స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 4)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
కదం సంసారగహనం విజ్ఞేయం వథతాం వర
ఏతథ ఇచ్ఛామ్య అహం శరొతుం తత్త్వమ ఆఖ్యాహి పృచ్ఛతః
2 [విథుర]
జన్మప్రభృతి భూతానాం కరియాః సర్వాః శృణు పరభొ
పూర్వమ ఏవేహ కలలే వసతే కిం చిథ అన్తరమ
3 తతః స పఞ్చమే ఽతీతే మాసే మాసం పరకల్పయేత
తతః సర్వాఙ్గసంపూర్ణొ గర్భొ మాసే పరజాయతే
4 అమేధ్యమధ్యే వసతి మాంసశొణితలేపనే
తతస తు వాయువేగేన ఊర్ధ్వపాథొ హయ అధఃశిరాః
5 యొనిథ్వారమ ఉపాగమ్య బహూన కలేశాన సమృచ్ఛతి
యొనిసంపీడనాచ చైవ పూర్వకర్మభిర అన్వితః
6 తస్మాన ముక్తః స సంసారాథ అన్యాన పశ్యత్య ఉపథ్రవాన
గరహాస తమ ఉపసర్పన్తి సారమేయా ఇవామిషమ
7 తతః పరాప్తొత్తరే కాలే వయాధయశ చాపి తం తదా
ఉపసర్పన్తి జీవన్తం బధ్యమానం సవకర్మభిః
8 బథ్ధమ ఇన్థ్రియపాశైస తం సఙ్గస్వాథుభిర ఆతురమ
వయసనాన్య ఉపవర్తన్తే వివిధాని నరాధిప
బధ్యమానశ చ తైర భూయొ నైవ తృప్తిమ ఉపైతి సః
9 అయం న బుధ్యతే తావథ యమ లొకమ అదాగతమ
యమథూతైర వికృష్యంశ చ మృత్యుం కాలేన గచ్ఛతి
10 వాగ ఘీనస్య చ యన మాత్రమ ఇష్టానిష్టం కృతం ముఖే
భూయ ఏవాత్మనాత్మానం బధ్యమానమ ఉపేక్షతే
11 అహొ వినికృతొ లొకొ లొభేన చ వశీకృతః
లొభక్రొధమథొన్మత్తొ నాత్మానమ అవబుధ్యతే
12 కులీనత్వేన రమతే థుష్కులీనాన వికుత్సయన
ధనథర్పేణ థృప్తశ చ థరిథ్రాన పరికుత్సయన
13 మూర్ఖాన ఇతి పరాన ఆహ నాత్మానం సమవేక్షతే
శిక్షాం కషిపతి చాన్యేషాం నాత్మానం శాస్తుమ ఇచ్ఛతి
14 అధ్రువే జీవలొకే ఽసమిన యొ ధర్మమ అనుపాలయన
జన్మప్రభృతి వర్తేత పరాప్నుయాత పరమాం గతిమ
15 ఏవం సర్వం విథిత్వా వై యస తత్త్వమ అనువర్తతే
స పరమొక్షాయ లభతే పన్దానం మనుజాధిప