స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 26)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వా]
ఉత్తిష్ఠొత్తిష్ఠ గాన్ధారి మా చ శొకే మనః కృదాః
తవైవ హయ అపరాధేన కురవొ నిధనం గతాః
2 యా తవం పుత్రం థురాత్మానమ ఈర్షుమ అత్యన్తమానినమ
థుర్యొధనం పురస్కృత్య థుష్కృతం సాధు మన్యసే
3 నిష్ఠురం వైరపరుషం వృథ్ధానాం శాసనాతిగమ
కదమ ఆత్మకృతం థొషం మయ్య ఆధాతుమ ఇహేచ్ఛసి
4 మృతం వా యథి వా నష్టం యొ ఽతీతమ అనుశొచతి
థుఃఖేన లభతే థుఃఖం థవావ అనర్దౌ పరపథ్యతే
5 తపొ ఽరదీయం బరాహ్మణీ ధత్త గర్భం; గౌర వొఢారం ధావితారం తురంగీ
శూథ్రా థాసం పశుపాలం తు వైశ్యా; వధార్దీయం తవథ్విధా రాజపుత్రీ
6 [వ]
తచ ఛరుత్వా వాసుథేవస్య పునరుక్తం వచొ ఽపరియమ
తూష్ణీం బభూవ గాన్ధారీ శొకవ్యాకుల లొచనా
7 ధృతరాష్ట్రస తు రాజర్షిర నిగృహ్యాబుథ్ధిజం తమః
పర్యపృచ్ఛత ధర్మాత్మా ధర్మరాజం యుధిష్ఠిరమ
8 జీవతాం పరిమాణజ్ఞః సైన్యానామ అసి పాణ్డవ
హతానాం యథి జానీషే పరిమాణం వథస్వ మే
9 [య]
థశాయుతానామ అయుతం సహస్రాణి చ వింశతిః
కొట్యః షష్టిశ చ షట చైవ యే ఽసమిన రాజమృధే హతాః
10 అలక్ష్యాణాం తు వీరాణాం సహస్రాణి చతుర్థశ
థశ చాన్యాని రాజేన్థ్ర శతం షష్టిశ చ పఞ్చ చ
11 [ధృ]
యుధిష్ఠిర గతిం కాం తే గతాః పురుషసత్తమాః
ఆచక్ష్వ మే మహాబాహొ సర్వజ్ఞొ హయ అసి మే మతః
12 [య]
యైర హుతాని శరీరాణి హృష్టైః పరమసంయుగే
థేవరాజసమాఁల లొకాన గతాస తే సత్యవిక్రమాః
13 యే తవ అహృష్టేన మనసా మర్తవ్యమ ఇతి భారత
యుధ్యమానా హతాః సంఖ్యే తే గన్ధర్వైః సమాగతాః
14 యే తు సంగ్రామభూమిష్ఠా యాచమానాః పరాఙ్ముఖాః
శస్త్రేణ నిధనం పరాప్తా గతాస తే గుహ్యకాన పరతి
15 పీడ్యమానాః పరైర యే తు హీయమానా నిరాయుధాః
హరీనిషేధా మహాత్మానః పరాన అభిముఖా రణే
16 ఛిథ్యమానాః శితైః శస్త్రైః కషత్రధర్మపరాయణాః
గతాస తే బరహ్మ సథనం హతా వీరాః సువర్చసః
17 యే తత్ర నిహతా రాజన్న అన్తర ఆయొధనం పరతి
యదా కదం చిత తే రాజన సంప్రాప్తా ఉత్తరాన కురూన
18 [ధృ]
కేన జఞానబలేనైవం పుత్రపశ్యసి సిథ్ధవత
తన మే వథ మహాబాహొ శరొతవ్యం యథి వై మయా
19 [య]
నిథేశాథ భవతః పూర్వం వనే విచరతా మయా
తీర్దయాత్రా పరసఙ్గేన సంప్రాప్తొ ఽయమ అనుగ్రహః
20 థేవర్షిర లొమశొ హృష్టస తతః పరాప్తొ ఽసమ్య అనుస్మృతిమ
థివ్యం చక్షుర అపి పరాప్తం జఞానయొగేన వై పురా
21 [ధృ]
యే ఽతరానాదా జనస్యాస్య స నాదా యే చ భారత
కచ చిత తేషాం శరీరాణి ధక్ష్యన్తి విధిపూర్వకమ
