స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 14)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తచ ఛరుత్వా వచనం తస్యా భీమసేనొ ఽద భీతవత
గాన్ధారీం పరత్యువాచేథం వచః సానునయం తథా
2 అధర్మొ యథి వా ధర్మస తరాసాత తత్ర మయా కృతః
ఆత్మానం తరాతుకామేన తన మే తవం కషన్తుమ అర్హసి
3 న హి యుథ్ధేన పుత్రస తే ధర్మేణ స మహాబలః
శక్యః కేన చిథ ఉథ్యన్తుమ అతొ విషమమ ఆచరమ
4 సైన్యస్యైకొ ఽవశిష్టొ ఽయం గథాయుథ్ధే చ వీర్యవాన
మాం హత్వా న హరేథ రాజ్యమ ఇతి చైతత కృతం మయా
5 రాజపుత్రీం చ పాఞ్చాలీమ ఏకవస్త్రాం రజస్వలామ
భవత్యా విథితం సర్వమ ఉక్తవాన యత సుతస తవ
6 సుయొధనమ అసంగృహ్య న శక్యా భూః స సారగా
కేవలా భొక్తుమ అస్మాభిర అతశ చైతత కృతం మయా
7 తచ చాప్య అప్రియమ అస్మాకం పుత్రస తే సముపాచరత
థరౌపథ్యా యత సభామధ్యే సవ్యమ ఊరుమ అథర్శయత
8 తత్రైవ వధ్యః సొ ఽసమాకం థురాచారొ ఽమబ తే సుతః
ధర్మరాజాజ్ఞయా చైవ సదితాః సమ సమయే తథా
9 వైరమ ఉథ్ధుక్షితం రాజ్ఞి పుత్రేణ తవ తన మహత
కలేశితాశ చ వనే నిత్యం తత ఏతత కృతం మయా
10 వైరస్యాస్య గతః పారం హత్వా థుర్యొధనం రణే
రాజ్యం యుధిష్ఠిరః పరాప్తొ వయం చ గతమన్యవః
11 [గాన్ధారీ]
న తస్యైష వధస తాత యత పరశంససి మే సుతమ
కృతవాంశ చాపి తత సర్వం యథ ఇథం భాషసే మయి
12 హతాశ్వే నకులే యత తథ వృషసేనేన భారత
అపిబః శొణితం సంఖ్యే థుఃశాసన శరీరజమ
13 సథ్భిర విగర్హితం ఘొరమ అనార్య జనసేవితమ
కరూరం కర్మాకరొః కస్మాత తథ అయుక్తం వృకొథర
14 [భీమ]
అన్యస్యాపి న పాతవ్యం రుధిరం కిం పునః సవకమ
యదైవాత్మా తదా భరాతా విశేషొ నాస్తి కశ చన
15 రుధిరం న వయతిక్రామథ థన్తౌష్ఠం మే ఽమబ మా శుచః
వైవస్వతస తు తథ వేథ హస్తౌ మే రుధిరొక్షితౌ
16 హతాశ్వం నకులం థృష్ట్వా వృషసేనేన సంయుగే
భరాతౄణాం సంప్రహృష్టానాం తరాసః సంజనితొ మయా
17 కేశపక్షపరామర్శే థరౌపథ్యా థయూతకారితే
కరొధాథ యథ అబ్రువం చాహం తచ చ మే హృథి వర్తతే
18 కషత్రధర్మాచ చయుతొ రాజ్ఞి భవేయం శాస్వతీః సమాః
పరతిజ్ఞాం తామ అనిస్తీర్య తతస తత కృతవాన అహమ
19 న మామ అర్హసి గాన్ధారి థొషేణ పరిశఙ్కితుమ
అనిగృహ్య పురా పుత్రాన అస్మాస్వ అనపకారిషు
20 [గ]
వృథ్ధస్యాస్య శతం పుత్రాన నిఘ్నంస తవమ అపరాజితః
కస్మాన న శేషయః కం చిథ యేనాల్పమ అపరాధితమ
21 సంతానమ ఆవయొస తాత వృథ్ధయొర హృతరాజ్యయొః
అక్దమ అన్ధథ్వయస్యాస్య యష్టిర ఏకా న వర్జితా
22 శేషే హయ అవస్దితే తాత పుత్రాణామ అన్తకే తవయి
న మే థుఃఖం భవేథ ఏతథ యథి తవం ధర్మమ ఆచరః