శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 1

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 1)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వైషమ్పాయన]
కృతొథకాస తే సుహృథం సర్వేషాం పాణ్డునన్థనాః
విథురొ ధృతరాష్ట్రశ చ సర్వాశ చ భరత సత్రియః
2 తత్ర తే సుమహాత్మానొ నయవసన కురునన్థనాః
శౌచం నివర్తయిష్యన్తొ మాసమ ఏకం బహిః పురాత
3 కృతొథకం తు రాజానం ధర్మాత్మానం యుధిష్ఠిరమ
అభిజగ్ముర మహాత్మానః సిథ్ధా బరహ్మర్షిసత్తమాః
4 థవైపాయనొ నారథశ చ థేవలశ చ మహాన ఋషిః
థేవస్దానశ చ కణ్వశ చ తేషాం శిష్యాశ చ సత్తమాః
5 అన్యే చ వేథ విథ్వాంసః కృతప్రజ్ఞా థవిజాతయః
గృహస్దాః సనాతకాః సర్వే థథృశుః కురుసత్తమమ
6 అభిగమ్య మహాత్మానః పూజితాశ చ యదావిధి
ఆసనేషు మహార్హేషు వివిశుస తే మహర్షయః
7 పరతిగృహ్య తతః పూజాం తత కాలసథృశీం తథా
పర్యుపాసన యదాన్యాయం పరివార్య యుధిష్ఠిరమ
8 పుణ్యే భాగీరదీ తీరే శొకవ్యాకుల చేతసమ
ఆశ్వాసయన్తొ రాజానం విప్రాః శతసహస్రశః
9 నారథస తవ అబ్రవీత కాలే ధర్మాత్మానం యుధిష్ఠిరమ
విచార్య మునిభిః సార్ధం తత కాలసథృశం వచః
10 భవతొ బాహువీర్యేణ పరసాథాన మాధవస్య చ
జితేయమ అవనిః కృత్స్నా ధర్మేణ చ యుధిష్ఠిరః
11 థిష్ట్యా ముక్తాః సమ సంగ్రామాథ అస్మాల లొకభయంకరాత
కషత్రధర్మరతశ చాపి కచ చిన మొథసి పాణ్డవ
12 కచ చిచ చ నిహతామిత్రః పరీణాసి సుహృథొ నృప
కచ చిచ ఛరియమ ఇమాం పరాప్య న తవాం శొకః పరబాధతే
13 [యుధిస్ఠిర]
విజితేయం మహీకృత్స్నా కృష్ణ బాహుబలాశ్రయాత
బరాహ్మణానాం పరసాథేన భీమార్జునబలేన చ
14 ఇథం తు మే మహథ థుఃఖం వర్తతే హృథి నిత్యథా
కృత్వా జఞాతిక్షయమ ఇమం మహాన్తం లొభకారితమ
15 సౌభథ్రం థరౌపథేయాంశ చ ఘాతయిత్వా పరియాన సుతాన
జయొ ఽయమ అజయాకారొ భగవన పరతిభాతి మే
16 కిం ను వక్ష్యతి వార్ష్ణేయీ వధూర మే మధుసూథనమ
థవారకావాసినీ కృష్ణమ ఇతః పరతిగతం హరిమ
17 థరౌపథీ హతపుత్రేయం కృపణా హతబాన్ధవా
అస్మత్ప్రియహితే యుక్తా భూయొ పీడయతీవ మామ
18 ఇథమ అన్యచ చ భగవన యత తవాం వక్ష్యామి నారథ
మన్త్రసంవరణేనాస్మి కున్త్యా థుఃఖేన యొజితః
19 యొ ఽసౌ నాగాయుత బలొ లొకే ఽపరతిరదొ రణే
సింహఖేల గతిర ధీమాన ఘృణీ థాన్తొ యతవ్రతః
20 ఆశ్రమొ ధార్తరాష్ట్రాణాం మానీ తీక్ష్ణపరాక్రమః
అమర్షీ నిత్యసంరమ్భీ కషేప్తాస్మాకం రణే రణే
21 శీఘ్రాస్త్రశ చిత్రయొధీ చ కృతీ చాథ్భుతవిక్రమః
గూఢొత్పన్నః సుతః కున్త్యా భరాతాస్మాకం చ సొథరః
