స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 19)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [గ]
ఏష మాధవ పుత్రొ మే వికర్ణః పరాజ్ఞసంమతః
భూమౌ వినిహతః శేతే భీమేన శతధా కృతః
2 గజమధ్య గతః శేతే వికర్ణొ మధుసూథన
నీలమేఘపరిక్షిప్తః శరథీవ థివాకరః
3 అస్య చాపగ్రహేణైష పాణిః కృతకిణొ మహాన
కదం చిచ ఛిథ్యతే గృధ్రైర అత్తు కామైస తలత్రవాన
4 అస్య భార్యామిష పరేప్సూన గృధ్రాన ఏతాంస తపస్వినీ
వారయత్య అనిశం బాలా న చ శక్నొతి మాధవ
5 యువా వృన్థారకః శూరొ వికర్ణః పురుషర్షభ
సుఖొచితః సుఖార్హశ చ శేతే పాంసుషు మాధవ
6 కర్ణినాలీకనారాచైర భిన్నమర్మాణమ ఆహవే
అథ్యాపి న జహాత్య ఏనం లక్ష్ణీర భరతసత్తమమ
7 ఏష సంగ్రామశూరేణ పరతిజ్ఞాం పాలయిష్యతా
థుర్ముఖొ ఽభిముఖః శేతే హతొ ఽరిగణహా రణే
8 తస్యైతథ వథనం కృష్ణ శవాపథైర అర్ధభక్షితమ
విభాత్య అభ్యధికం తాత సప్తమ్యామ ఇవ చన్థ్రమాః
9 శూరస్య హి రణే కృష్ణ యస్యాననమ అదేథృశమ
స కదం నిహతొ ఽమిత్రైః పాంసూన గరసతి మే సుతః
10 యస్యాహవం ముఖే సౌమ్యా సదాతా నైవొపపథ్యతే
స కదం కుర్ముఖొ ఽమిత్రైర హతొ విబుధలొకజిత
11 చిత్రసేనం హతం భూమౌ శయానం మధుసూథన
ధార్తరాష్ట్రమ ఇమం పశ్య పరతిమానం థనుష్మతామ
12 తం చిత్రమాల్యాభరణం యువత్యః శొకకర్శితాః
కరవ్యాథసంఘైః సహితా రుథన్త్యః పర్యుపాసతే
13 సత్రీణాం రుథితనిర్ఘొషః శవాపథానాం చ గర్జితమ
చిత్రరూపమ ఇథం కృష్ణ విచిత్రం పరతిభాతి మే
14 యువా వృన్థారకొ నిత్యం పరవర సత్రీ నిషేవితః
వివింశతిర అసౌ శేతే ధవస్తః పాంసుషు మాధవ
15 శరసంకృత్త వర్ణాణం వీరం విశసనే హతమ
పరివార్యాసతే గృధ్రాః పరివింశా వివింశతిమ
16 పరవిశ్య సమరే వీరః పాణ్డవానామ అనీకినామ
ఆవిశ్య శయనే శేతే పునః సత్పురుషొచితమ
17 సమితొపపన్నం సునసం సుభ్రు తారాధిపొపమమ
అతీవ శుభ్రం వథనం పశ్య కృష్ణ వివింశతేః
18 యం సమ తం పర్యుపాసన్తే వసుం వాసవ యొషితః
కరీడన్తమ ఇవ గన్ధర్వం థేవకన్యాః సహస్రశః
19 హన్తారం వీరసేనానాం శూరం సమితిశొభనమ
నిబర్హణమ అమిత్రాణాం థుఃసహం విషహేత కః
20 థుఃసహస్యైతథ ఆభాతి శరీరం సంవృతం శరైః
గిరిర ఆత్మరుహైః ఫుల్లైః కర్ణికారైర ఇవావృతః
21 శాతకౌమ్భ్యా సరజా భాతి కవచేన చ భాస్వతా
అగ్నినేవ గిరిః శవేతొ గతాసుర అపి థుఃసహః