శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 2)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వైషమ్పాయన]
స ఏవమ ఉక్తస తు మునిర నారథొ వథతాం వరః
కదయామ ఆస తత సర్వం యదా శప్తః ససూతజః
2 ఏవమ ఏతన మహాబాహొ యదా వథసి భారత
న కర్ణార్జునయొః కిం చిథ అవిషహ్యం భవేథ రణే
3 గుహ్యమ ఏతత తు థేవానాం కదయిష్యామి తే నృప
తన నిబొధ మహారాజ యదావృత్తమ ఇథం పురా
4 కషత్రం సవర్గం కదం గచ్ఛేచ ఛస్త్ర పూతమ ఇతి పరభొ
సంఘర్షజననస తస్మాత కన్యా గర్భొ వినిర్మితః
5 స బాలస తేజసా యుక్తః సూతపుత్రత్వమ ఆగతః
చకారాఙ్గిరసాం శరేష్ఠే ధనుర్వేథం గురౌ తవ
6 సబలం భీమసేనస్య ఫల్గునస్య చ లాఘవమ
బుథ్ధిం చ తవ రాజేన్థ్ర యమయొర వినయం తదా
7 సఖ్యం చ వాసుథేవేన బాల్యే గాణ్డివధన్వనః
పరజానామ అనురాగం చ చిన్తయానొ వయథహ్యత
8 స సఖ్యమ అగమథ బాల్యే రాజ్ఞా థుర్యొధనేన వై
యుష్మాభిర నిత్యసంథ్విష్టొ థైవాచ చాపి సవభావతః
9 విథ్యాధికమ అదాలక్ష్య ధనుర్వేథే ధనంజయమ
థరొణం రహస్య ఉపాగమ్య కర్ణొ వచనమ అబ్రవీత
10 బరహ్మాస్తం వేత్తుమ ఇచ్ఛామి స రహస్యనివర్తనమ
అర్జునేన సమొ యుథ్ధే భవేయమ ఇతి మే మతిః
11 సమః పుత్రేషు చ సనేహః శిష్యేషు చ తవ ధరువమ
తవత్ప్రసాథాన న మాం బరూయుర అకృతాస్త్రం విచక్షణాః
12 థరొణస తదొక్తః కర్ణేన సాపేక్షః ఫల్గునం పరతి
థౌరాత్మ్యం చాపి కర్ణస్య విథిత్వా తమ ఉవాచ హ
13 బరహ్మాస్తం బరాహ్మణొ విథ్యాథ యదావచ చరితవ్రతః
కషత్రియొ వా తపస్వీ యొ నాన్యొ విథ్యాత కదం చన
14 ఇత్య ఉక్తొ ఽఙగిరసాం శరేష్ఠమ ఆమన్త్ర్య పరతిపూజ్య చ
జగామ సహసా రామం మహేన్థ్రం పర్వతం పరతి
15 స తు రామమ ఉపాగమ్య శిరసాభిప్రణమ్య చ
బరాహ్మణొ భార్గవొ ఽసమీతి గౌరవేణాభ్యగచ్ఛత
16 రామస తం పరతిజగ్రాహ పృష్ట్వా గొత్రాథి సర్వశః
ఉష్యతాం సవాగతం చేతి పరీతిమాంశ చాభవథ భృశమ
17 తత్ర కర్ణస్య వసతొ మహేన్థ్రే పర్వతొత్తమే
గన్ధర్వై రాక్షసైర యక్షైర థేవైశ చాసీత సమాగమః
18 స తత్రేష్వ అస్త్రమ అకరొథ భృగుశ్రేష్ఠాథ యదావిధి
పరియశ చాభవథ అత్యర్దం థేవగన్ధర్వరక్షసామ
19 స కథా చిత సముథ్రాన్తే విచరన్న ఆశ్రమాన్తికే
ఏకః ఖడ్గధనుః పాణిః పరిచక్రామ సూత జః
20 సొ ఽగనిహొత్రప్రసక్తస్య కస్య చిథ బరహ్మవాథినః
జఘానాజ్ఞానతః పార్ద హొమధేనుం యథృచ్ఛయా
21 తథ అజ్ఞానకృతం మత్వా బరాహ్మణాయ నయవేథయత
కర్ణః పరసాథయంశ చైనమ ఇథమ ఇత్య అబ్రవీథ వచః
22 అబుథ్ధి పూర్వం భగవన ధేనుర ఏషా హతా తవ
మయా తత్ర పరసాథం మే కురుష్వేతి పునః పునః
23 తం స విప్రొ ఽబరవీత కరుథ్ధొ వాచా నిర్భర్త్సయన్న ఇవ
థురాచార వధార్హస తవం ఫలం పరాప్నుహి థుర్మతే
24 యేన విస్పర్ధసే నిత్యం యథర్దం ఘటసే ఽనిశమ
యుధ్యతస తేన తే పాపభూమిశ చక్రం గరసిష్యతి
25 తతశ చక్రే మహీ గరస్తే మూర్ధానం తే విచేతసః
పాతయిష్యతి విక్రమ్య శత్రుర గచ్ఛ నరాధమ
26 యదేయం గౌర హతా మూఢ పరమత్తేన తవయా మమ
పరమత్తస్యైవమ ఏవాన్యః శిరస తే పాతయిష్యతి
27 తతః పరసాథయామ ఆస పునస తం థవిజసత్తమమ
గొభిర ధనైశ చ రత్నైశ చ స చైనం పునర అబ్రవీత
28 నేథం మథ వయాహృతం కుర్యాత సర్వలొకొ ఽపి వై మృషా
గచ్ఛ వా తిష్ఠ వా యథ వా కార్యం తే తత సమాచర
29 ఇత్య ఉక్తొ బరాహ్మణేనాద కర్ణొ థైన్యాథ అధొముఖః
రామమ అభ్యాగమథ భీతస తథ ఏవ మనసా సమరన