స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 25)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [గ]
కామ్బొజం పశ్య థుర్ధర్షం కామ్బొజాస్తరణొచితమ
శయానమ ఋషభస్కన్ధం హతం పాంసుశు మాధవ
2 యస్య కషతజసంథిగ్ధౌ బాహూ చన్థనరూషితౌ
అవేక్ష్య కృపణం భార్యా విలపత్య అతిథుఃఖితా
3 ఇమౌ తౌ పరిఘప్రఖ్యౌ బాహూ శుభతలాఙ్గులీ
యయొర వివరమ ఆపన్నాం న రతిర మాం పురాజహత
4 కాం గతిం ను గమిష్యామి తవయా హీనా జనేశ్వర
థూరబన్ధుర నాదేవ అతీవ మధురస్వరా
5 ఆతపే కలామ్యమానానాం వివిధానామ ఇవ సరజామ
కలాన్తానామ అపి నారీణాం న శరీర జహతి వై తనుమ
6 శయానమ అభితః శూరం కాలిఙ్గం మధుసూథన
పశ్య థీప్తాఙ్గథ యుగప్రతిబథ్ధ మహాభుజమ
7 మాగధానామ అధిపతిం జయత్సేనం జనార్థన
పరివార్య పరరుథితా మాగధ్యః పశ్య యొషితః
8 ఆసామ ఆయతనేత్రాణాం సుస్వరాణాం జనార్థన
మనః శరుతిహరొ నాథొ మనొ మొహయతీవ మే
9 పరకీర్ణసర్వాభరణా రుథన్త్యః శొకకర్శితాః
సవాస్తీర్ణశయనొపేతా మాగధ్యః శేరతే భువి
10 కొసలానామ అధిపతిం రాజపుత్రం బృహథ్బలమ
భర్తారం పరివార్యైతాః పృదక పరరుథితాః సత్రియః
11 అస్య గాత్రగతాన బాణాన కార్ష్ణి బాహుబలార్పితాన
ఉథ్ధరన్త్య అసుఖావిష్టా మూర్ఛమానాః పునః పునః
12 ఆసాం సర్వానవథ్యానామ ఆతపేన పరిశ్రమాత
పరమ్లాన నలినాభాని భాన్తి వక్త్రాణి మాధవ
13 థరొణేన నిహతాః శూరాః శేరతే రుచిరాఙ్గథాః
థరొణేనాభిముఖాః సర్వే భరాతరః పఞ్చ కేలయాః
14 తప్తకాఞ్చనవర్మాణస తామ్రధ్వజరదస్రజః
భాసయన్తి మహీం భాసా జవలితా ఇవ పావకాః
15 థరొణేన థరుపథం సంఖ్యే పశ్య మాధవ పాతితమ
మహాథ్విపమ ఇవారణ్యే సింహేన మహతా హతమ
16 పాఞ్చాలరాజ్ఞొ విపులం పుణ్డరీకాక్ష పాణ్డురమ
ఆతపత్రం సమాభాతి శరథీవ థివాకరః
17 ఏతాస తు థరుపథం వృథ్ధం సనుషా భార్యాశ చ థుఃఖితాః
థగ్ధ్వా గచ్ఛన్తి పాఞ్చాల్యం రాజానమ అపసవ్యతః
18 ధృష్టకేతుం మహేష్వాసం చేథిపుంగవమ అఙ్గనాః
థరొణేన నిహతం శూరం హరన్తి హృతచేతసః
19 థరొణాస్త్రమ అభిహత్యైష విమర్థే మధుసూథన
మహేష్వాసొ హతః శేతే నథ్యా హృత ఇవ థరుమః
20 ఏష చేథిపతిః శూరొ ధృష్టకేతుర మహారదః
శేతే వినిహతః సంఖ్యే హత్వా శత్రూన సహస్రశః
21 వితుథ్యమానం విహగైస తం భార్యాః పరత్యుపస్దితాః
చేథిరాజం హృషీకేశహతం సబలబాన్ధవమ
22 థాశార్హీ పుత్రజం వీరం శయానం సత్యవిక్రమమ
ఆరొప్యాఙ్కే రుథన్త్య ఏతాశ చేథిరాజవరాఙ్గనాః
23 అస్య పుత్రం హృషీకేశసువక్త్రం చారుకుణ్డలమ
థరొణేన సమరే పశ్య నికృత్తం బహుధా శరైః
24 పితరం నూనమ ఆజిస్దం యుధ్యమానం పరైః సహ