22 న యేషాం సన్తి కర్తారొ న చ యే ఽతరాహితాగ్నయః
వయం చ కస్య కుర్యామొ బహుత్వాత తాత కర్మణః
23 యాన సుపర్ణాశ చ గృధ్రాశ చ వికర్షన్తి తతస తతః
తేషాం తు కర్మణా లొకా భవిష్యన్తి యుధిష్ఠిర
24 [వ]
ఏవమ ఉక్తొ మహాప్రాజ్ఞః కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
ఆథిథేశ సుధర్మాణం థౌమ్యం సూతం చ సంజయమ
25 విథురం చ మహాబుథ్ధిం యుయుత్సుం చైవ కౌరవమ
ఇన్థ్రసేన ముఖాంశ చైవ భృత్యాన సూతాంశ చ సర్వశః
26 భవన్తః కారయన్త్వ ఏషాం పరేతకార్యాణి సర్వశః
యదా చానాదవత కిం చిచ ఛరీరం న వినశ్యతి
27 శాసనాథ ధర్మరాజస్య కషత్తా సూతశ చ సంజయః
సుధర్మా ధౌమ్య సహిత ఇన్థ్రసేనాథయస తదా
28 చన్థనాగురుకాష్ఠాని తదా కాలీయకాన్య ఉత
ఘృతం తైలం చ గన్ధాంశ చ కషౌమాణి వసనాని చ
29 సమాహృత్య మహార్హాణి థారూణాం చైవ సంచయాన
రదాంశ చ మృథితాంస తత్ర నానాప్రహరణాని చ
30 చితాః కృత్వా పరయత్నేన యదాముఖ్యాన నరాధిపాన
థాహయామ ఆసుర అవ్యగ్రా విధిథృష్టేన కర్మణా
31 థుర్యొధనం చ రాజానం భరాతౄంశ చాస్య శతాధికాన
శల్యం శలం చ రాజానం భూరిశ్రవసమ ఏవ చ
32 జయథ్రదం చ రాజానమ అభిమన్యుం చ భారత
థౌఃశాసనిం లక్ష్మణం చ ధృష్టకేతుం చ పార్దివమ
33 బృహన్తం సొమథత్తం చ సృఞ్జయాంశ చ శతాధికాన
రాజానం కషేమధన్వానం విరాటథ్రుపథౌ తదా
34 శిఖణ్డినం చ పాఞ్చాల్యం ధృష్టథ్యుమ్నం చ పార్షతమ
యుధామన్యుం చ విక్రాన్తమ ఉత్తమౌజసమ ఏవ చ
35 కౌసల్యం థరౌపథేయాంశ చ శకునిం చాపి సౌబలమ
అచలం వృషకం చైవ భగథత్తం చ పార్దివమ
36 కర్ణం వైకర్తనం చైవ సహ పుత్రమ అమర్షణమ
కేకయాంశ చ మహేష్వాసాంస తరిగర్తాంశ చ మహారదాన
37 ఘటొత్కచం రాక్షసేన్థ్రం బకభ్రాతరమ ఏవ చ
అలమ్బుసం చ రాజానం జలసంఘం చ పార్దివమ
38 అన్యాంశ చ పార్దివాన రాజఞ శతశొ ఽద సహస్రశః
ఘృతధారా హుతైర థీప్తైః పావకైః సమథాహయన
39 పితృమేధాశ చ కేషాం చిథ అవర్తన్త మహాత్మనామ
సామభిశ చాప్య అగాయన్త తే ఽనవశొచ్యన్త చాపరైః
40 సామ్నామ ఋచాం చ నాథేన సత్రీణాం చ రుథితస్వనైః
కశ్మలం సర్వభూతానాం నిశాయాం సమపథ్యత
41 తే విధూమాః పరథీప్తాశ చ థీప్యమానాశ చ పావకాః
నభసీవాన్వథృశ్యన్త గరహాస తన్వ అభ్రసంవృతాః
42 యే చాప్య అనాదాస తత్రాసన నానాథేశసమాగతాః
తాంశ చ సర్వాన సమానాయ్య రాశీన కృత్వా సహస్రశః
43 చిత్వా థారుభిర అవ్యగ్రః పరభూతైః సనేహతాపితైః
థాహయామ ఆస విథురొ ధర్మరాజస్య శాసనాత
44 కారయిత్వా కరియాస తేషాం కురురాజొ యుధిష్ఠిరః
ధృతరాష్ట్రం పురస్కృత్య గఙ్గామ అభిముఖొ ఽగమత