స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 27)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తే సమాసాథ్య గఙ్గాం తు శివాం పుణ్యజనొచితామ
హరథినీం వప్రసంపన్నాం మహానూపాం మహావనామ
2 భూషణాన్య ఉత్తరీయాణి వేష్టనాన్య అవముచ్య చ
తతః పితౄణాం పౌత్రాణాం భరాతౄణాం సవజనస్య చ
3 పుత్రాణామ ఆర్యకాణాం చ పతీనాం చ కురు సత్రియః
ఉథకం చక్రిరే సర్వా రుథన్త్యొ భృశథుఃఖితాః
సుహృథాం చాపి ధర్మజ్ఞాః పరచక్రుః సలిలక్రియాః
4 ఉథకే కరియమాణే తు వీరాణాం వీర పత్నిభిః
సూపతీర్దా అభవథ గఙ్గా భూయొ విప్రససార చ
5 తన మహొథధి సంకాశం నిరానన్థమ అనుత్సవమ
వీర పత్నీభిర ఆకీర్ణం గఙ్గాతీరమ అశొభత
6 తతః కున్తీ మహారాజ సహసా శొకకర్శితా
రుథతీ మన్థయా వాచా పుత్రాన వచనమ అబ్రవీత
7 యః స శూరొ మహేష్వాసొ రదయూదప యూదపః
అర్జునేన హతః సంఖ్యే వీర లక్షణలక్షితః
8 యం సూతపుత్రం మన్యధ్వం రాధేయమ ఇతి పాణ్డవాః
యొ వయరాజచ చమూమధ్యే థివాకర ఇవ పరభుః
9 పరత్యయుధ్యత యః సర్వాన పురా వః సపథానుగాన
థుర్యొధన బలం సర్వం యః పరకర్షన వయరొచత
10 యస్య నాస్తి సమొ వీర్యే పృదివ్యామ అపి కశ చన
సత్యసంధస్య శూరస్య సంగ్రామేష్వ అపలాయినః
11 కురుధ్వమ ఉథకం తస్య భరాతుర అక్లిష్టకర్మణః
స హి వః పూర్వజొ భరాతా భాస్కరాన మయ్య అజాయత
కుణ్డలీ కవచీ శూరొ థివాకరసమప్రభః
12 శరుత్వా తు పాణ్డవాః సర్వే మాతుర వచనమ అప్రియమ
కర్ణమ ఏవానుశొచన్త భూయశ చార్తతరాభవన
13 తతః స పురుషవ్యాఘ్రః కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
ఉవాచ మాతరం వీరొ నిఃశ్వసన్న ఇవ పన్నగః
14 యస్యేషు పాతమ ఆసాథ్య నాన్యస తిష్ఠేథ ధనంజయాత
కదం పుత్రొ భవత్యాం స థేవగర్భః పురాభవత
15 యస్య బాహుప్రతాపేన తాపితాః సర్వతొ వయమ
తమ అగ్నిమ ఇవ వస్త్రేణ కదంఛాథితవత్య అసి
యస్య బాహుబలం ఘొరం ధార్తరాష్ట్త్రైర ఉపాసితమ
16 నాన్యః కున్తీసుతాత కర్ణాథ అగృహ్ణాథ రదినాం రదీ
స నః పరదమజొ భరాతా సర్వశస్త్రభృతాం వరః
అసూత తం భవత్య అగ్రే కదమ అథ్భుతవిక్రమమ
17 అహొ భవత్యా మన్త్రస్య పిధానేన వయం హతాః
నిధనేన హి కర్ణస్య పీడితాః సమ స బాన్ధవాః
18 అభిమన్యొర వినాశేన థరౌపథేయ వధేన చ
పాఞ్చాలానాం చ నాశేన కురూణాం పతనేన చ
19 తతః శతగుణం థుఃఖమ ఇథం మామ అస్పృశథ భృశమ
కర్ణమ ఏవానుశొచన హి థహ్యామ్య అగ్నావ ఇవాహితః
20 న హి సమ కిం చిథ అప్రాప్యం భవేథ అపి థివి సదితమ
న చ సమ వైశసం ఘొరం కౌరవాన్త కరం భవేత
21 ఏవం విలప్య బహులం ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
వినథఞ శనకై రాజంశ చకారాస్యొథకం పరభుః
22 తతొ వినేథుః సహసా సత్రీపుంసాస తత్ర సర్వశః
అభితొ యే సదితాస తత్ర తస్మిన్న ఉథకకర్మణి
23 తత ఆనాయయామ ఆస కర్ణస్య స పరిచ్ఛథమ
సత్రియః కురుపతిర ధీమాన భరాతుః పరేమ్ణా యుధిష్ఠిరః
24 స తాభిః సహధర్మాత్మా పరేతకృత్యమ అనన్తరమ
కృత్వొత్తతార గఙ్గాయాః సలిలాథ ఆకులేన్థ్రియః