నాజహాత పృష్ఠతొ వీరమ అథ్యాపి మధుసూథన
25 ఏవం మమాపి పుత్రస్య పుత్రః పితరమ అన్వగాత
థుర్యొధనం మహాబాహొ లక్ష్మణః పరవీరహా
26 విన్థానువిన్థావ ఆవన్త్యౌ పతితౌ పశ్య మాధవ
హిమాన్తే పుష్పితౌ శాలౌ మరుతా గలితావ ఇవ
27 కాఞ్చనాఙ్గథవర్మాణౌ బాణఖడ్గధనుర్ధరౌ
ఋషభప్రతి రూపాక్షౌ శయానౌ విమలస్రజౌ
28 అవధ్యాః పాణ్డవాః కృష్ణ సర్వ ఏవ తవయా సహ
యే ముక్తా థరొణ భీష్మాభ్యాం కర్ణాథ వైకర్తనాత కృపాత
29 థుర్యొధనాథ థరొణసుతాత సైన్ధవాచ చ మహారదాత
సొమథత్తాథ వికర్ణాచ చ శూరాచ చ కృతవర్మణః
యే హన్యుః శస్త్రవేగేన థేవాన అపి నరర్షభాః
30 త ఇమే నిహతాః సంఖ్యే పశ్య కాలస్య పర్యయమ
నాతిభారొ ఽసతి థైవస్య ధరువం మాధవ కశ చన
యథ ఇమే నిహతాః శూరాః కషత్రియైః కషత్రియర్షభాః
31 తథైవ నిహతాః కృష్ణ మమ పుత్రాస తరస్వినః
యథైవాకృత కామస తవమ ఉపప్లవ్యం గతః పునః
32 శంతనొశ చైవ పుత్రేణ పరాజ్ఞేన విథురేణ చ
తథైవొక్తాస్మి మా సనేహం కురుష్వాత్మ సుతేష్వ ఇతి
33 తయొర న థర్శనం తాత మిద్యా భవితుమ అర్హతి
అచిరేణైవ మే పుత్రా భస్మీభూతా జనార్థన
34 [వ]
ఇత్య ఉక్త్వా నయపతథ భూమౌ గాన్ధారీ శొకకర్శితా
థుఃఖొపహత విజ్ఞానా ధైర్యమ ఉత్సృజ్య భారత
35 తతః కొపపరీతాఙ్గీ పుత్రశొకపరిప్లుతా
జగామ శౌరిం థొషేణ గాన్ధారీ వయదితేన్థ్రియా
36 [గ]
పాణ్డవా ధార్తరాష్ట్రాశ చ థరుగ్ధాః కృష్ణ పరస్పరమ
ఉపేక్షితా వినశ్యన్తస తవయా కస్మాజ జనార్థన
37 శక్తేన బహు భృత్యేన విపులే తిష్ఠతా బలే
ఉభయత్ర సమర్దేన శరుతవాక్యేన చైవ హ
38 ఇచ్ఛతొపేక్షితొ నాశః కురూణాం మధుసూథన
యస్మాత తవయా మహాబాహొ ఫలం తస్మాథ అవాప్నుహి
39 పతిశుశ్రూషయా యన మే తపః కిం చిథ ఉపార్జితమ
తేన తవాం థురవాపాత్మఞ శప్స్యే చక్రగథాధర
40 యస్మాత పరస్పరం ఘనన్తొ జఞాతయః కురుపాణ్డవాః
ఉపేక్షితాస తే గొవిన్థ తస్మాజ జఞాతీన వధిష్యసి
41 తవమ అప్య ఉపస్దితే వర్షే షట్త్రింశే మధుసూథన
హతజ్ఞాతిర హతామాత్యొ హతపుత్రొ వనేచరః
కుత్సితేనాభ్యుపాయేన నిధనం సమవాప్స్యసి
42 తవాప్య ఏవం హతసుతా నిహతజ్ఞాతిబాన్ధవాః
సత్రియః పరిపతిష్యన్తి యదైతా భరత సత్రియః
43 [వ]
తచ ఛరుత్వా వచనం ఘొరం వాసుథేవొ మహామనాః
ఉవాచ థేవీం గాన్ధారీమ ఈషథ అభ్యుత్స్మయన్న ఇవ
44 సంహర్తా వృష్ణిచక్రస్య నాన్యొ మథ విథ్యతే శుభే
జానే ఽహమ ఏతథ అప్య ఏవం చీర్ణం చరసి కషత్రియే
45 అవధ్యాస తే నరైర అన్యైర అపి వా థేవథానవైః
పరస్పరకృతం నాశమ అతః పరాప్స్యన్తి యాథవాః
46 ఇత్య ఉక్తవతి థాశార్హే పాణ్డవాస తరస్తచేతసః
బభూవుర భృశసంవిగ్నా నిరాశాశ చాపి జీవితే