స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 20)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [గ]
అధ్యర్ధగుణమ ఆహుర యం బలే శౌర్యే చ మాధవ
పిత్రా తవయా చ థాశార్హ థృప్తం సింహమ ఇవొత్కటమ
2 యొ బిభేథ చమూమ ఏకొ మమ పుత్రస్య థుర్భిథామ
స భూత్వా మృత్యుర అన్యేషాం సవయం మృత్యువశం గతః
3 తస్యొపలక్షయే కృష్ణ కార్ష్ణేర అమితతేజసః
అభిమన్యొర హతస్యాపి పరభా నైవొపశామ్యతి
4 ఏషా విరాట థుహితా సనుషా గాణ్డీవధన్వనః
ఆర్తా బాలా పతిం వీరం శొచ్యా శొచత్య అనిన్థితా
5 తమ ఏషా హి సమాసాథ్య భార్యా భర్తారమ అన్తికే
విరాట థుహితా కృష్ణ పాణినా పరిమార్జతి
6 తస్య వక్త్రమ ఉపాఘ్రాయ సౌభథ్రస్య యశస్వినీ
విబుథ్ధకమలాకారం కమ్బువృత్తశిరొ ధరమ
7 కామ్యరూపవతీ చైషా పరిష్వజతి భామినీ
లజ్జ మానా పురైవైనం మాధ్వీక మథమూర్ఛితా
8 తస్య కషతజసంథిగ్ధం జాతరూపపరిష్కృతమ
విముచ్య కవచం కృష్ణ శరీరమ అభివీక్షతే
9 అవేక్షమాణా తం బాలా కృష్ణ తవామ అభిభాషతే
అయం తే పుణ్డరీకాక్ష సథృశాక్షొ నిపాతితః
10 బలే వీర్యే చ సథృశస తేజసా చైవ తే ఽనఘ
రూపేణ చ తవాత్యర్దం శేతే భువి నిపాతితః
11 అత్యన్తసుకుమారస్య రాఙ్క వాజిన శాయినః
కచ చిథ అథ్య శరీరం తే భూమౌ న పరితప్యతే
12 మాతఙ్గభుజ వర్ష్మాణౌ జయాక్పేప కఠిన తవచౌ
కాఞ్చనాఙ్గథినౌ శేషే నిక్షిప్య విపులౌ భుజౌ
13 వయాయమ్య బహుధా నూనం సుఖసుప్తః శరమాథ ఇవ
ఏవం విలపతీమ ఆర్తాం న హి మామ అభిభాషసే
14 ఆర్యామ ఆర్య సుభథ్రాం తవమ ఇమాంశ చ తరిథశొపమాన
పితౄన మాం చైవ థుఃఖార్తాం విహాయ కవ గమిష్యసి
15 తస్య శొణితసంథిగ్ధాన కేశాన ఉన్నామ్య పాణినా
ఉత్సఙ్గే వక్త్రమ ఆధాయ జీవన్తమ ఇవ పృచ్ఛతి
సవస్రీయం వాసుథేవస్య పుత్రం గాణ్డీవధన్వనః
16 కదం తవాం రణమధ్యస్దం జఘ్నుర ఏతే మహారదాః
ధిగ అస్తు కరూర కర్తౄంస తాన కృప కర్ణజయథ్రదాన
17 థరొణ థరౌణాయనీ చొభౌ యైర అసి వయసనీ కృతః
రదర్షభాణాం సర్వేషాం కదమ ఆసీత తథా మనః
18 బాలం తవాం పరివార్యైకం మమ థుఃఖాయ జఘ్నుషామ
కదం ను పాణ్డవానాం చ పాఞ్చాలానాం చ పశ్యతామ
తవం వీర నిధనం పరాప్తొ నాదవాన సన్ననాదవత
19 థృష్ట్వా బహుభిర ఆక్రన్థే నిహతం తవామ అనాదవత
వీరః పురుషశార్థూలః కదం జీవతి పాణ్డవః
20 న రాజ్యలాభొ విపులః శత్రూణాం వా పరాభవః
పరీతం థాస్యతి పార్దానాం తవామ ఋతే పుష్కరేక్షణ
21 తవ శస్త్రజితాఁల లొకాన ధర్మేణ చ థమేన చ
కషిప్రమ అన్వాగమిష్యామి తత్ర మాం పరతిపాలయ
22 థుర్మరం పునర అప్రాప్తే కాలే భవతి కేన చిత
యథ అహం తవాం రణే థృష్ట్వా హతం జీవామి థుర్భగా
23 కామ ఇథానీం నరవ్యాఘ్ర శలక్ష్ణయా సమితయా గిరా
పితృలొకే సమేత్యాన్యాం మామ ఇవామన్త్రయిష్యసి
24 నూనమ అప్సరసాం సవర్గే మనాంసి పరమదిష్యసి
పరమేణ చ రూపేణ గిరా చ సమితపూర్వయా
25 పరాప్య పుణ్యకృతాఁల లొకాన అప్సరొభిః సమేయివాన
సౌభథ్ర విహరన కాలే సమరేదాః సుకృతాని మే
26 ఏతావాన ఇహ సంవాసొ విహితస తే మయా సహ
షణ మాసాన సప్తమే మాసి తవం వీర నిధనం గతః
27 ఇత్య ఉక్తవచనామ ఏతామ అపకర్షన్తి థుఃఖితామ
ఉత్తరాం మొఘసంకల్పాం మత్స్యరాజకులస్త్రియః
28 ఉత్తరామ అపకృష్యైనామ ఆర్తామ ఆర్తతరాః సవయమ
విరాటం నిహతం థృష్ట్వా కరొశన్తి విలపన్తి చ
29 థరొణాస్త్ర శరసంకృత్తం శయానం రుధిరొక్షితమ
విరాటం వితుథన్త్య ఏతే గృధ్రగొమాయువాయసాః
30 వితుథ్యమానం విహగైర విరాటమ అసితేక్షణాః
న శక్నువన్తి వివశా నివర్తయితుమ ఆతురాః
31 ఆసామ ఆతపతప్తానామ ఆయసేన చ యొషితామ
శరమేణ చ వివర్ణానాం రూపాణాం విగతం వపుః
32 ఉత్తరం చాభిమన్యుం చ కామ్బొజం చ సుథక్షిణమ
శిశూన ఏతాన హతాన పశ్య లక్ష్మణం చ సుథర్శనమ
ఆయొధన శిరొమధ్యే శయానం పశ్య మాధవ