స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 24)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [గ]
సొమథత్తసుతం పశ్య యుయుధానేన పాతితమ
వితుథ్యమానం విహగైర బహుభిర మాధవాన్తికే
2 పుత్రశొకాభిసంతప్తః సొమథత్తొ జనార్థన
యుయుధానం మహేష్వాసం గర్హయన్న ఇవ థృశ్యతే
3 అసౌ తు భూరిశ్రవసొ మాతా శొకపరిప్లుతా
ఆశ్వాసయతి భర్తారం సొమథత్తమ అనిన్థితా
4 థిష్ట్యా నేథం మహారాజ థారుణం భరతక్షయమ
కురు సంక్రన్థనం ఘొరం యుగాన్తమ అనుపశ్యసి
5 థిష్ట్యా యూపధ్వజం వీరం పుత్రం భూరిసహస్రథమ
అనేకక్రతుయజ్వానాం నిహతం నాథ్య పశ్యసి
6 థిష్ట్యా సనుషాణామ ఆక్రన్థే ఘొరం విలపితం బహు
న శృణొషి మహారాజ సారసీనామ ఇవార్ణవే
7 ఏకవస్త్రానుసంవీతాః పరకీర్ణాసిత మూర్ధజాః
సనుషాస తే పరిధావన్తి హతాపత్యా హతేశ్వరాః
8 శవాపథైర భక్ష్యమాణం తవమ అహొ థిష్ట్యా న పశ్యసి
ఛిన్నబాహుం నరవ్యాఘ్రమ అర్జునేన నిపాతితమ
9 శలం వినిహతం సంఖ్యే భూరిశ్రవసమ ఏవ చ
సనుషాశ చ విధవాః సర్వా థిష్ట్యా నాథ్యేహ పశ్యసి
10 థిష్ట్యా తత కాఞ్చనం ఛత్రం యూపకేతొర మహాత్మనః
వినికీర్ణం రదొపస్దే సౌమథత్తేర న పశ్యసి
11 అమూస తు భూరిశ్రవసొ భార్యాః సాత్యకినా హతమ
పరివార్యానుశొచన్తి భర్తారమ అసితేక్షణాః
12 ఏతా విలప్య బహులం భర్తృశొకేన కర్శితాః
పతన్త్య అభిముఖా భూమౌ కృపణం బత కేశవ
13 బీభత్సుర అతిబీభత్సం కర్మేథమ అకరొత కదమ
పరమత్తస్య యథ అచ్ఛైత్సీథ బాహుం శూరస్య యజ్వనః
14 తతః పాపతరం కర్మకృతవాన అపి సాత్యకిః
యస్మాత పరాయొపవిష్టస్య పరాహార్షీత సంశితాత్మనః
15 ఏకొ థవాభ్యాం హతః శేషే తవమ అధర్మేణ ధార్మికః
ఇతి యూపధ్వజస్యైతాః సత్రియః కరొశన్తి మాధవ
16 భార్యా యూపధ్వజస్యైషా కరసంమితమధ్యమా
కృత్వొత్సఙ్గే భుజం భర్తుః కృపణం పర్యథేవయత
17 అయం స రశనొత్కర్షీ పీనస్తన విమర్థనః
నాభ్యూరుజఘనస్పర్శీ నీవీ విస్రంసనః కరః
18 వాసుథేవస్య సాంనిధ్యే పార్దేనాక్లిష్ట కర్మణా
యుధ్యతః సమరే ఽనయేన పరమత్తస్య నిపాతితః
19 కిం ను వక్ష్యసి సంసత్సు కదాసు చ జనార్థన
అర్జునస్య మహత కర్మ సవయం వా స కిరీటవాన
20 ఇత్య ఏవం గర్హయిత్వైషా తూష్టీమ ఆస్తే వరాఙ్గనా
తామ ఏతామ అనుశొచన్తి సపత్న్యః సవామ ఇవ సనుషామ
21 గాన్ధారరాజః శకునిర బలవాన సత్యవిక్రమః
నిహతః సహథేవేన భాగినేయేన మాతులః
22 యః పురా హేమథణ్డాభ్యాం వయజనాభ్యాం సమ వీజ్యతే
స ఏష పక్షిభిః పక్షైః శయాన ఉపవీజ్యతే
23 యః సమ రూపాణి కురుతే శతశొ ఽద సహస్రశః
తస్య మాయావినొ మాయా థగ్ధాః పాణ్డవ తేజసా
24 మాయయా నికృతిప్రజ్ఞొ జితవాన యొ యుధిష్ఠిరమ
సభాయాం విపులం రాజ్యం స పునర జీవితం జితః
25 శకున్తాః శకునిం కృష్ణ సమన్తాత పర్యుపాసతే
కితవం మమ పుత్రాణాం వినాశాయొపశిక్షితమ
26 ఏతేనైతన మహథ వైరం పరసక్తం పాణ్డవైః సహ
వధాయ మమ పుత్రాణామ ఆత్మనః సగణస్య చ
27 యదైవ మమ పుత్రాణాం లొకాః శస్త్రజితాః పరభొ
ఏవమ అస్యాపి థుర్బుథ్ధేర లొకాః శస్త్రేణ వై జితాః
28 కదం చ నాయం తత్రాపి పుత్రాన మే భరాతృభిః సహ
విరొధయేథ ఋజు పరజ్ఞాన అనృజుర మధుసూథన