స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 17)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వైషమ్పాయన]
తతొ థుర్యొధనం థృష్ట్వా గాన్ధారీ శొకకర్శితా
సహసా నయపతథ భూమౌ ఛిన్నేవ కథలీ వనే
2 సా తు లబ్ధ్వా పునః సంజ్ఞాం విక్రుశ్య చ పునః పునః
థుర్యొధనమ అభిప్రేక్ష్య శయానం రుధిరొక్షితమ
3 పరిష్వజ్య చ గాన్ధారీ కృపణం పర్యథేవయత
హాహా పుత్రేతి గాన్ధారీ విలలాపాకులేన్థ్రియా
4 సుగూఢ జత్రు విపులం హారనిష్కనిషేవితమ
వారిణా నేత్రజేనొరః సిఞ్చన్తీ శొకతాపితా
సమీపస్దం హృషీకేశమ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
5 ఉపస్దితేఽసమిన సంగ్రామే జఞాతీనాం సంక్షయే విభొ
మామ అయం పరాహ వార్ష్ణేయ పరాఞ్జలిర నృపసత్తమః
అస్మిఞ జఞాతిసముథ్ధర్షే జయమ అమ్బా బరవీతు మే
6 ఇత్య ఉక్తే జానతీ సర్వమ అహం సవం వయసనాగమమ
అబ్రువం పురుషవ్యాఘ్ర యతొ ధర్మస తతొ జయః
7 యదా న యుధ్యమానస తవం సంప్రముహ్యసి పుత్రక
ధరువం శాస్త్రజితాఁల లొకాన పరాప్తాస్య అమరవథ విభొ
8 ఇత్య ఏవమ అబ్రువం పూర్వం నైనం శొచామి వై పరభొ
ధృతరాష్ట్రం తు శొచామి కృపణం హతబాన్ధవమ
9 అమర్షణం యుధాం శరేష్ఠం కృతాస్త్రం యుథ్ధథుర్మథమ
శయానం వీరశయనే పశ్య మాధవ మే సుతమ
10 యొ ఽయం మూర్ధావసిక్తానామ అగ్రే యాతి పరంతపః
సొ ఽయం పాంసుషు శేతే ఽథయ పశ్య కాలస్య పర్యయమ
11 ధరువం థుర్యొధనొ వీరొ గతిం నసులభాం గతః
తదా హయ అభిముఖః శేతే శయనే వీరసేవితే
12 యం పురా పర్యుపాసీనా రమయన్తి మహీక్షితః
మహీతలస్దం నిహతం గృధ్రాస తం పర్యుపాసతే
13 యం పురా వయజనైర అగ్ర్యైర ఉపవీజన్తి యొషితః
తమ అథ్య పక్షవ్యజనైర ఉపవీజన్తి పక్షిణః
14 ఏష శేతే మహాబాహుర బలవాన సత్యవిక్రమః
సింహేనేవ థవిపః సంఖ్యే భీమసేనేన పాతితః
15 పశ్య థుర్యొధనం కృష్ణ శయానం రుధిరొక్షితమ
నిహతం భీమసేనేన గథామ ఉథ్యమ్య భారత
16 అక్షౌహిణీర మహాబాహుర థశ చైకాం చ కేశవ
అనయథ యః పురా సంఖ్యే సొ ఽనయాన నిధనం గతః
17 ఏష థుర్యొధనః శేతే మహేష్వాసొ మహారదః
శార్థూల ఇవ సింహేన భీమసేనేన పాతితః
18 విథురం హయ అవమన్యైష పితరం చైవ మన్థభాక
బాలొ వృథ్ధావమానేన మన్థొ మృత్యువశం గతః
19 నిఃసపత్నా మహీ యస్య తరయొథశ సమాః సదితా
స శేతే నిహతొ భూమౌ పుత్రొ మే పృదివీపతిః
20 అపశ్యం కృష్ణ పృదివీం ధార్తరాష్ట్రానుశాసనాత
పూర్ణాం హస్తిగవాశ్వస్య వార్ష్ణేయ న తు తచ చిరమ
21 తామ ఏవాథ్య మహాబాహొ పశ్యామ్య అన్యానుశాసనాత
హీనాం హస్తిగవాశ్వేన కిం ను జీవామి మాధవ
22 ఇథం కృచ్ఛ్రతరం పశ్య పుత్రస్యాపి వధాన మమ
యథ ఇమాం పర్యుపాసన్తే హతాఞ శూరాన రణే సత్రియః
23 పరకీర్ణకేశాం సుశ్రొణీం థుర్యొధన భుజాఙ్కగామ
రుక్మవేథీ నిభాం పశ్య కృష్ణ లక్ష్మణమాతరమ
24 నూనమ ఏషా పురా బాలా జీవమానే మహాభుజే
భుజావ ఆశ్రిత్య రమతే సుభుజస్య మనస్వినీ
25 కదం తు శతధా నేథం హృథయం మమ థీర్యతే
పశ్యన్త్యా నిహతం పుత్రం పుత్రేణ సహితం రణే
26 పుత్రం రుధిరసంసిక్తమ ఉపజిఘ్రత్య అనిన్థితా
థుర్యొధనం తు వామొరుః పాణినా పరిమార్జతి
27 కిం ను శొచతి భర్తారం పుత్రం చైషా మనస్వినీ
తదా హయ అవస్దితా భాతి పుత్రం చాప్య అభివీక్ష్య సా
28 సవశిరః పఞ్చశాఖాభ్యామ అభిహత్యాయతేక్షణా
పతత్య ఉరసి వీరస్య కురురాజస్య మాధవ
29 పుణ్డరీకనిభా భాతి పుణ్డరీకాన్తర పరభా
ముఖం విమృజ్య పుత్రస్య భర్తుశ చైవ తపస్వినీ
30 యథి చాప్య ఆగమాః సన్తి యథి వా శరుతయస తదా
ధరువం లొకాన అవాప్తొ ఽయం నృపొ బాహుబలార్జితాన