతాః
12 మాతా పితృసహస్రాణి పుత్రథారశతాని చ
సంసారేష్వ అనుభూతాని కస్య తే కస్య వా వయమ
13 శొకస్దాన సహస్రాణి భయస్దాన శతాని చ
థివసే థివసే మూఢమ ఆవిశన్తి న పణ్డితమ
14 న కాలస్య పరియః కశ చిన న థవేష్యః కురుసత్తమ
న మధ్యస్దః కవ చిత కాలః సర్వం కాలః పరకర్షతి
15 అనిత్యం జీవితం రూపం యౌవనం థరవ్యసంచయః
ఆరొగ్యం పరియ సంవాసొ గృధ్యేథ ఏషు న పణ్డితః
16 న జానపథికం థుఃఖమ ఏకః శొచితుమ అర్హసి
అప్య అభావేన యుజ్యేత తచ చాస్య న నివర్తతే
17 అశొచన పరతికుర్వీత యథి పశ్యేత పరాక్రమమ
భైషజ్యమ ఏతథ థుఃఖస్య యథ ఏతన నానుచిన్తయేత
చిన్త్యమానం హి న వయేతి భూయశ చాపి వివర్ధతే
18 అనిష్ట సంప్రయొగాచ చ విప్రయొగాత పరియస్య చ
మనుష్యా మానసైర థుఃఖైర యుజ్యన్తే యే ఽలపబుథ్ధయః
19 నార్దొ న ధర్మొ న సుఖం యథ ఏతథ అనుశొచసి
న చ నాపైతి కార్యార్దాత తరివర్గాచ చైవ భరశ్యతే
20 అన్యామ అన్యాం ధనావస్దాం పరాప్య వైశేషికీం నరాః
అసంతుష్టాః పరముహ్యన్తి సంతొషం యాన్తి పణ్డితాః
21 పరజ్ఞయా మానసం థుఃఖం హన్యాచ ఛారీరమ ఔషధైః
ఏతజ జఞానస్య సామర్ద్యం న బాలైః సమతామ ఇయాత
22 శయానం చానుశయతి తిష్ఠన్తం చానుతిష్ఠతి
అనుధావతి ధావన్తం కర్మ పూర్వకృతం నరమ
23 యస్యాం యస్యామ అవస్దాయాం యత కరొతి శుభాశుభమ
తస్యాం తస్యామ అవస్దాయాం తత తత ఫలమ ఉపాశ్నుతే