స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 23)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [గ]
ఏష శల్యొ హతః శేతే సాక్షాన నకుల మాతులః
ధర్మజ్ఞేన సతా తాత ధర్మరాజేన సంయుగే
2 యస తవయా సపర్ధతే నిత్యం సర్వత్ర పురుషర్షభ
స ఏష నిహతః శేతే మథ్రరాజొ మహారదః
3 యేన సంగృహ్ణతా తాత రదమ ఆధిరదేర యుధి
జవార్దం పాణ్డుపుత్రాణాం తదా తేజొవధః కృతః
4 అహొ ధిక పశ్య శల్యస్య పూర్ణచన్థ్ర సుథర్శనమ
ముఖం పథ్మపలాశాక్షం వడైర ఆథష్టమ అవ్రణమ
5 ఏషా చామీకరాభస్య తప్తకాఞ్చనస పరభా
ఆస్యాథ వినిఃసృతా జిహ్వా భక్ష్యతే కృష్ణపక్షిభిః
6 యుధిష్ఠిరేణ నిహతం శల్యం సమితిశొభనమ
రుథన్త్యః పర్యుపాసన్తే మథ్రరాజకులస్త్రియః
7 ఏతాః సుసూక్ష్మ వసనా మథ్రరాజం నరర్షభమ
కరొశన్త్య అభిసమాసాథ్య కషత్రియాః కషత్రియర్షభమ
8 శల్యం నిపతితం నార్యః పరివార్యాభితః సదితాః
వాశితా గృష్టయః పఙ్కే పరిమగ్నమ ఇవర్షభమ
9 శల్యం శరణథం శూరం పశ్యైనం రదసత్తమమ
శయానం వీరశయనే శరైర విశకలీకృతమ
10 ఏష శైలాలయొ రాజా భగథత్తః పరతాపవాన
గజాఙ్కుశ ధరః శరేష్ఠః శేతే భువి నిపాతితః
11 యస్య రుక్మమయీ మాలా శిరస్య ఏషా విరాజతే
శవాపథైర భక్ష్యమాణస్య శొభయన్తీవ మూర్ధజాన
12 ఏతేన కిల పార్దస్య యుథ్ధమ ఆసీత సుథారుణమ
లొమహర్షణమ అత్యుగ్రం శక్రస్య బలినా యదా
13 యొధయిత్వా మహాబాహుర ఏష పార్దం ధనంజయమ
సంశయం గమయిత్వా చ కున్తీపుత్రేణ పాతితః
14 యస్య నాస్తి సమొ లొకే శౌర్యే వీర్యే చ కశ చన
స ఏష నిహతః శేతే భీష్మొ భీష్మకృథ ఆహవే
15 పశ్య శాంతనవం కృష్ణ శయానం సూర్యవర్చసమ
యుగాన్త ఇవ కాలేన పాతితం సూర్యమ అమ్బరాత
16 ఏష తప్త్వా రణే శత్రూఞ శస్త్రతాపేన వీర్యవాన
నరసూర్యొ ఽసతమ అభ్యేతి సూర్యొ ఽసతమ ఇవ కేశవ
17 శరతల్పగతం వీరం ధర్మే థేవాపినా సమమ
శయానం వీరశయనే పశ్య శూర నిషేవితే
18 కర్ణినాలీకనారాచైర ఆస్తీర్య శయనొత్తమమ
ఆవిశ్య శేతే భగవాన సకన్థః శరవణం యదా
19 అతూల పూర్ణం గాఙ్గేయస తరిభిర బాణైః సమన్వితమ
ఉపధాయొపధానాగ్ర్యం థత్తం గాణ్డీవధన్వనా
20 పాలయానః పితుః శాస్త్రమ ఊర్ధ్వరేతా మహాయశాః
ఏష శాంతనవః శేతే మాధవాప్రతిమొ యుధి
21 ధర్మాత్మా తాత ధర్మజ్ఞః పారమ్పర్యేణ నిర్ణయే
అమర్త్య ఇవ మర్త్యః సన్న ఏష పరాణాన అధారయత
