స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 21)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [గాన్ధారీ]
ఏష వైకర్తనః శేతే మహేష్వాసొ మహారదః
జవలితానలవత సంఖ్యే సంశాన్తః పార్ద తేజసా
2 పశ్య వైకర్తనం కర్ణం నిహత్యాతిరదాన బహూన
శొణితౌఘపరీతాఙ్గం శయానం పతితం భువి
3 అమర్షీ థీర్ఘరొషశ చ మహేష్వాసొ మహారదః
రణే వినిహతః శేతే శూరొ గాణ్డీవధన్వనా
4 యం సమ పాణ్డవ సంత్రాసాన మమ పుత్రా మహారదాః
పరాయుధ్యన్త పురస్కృత్య మాతఙ్గా ఇవ యూదపమ
5 శార్థూలమ ఇవ సింహేన సమరే సవ్యసాచినా
మాతఙ్గమ ఇవ మత్తేన మాతఙ్గేన నిపాతితమ
6 సమేతాః పురుషవ్యాఘ్ర నిహతం శూరమ ఆహవే
పరకీర్ణమూర్ధజాః పత్న్యొ రుథత్యః పర్యుపాసతే
7 ఉథ్విగ్నః సతతం యస్మాథ ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
తరయొథశ సమా నిథ్రాం చిన్తయన్న నాధ్యగచ్ఛత
8 అనాధృష్యః పరైర యుథ్ధే శత్రుభిర మఘవాన ఇవ
యుగాన్తాగ్నిర ఇవార్చిష్మాన హిమవాన ఇవ చ సదిరః
9 స భూత్వా శరణం వీరొ ధార్తరాష్ట్రస్య మాధవ
భూమౌ వినిహతః శేతే వాతరుగ్ణ ఇవ థరుమః
10 పశ్య కర్ణస్య పత్నీం తవం వృషసేనస్య మాతరమ
లాలప్యమానాః కరుణం రుథతీం పతితాం భువి
11 ఆచార్య శాపొ ఽనుగతొ ధరువం తవాం; యథ అగ్రసచ చక్రమ ఇయం ధరా తే
తతః శరేణాపహృతం శిరస తే; ధనంజయేనాహవే శత్రుమధ్యే
12 అహొ ధిగ ఏషా పతితా విసంజ్ఞా; సమీక్ష్య జామ్బూనథబథ్ధనిష్కమ
కర్ణం మహాబాహుమ అథీనసత్త్వం; సుషేణ మాతా రుథతీ భృశార్తా
13 అల్పావశేషొ హి కృతొ మహాత్మా; శరీరభక్షైః పరిభక్షయథ్భిః
థరష్టుం న సంప్రీతి కరః శశీవ; కృష్ణశ్య పక్షస్య చతుర్థశాహే
14 సావర్తమానా పతితా పృదివ్యామ; ఉత్దాయ థీనా పునర ఏవ చైషా
కర్ణస్య వక్త్రం పరిజిఘ్రమాణా; రొరూయతే పుత్రవధాభితప్తా