స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 13)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [బ]
ధృతరాష్ట్రాభ్యనుజ్ఞాతాస తతస తే కురుపుంగవాః
అభ్యయుర భరాతరః సర్వే గాన్ధారీం సహ కేశవాః
2 తతొ జఞాత్వా హతామిత్రం ధర్మరాజం యుధిష్ఠిరమ
గాన్ధారీ పుత్రశొకార్తా శప్తుమ ఐచ్ఛథ అనిన్థితా
3 తస్యాః పాపమ అభిప్రాయం విథిత్వా పాణ్డవాన పరతి
ఋషిః సత్యవతీ పుత్రః పరాగ ఏవ సమబుధ్యత
4 స గఙ్గాయామ ఉపస్పృశ్య పుణ్యగన్ధం పయః శుచి
తం థేశమ ఉపసంపేథే పరమర్షిర మనొజవః
5 థివ్యేన చక్షుషా పశ్యన మనసానుథ్ధతేన చ
సర్వప్రాణభృతాం భావం స తత్ర సమబుధ్యత
6 స సనుషామ అబ్రవీత కాలే కల్య వాథీ మహాతపాః
శాపకాలమ అవాక్షిప్య శమ కాలమ ఉథీరయన
7 న కొపః కాణ్డవే కార్యొ గాన్ధారి శమమ ఆప్నుహి
రజొ నిగృహ్యతామ ఏతచ ఛృణు చేథం వచొ మమ
8 ఉక్తాస్య అష్టాథశాహాని పుత్రేణ జయమ ఇచ్ఛతా
శివమ ఆశాస్స్వ మే మాతర యుధ్యమానస్య శత్రుభిః
9 సా తదా యాచ్యమానా తవం కాలే కాలే జయైషిణా
ఉక్తవత్య అసి గాన్ధారి యతొ ధర్మస తతొ జయః
10 న చాప్య అతీతాం గాన్ధారి వాచం తే వితదామ అహమ
సమరామి భాషమాణాయాస తదా పరణిహితా హయ అసి
11 సా తవం ధర్మం పరిస్మృత్య వాచా చొక్త్వా మనస్విని
కొపం సంయచ్ఛ గాన్ధారి మైవం భూః సత్యవాథిని
12 [గ]
భగవన నాభ్యసూయామి నైతాన ఇచ్ఛామి నశ్యతః
పుత్రశొకేన తు బలాన మనొ విహ్వలతీవ మే
13 యదైవ కున్త్యా కౌన్తేయా రక్షితవ్యాస తదా మయా
యదైవ ధృతరాష్ట్రేణ రక్షితవ్యాస తదా మయా
14 థుర్యొధనాపరాధేన శకునేః సౌబలస్య చ
కర్ణ థుఃశాసనాభ్యాం చ వృత్తొ ఽయం కురు సంక్షయః
15 నాపరాధ్యతి బీభత్సుర న చ పార్దొ వృకొథరః
నకులః సహథేవొ వా నైవ జాతు యుధిష్ఠిరః
16 యుధ్యమానా హి కౌరవ్యాః కృన్తమానాః పరస్పరమ
నిహతాః సహితాశ చాన్యైస తత్ర నాస్త్య అప్రియం మమ
17 యత తు కర్మాకరొథ భీమొ వాసుథేవస్య పశ్యతః
థుర్యొధనం సమాహూయ గథాయుథ్ధే మహామనాః
18 శిక్షయామ్య అధికం జఞాత్వా చరన్తం బహుధా రణే
అధొ నాభ్యాం పరహృతవాంస తన మే కొపమ అవర్ధయత
19 కదం ను ధర్మం ధర్మజ్ఞైః సముథ్ధిష్టం మహాత్మభిః
తయజేయుర ఆహవే శూరాః పరాణహేతొః కదం చన