స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 18)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [గాన్ధారీ]
పశ్య మాధవ పుత్రాన మే శతసంఖ్యాఞ జితక్లమాన
గథయా భీమసేనేన భూయిష్ఠం నిహతాన రణే
2 ఇథం థుఃఖతరం మే ఽథయ యథ ఇమా ముక్తమూర్ధజాః
హతపుత్రా రణే బాలాః పరిధావన్తి మే సనుషాః
3 పరాసాథతలచారిణ్యశ చరణైర భూషణాన్వితైః
ఆపన్నా యత సపృశన్తీమా రుధిరార్థ్రాం వసుంధరామ
4 గృధ్రాన ఉత్సారయన్త్యశ చ గొమాయూన వాయసాంస తదా
శొకేనార్తా విఘూర్ణన్త్యొ మత్తా ఇవ చరన్త్య ఉత
5 ఏషాన్యా తవ అనవథ్యాఙ్గీ కరసంమితమధ్యమా
ఘొరం తథ వైశసం థృష్ట్వా నిపతత్య అతిథుఃఖితా
6 థృష్ట్వా మే పార్దివసుతామ ఏతాం లక్ష్మణమాతరమ
రాజపుత్రీం మహాబాహొ మనొ న వయుపశామ్యతి
7 భరాతౄంశ చాన్యాః పతీంశ చాన్యాః పుత్రాంశ చ నిహతాన భువి
థృష్ట్వా పరిపతన్త్య ఏతాః పరగృహ్య సుభుజా భుజాన
8 మధ్యమానాం తు నారీణాం వృథ్ధానాం చాపరాజిత
ఆక్రన్థం హతబన్ధూనాం థారుణే వైశసే శృణు
9 రదనీడాని థేహాంశ చ హతానాం గజవాజినామ
ఆశ్రితాః శరమమొహార్తాః సదితాః పశ్య మహాబల
10 అన్యా చాపహృతం కాయాచ చారుకుణ్డలమ ఉన్నసమ
సవస్య బన్ధొః శిరః కృష్ణ గృహీత్వా పశ్య తిష్ఠతి
11 పూర్వజాతికృతం పాపం మన్యే నాప్లమ ఇవానఘ
ఏతాభిర అనవథ్యాభిర మయా చైవాల్పమేధయా
12 తథ ఇథం ధర్మరాజేన యాతితం నొ జనార్థన
న హి నాశొ ఽసతి వార్ష్ణేయ కర్మణొః శుభపాపయొః
13 పరత్యగ్ర వయసః పశ్య థర్శనీయకుచొథరాః
కులేషు జాతా హరీమత్యః కృష్ణపక్షాక్షి మూర్ధజాః
14 హంసగథ్గథ భాషిణ్యొ థుఃఖశొకప్రమొహితాః
సారస్య ఇవ వాశన్త్యః పతితాః పశ్య మాధవ
15 ఫుల్లపథ్మప్రకాశాని పుణ్డరీకాక్ష యొషితామ
అనవథ్యాని వత్రాణి తపత్య అసుఖరశ్మివాన
16 ఈర్షూణాం మమ పుత్రాణాం వాసుథేవావరొధనమ
మత్తమాతఙ్గథర్పాణాం పశ్యన్త్య అథ్య పృదగ్జనాః
17 శతచన్థ్రాణి చర్మాణి ధవజాంశ చాథిత్యసంనిభాన
రౌక్మాణి చైవ వర్మాణి నిష్కాన అపి చ కాఞ్చనాన
18 శీర్ష తరాణాని చైతాని పుత్రాణాం మే మహీతలే
పశ్య థీప్తాని గొవిన్థ పావకాన సుహుతాన ఇవ
19 ఏష థుఃశాసనః శేతే శూరేణామిత్ర ఘాతినా
పీతశొణితసర్వాఙ్గొ భీమసేనేన పాతితః
20 గథయా వీర ఘాతిన్యా పశ్య మాధవ మే సుతమ
థయూతక్లేశాన అనుస్మృత్య థరౌపథ్యా చొథితేన చ
21 ఉక్తా హయ అనేన పాఞ్చాలీ సభాయాం థయూతనిర్జితా
పరియం చికీర్షతా భరాతుః కర్ణస్య చ జనార్థన
22 సహైవ సహథేవేన నకులేనార్జునేన చ
థాసభార్యాసి పాఞ్చాలి కషిప్రం పరవిశ నొ గృహాన
23 తతొ ఽహమ అబ్రువం కృష్ణ తథా థుర్యొధనం నృపమ
మృత్యుపాశపరిక్షిప్తం శకునిం పుత్ర వర్జయ
24 నిబొధైనం సుథుర్బుథ్ధిం మాతులం కలహప్రియమ
కషిప్రమ ఏనం పరిత్యజ్య పుత్ర శామ్యస్వ పాణ్డవైః
25 న బుధ్యసే తవం థుర్బుథ్ధే భీమసేనమ అమర్షణమ
వాఙ్నారాచైస తుథంస తీక్ష్ణైర ఉల్కాభిర ఇవ కుఞ్జరమ
26 తాన ఏష రభసః కరూరొ వాక్శల్యాన అవధారయన
ఉత్ససర్జ విషం తేషు సర్పొ గొవృషభేష్వ ఇవ
27 ఏష థుఃశాసనః శేతే విక్షిప్య విపులౌ భుజౌ
నిహతొ భీమసేనేన సింహేనేవ మహర్షభః
28 అత్యర్దమ అకరొథ రౌథ్రం భీమసేనొ ఽతయమర్షణః
థుఃశాసనస్య యత కరుథ్ధొ ఽపిబచ ఛొణితమ ఆహవే