స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 22)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [గ]
ఆవన్త్యం భీమసేనేన భక్షయన్తి నిపాతితమ
గృధ్రగొమాయవః శూరం బహు బన్ధుమ అబన్ధువత
2 తం పశ్య కథనం కృత్వా శత్రూణాం మధుసూథన
శయానం వీరశయనే రుధిరేణ సముక్షితమ
3 తం సృగాలాశ చ కఙ్కాశ చ కరవ్యాథాశ చ పృదగ్విధాః
తేన తేన వికర్షన్తి పశ్య కాలస్య పర్యయమ
4 శయానం వీరశయనే వీరమ ఆక్రన్థ సారిణమ
ఆవన్త్యమ అభితొ నార్యొ రుథత్యః పర్యుపాసతే
5 పరాతిపీయం మహేష్వాసం హతం భల్లేన బాహ్లికమ
పరసుప్తమ ఇవ శార్థూలం పశ్య కృష్ణ మనస్వినమ
6 అతీవ ముఖవర్ణొ ఽసయ నిహతస్యాపి శొభతే
సొమస్యేవాభిపూర్ణస్య పౌర్ణమాస్యాం సముథ్యతః
7 పుత్రశొకాభితప్తేన పరతిజ్ఞాం పరిరక్షతా
పాకశాసనినా సంఖ్యే వార్థ్ధ కషత్రిర నిపాతితః
8 ఏకాథశ చమూర జిత్వా రక్ష్యమాణం మహాత్మనా
సత్యం చికీర్షతా పశ్య హతమ ఏనం జయథ్రదమ
9 సిన్ధుసౌవీరభర్తారం థర్పపూర్ణం మనస్వినమ
భక్షయన్తి శివా గృధ్రా జనార్థన జయథ్రదమ
10 సంరక్ష్యమాణం భార్యాభిర అనురక్తాభిర అచ్యుత
భషన్తొ వయపకర్షన్తి గహనం నిమ్నమ అన్తికాత
11 తమ ఏతాః పర్యుపాసన్తే రక్షమాణా మహాభుజమ
సిన్ధుసౌవీరగాన్ధారకామ్బొజయవనస్త్రియః
12 యథా కృష్ణామ ఉపాథాయ పరాథ్రవత కేకయైః సహ
తథైవ వధ్యః పాణ్డూనాం జనార్థన జయథ్రద
13 థుఃశలాం మానయథ్భిస తు యథా ముక్తొ జయథ్రదః
కదమ అథ్య న తాం కృష్ణ మానయన్తి సమ తే పునః
14 సైషా మమ సుతా బాలా విలపన్తీ సుథుఃఖితా
పరమాపయతి చాత్మానమ ఆక్రొశతి చ పాణ్డవాన
15 కిం ను థుఃఖతరం కృష్ణ పరం మమ భవిష్యతి
యత సుతా విధవా బాలా సనుషాశ చ నిహతేశ్వరాః
16 అహొ ధిగ థుఃశలాం పశ్య వీతశొకభయామ ఇవ
శిరొ భర్తుర అనాసాథ్య ధావమానామ ఇతస తతః
17 వారయామ ఆస యః సర్వాన పాణ్డవాన పుత్రగృథ్ధినః
స హత్వా విపులాః సేనాః సవయం మృత్యువశం గతః
18 తం మత్తమ ఇవ మాతఙ్గం వీరం పరమథుర్జయమ
పరివార్య రుథన్త్య ఏతాః సత్రియశ చన్థ్రొపమాననాః