22 తొయకర్మణి యం కున్తీ కదయామ ఆస సూర్యజమ
పుత్రం సర్వగుణొపేతమ అవకీర్ణం జలే పురా
23 యం సూతపుత్రం లొకొ ఽయం రాధేయం చాప్య అమన్యత
స జయేష్ఠపుత్రః కున్త్యా వై భరాతాస్మాకం చ మాతృజః
24 అజానతా మయా సంఖ్యే రాజ్యలుబ్ధేన ఘాతితః
తన మే థహతి గాత్రాణి తూలరాశిమ ఇవానలః
25 న హి తం వేథ పార్దొ ఽపి భరాతరం శవేతవాహనః
నాహం న భీమొ న యమౌ స తవ అస్మాన వేథ సువ్రతః
26 గతా కిల పృదా తస్య సకాశమ ఇతి నః శరుతమ
అస్మాకం శమ కామా వై తవం చ పుత్రొ మమేత్య అద
27 పృదాయా న కృతః కామస తేన చాపి మహాత్మనా
అతి పశ్చాథ ఇథం మాతర్య అవొచథ ఇతి నః శరుతమ
28 న హి శక్ష్యామ్య అహం తయక్తుం నృపం థుర్యొధనం రణే
అనార్యం చ నృశంసం చ కృతఘ్నం చ హి మే భవేత
29 యుధిష్ఠిరేణ సంధిం చయథి కుర్యాం మతే తవ
భీతొ రణే శవేతవాహాథ ఇతి మాం మంస్యతే జనః
30 సొ ఽహం నిర్జిత్య సమరే విజయం సహ కేశవమ
సంధాస్యే ధర్మపుత్రేణ పశ్చాథ ఇతి చ సొ ఽబరవీత
31 తమ అవొచత కిల పృదా పునః పృదుల వక్షసమ
చతుర్ణామ అభయం థేహి కామం యుధ్యస్వ ఫల్గునమ
32 సొ ఽబరవీన మాతరం ధీమాన వేపమానః కృతాఞ్జలిః
పరాప్తాన విషహ్యాంశ చతురొ న హనిష్యామి తే సుతాన
33 పఞ్చైవ హి సుతా మాతర భవిష్యన్తి హి తే ధరువమ
స కర్ణా వా హతే పార్దే సార్జునా వా హతే మయి
34 తం పుత్రగృథ్ధినీ భూయొ మాతాపుత్రమ అదాబ్రవీత
భరాతౄణాం సవస్తి కుర్వీదా యేషాం సవస్తి చికీర్షసి
35 తమ ఏవమ ఉక్త్వా తు పృదా విసృజ్యొపయయౌ గృహాన
సొ ఽరజునేన హతొ వీరొ భరాతా భరాత్రా సహొథరః
36 న చైవ వివృతొ మన్త్రః పృదాయాస తస్య వా మునే
అద శూరొ మహేష్వాసః పార్దేనాసౌ నిపాతితః
37 అహం తవ అజ్ఞాసిషం పశ్చాత సవసొథర్యం థవిజొత్తమ
పూర్వజం భరాతరం కర్ణం పృదాయా వచనాత పరభొ
38 తేన మే థూయతే ఽతీవ హృథయం భరాతృఘాతినః
కర్ణార్జున సహాయొ ఽహం జయేయమ అపి వాసవమ
39 సభాయాం కలిశ్యమానస్య ధార్తరాష్ట్రైర థురాత్మభిః
సహసొత్పతితః కరొధః కర్ణం థృష్ట్వా పరశామ్యతి
40 యథాయ హయ అస్య గిరొ రూక్షాః శృణొమి కటుకొథయాః
సభాయాం గథతొ థయూతే థుర్యొధనహితైషిణః
41 తథా నశ్యతి మే కరొధః పాథౌ తస్య నిరీక్ష్య హ
కున్త్యా హి సథృశౌ పాథౌ కర్ణస్యేతి మతిర మమ
42 సాథృశ్య హేతుమ అన్విచ్ఛన పృదాయాస తవ చైవ హ
కారణం నాధిగచ్ఛామి కదం చిథ అపి చిన్తయన
43 కదం ను తస్య సంగ్రామే పృదివీ చక్రమ అగ్రసత
కదం చ శప్తొ భరాతా మే తత తవం వక్తుమ ఇహార్హసి
44 శరొతుమ ఇచ్ఛామి భగవంస తవత్తః సర్వం యదాతదమ
భవాన హి సర్వవిథ విథ్వాఁల లొకే వేథ కృతాకృతమ