22 నాస్తి యుథ్ధే కృతీ కశ చిన న విథ్వాన న పరాక్రమీ
యత్ర శాంతనవొ భీష్మః శేతే ఽథయ నిహతః పరైః
23 సవయమ ఏతేన శూరేణ పృచ్ఛ్యమానేన పాణ్డవైః
ధర్మజ్ఞేనాహవే మృత్యుర ఆఖ్యాతః సత్యవాథినా
24 పరనష్టః కురువంశశ చ పునర యేన సముథ్ధృతః
స గతః కురుభిః సార్ధం మహాబుథ్ధిః పరాభవమ
25 ధర్మేషు కురవః కం ను పరిప్రక్ష్యన్తి మాధవ
గతే థేవవ్రతే సవర్గం థేవకల్పే నరర్షభే
26 అర్జునస్య వినేతారమ ఆచార్యం సాత్యకేస తదా
తం పశ్య పతితం థరొణం కురూణాం గురు సత్తమమ
27 అస్త్రం చతుర్విధం వేథ యదైవ తరిథశేశ్వరః
భార్గవొ వా మహావీర్యస తదా థరొణొ ఽపి మాధవ
28 యస్య పరసాథాథ బీభత్సుః పాణ్డవః కర్మ థుష్కరమ
చకార స హతః శేతే నైనమ అస్త్రాణ్య అపాలయన
29 యం పురొధాయ కురవ ఆహ్వయన్తి సమ పాణ్డవాన
సొ ఽయం శస్త్రభృతాం శరేష్ఠొ థరొణః శస్త్రైః పృదక కృతః
30 యస్య నిర్థహతః సేనాం గతిర అగ్నేర ఇవాభవత
స భూమౌ నిహతః శేతే శాన్తార్చిర ఇవ పావకః
31 ధనుర ముష్టిర అశీర్ణశ చ హస్తావాపశ చ మాధవ
థరొణస్య నిహతస్యాపి థృశ్యతే జీవతొ యదా
32 వేథా యస్మాచ చ చత్వారః సర్వాస్త్రాణి చ కేశవ
అనపేతాని వై శూరాథ యదైవాథౌ పరజాపతేః
33 బన్థనార్హావ ఇమౌ తస్య బన్థిభిర వన్థితౌ శుభౌ
గొమాయవొ వికర్షన్తి పాథౌ శిష్యశతార్చితౌ
34 థరొణం థరుపథపుత్రేణ నిహతం మధుసూథన
కృపీ కృపణమ అన్వాస్తే థుఃఖొపహత చేతనా
35 తాం పశ్య రుథతీమ ఆర్తాం ముఖకేశీమ అధొముఖీమ
హతం పతిమ ఉపాసన్తీం థరొణం శస్త్రభృతాం వరమ
36 బాణైర భిన్నతను తరాణం ధృష్టథ్యుమ్నేన కేశవ
ఉపాస్తే వై మృధే థరొణం జటిలా బరహ్మచారిణీ
37 పరేతకృత్యే చ యతతే కృపీ కృపణమ ఆతురా
హతస్య సమరే భర్తుః సుకుమారీ యశస్వినీ
38 అగ్నీన ఆహృత్య విధివచ చితాం పరజ్వాల్య సర్వశః
థరొణమ ఆధాయ గాయన్తి తరీణి సామాని సామగాః
39 కిరన్తి చ చితామ ఏతే జటిలా బరహ్మచారిణః
ధనుర్భిః శక్తిభిశ చైవ రదనీథైశ చ మాధవ
40 శస్త్రైశ చ వివిధైర అన్యైర ధక్ష్యన్తే భూరి తేజసమ
త ఏతే థరొణమ ఆధాయ శంసన్తి చ రుథన్తి చ
41 సామభిస తరిభిర అన్తఃస్దైర అనుశంసన్తి చాపరే
అగ్నావ అగ్నిమ ఇవాధాయ థరొణం హుత్వా హుతాశనే
42 గచ్ఛన్త్య అభిముఖా గఙ్గాం థరొణశిష్యా థవిజాతయః
అపసవ్యాం చితిం కృత్వా పురస్కృత్య కృపీం తథా