స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (స్త్రీ పర్వము - అధ్యాయము - 15)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
ఏవమ ఉక్త్వా తు గాన్ధారీ యుధిష్ఠిరమ అపృచ్ఛత
కవ స రాజేతి సక్రొధా పుత్రపౌత్ర వధార్థితా
2 తామ అభ్యగచ్ఛథ రాజేన్థ్రొ వేపమానః కృతాఞ్జలిః
యుధిష్ఠిర ఇథం చైనాం మధురం వాక్యమ అబ్రవీత
3 పుత్ర హన్తా నృశంసొ ఽహం తవ థేవి యుధిష్ఠిరః
శాపార్హః పృదివీ నాశే హేతుభూతః శపస్వ మామ
4 న హి మే జీవితేనార్దొ న రాజ్యేన ధనేన వా
తాథృశాన సుహృథొ హత్వా మూఢస్యాస్య సుహృథ థరుహః
5 తమ ఏవం వాథినం భీతం సంనికర్ష గతం తథా
నొవాచ కిం చిథ గాన్ధారీ నిఃశ్వాసపరమా భృశమ
6 తస్యావనత థేహస్య పాథయొర నిపతిష్యతః
యుధిష్ఠిరస్య నృపతేర ధర్మజ్ఞా ధర్మథర్శినీ
అఙ్గుల్య అగ్రాణి థథృశే థేవీ పట్టాన్తరేణ సా
7 తతః స కు నకీ భూతొ థర్శనీయనఖొ నృపః
తం థృష్ట్వా చార్జునొ ఽగచ్ఛథ వాసుథేవస్య పృష్ఠతః
8 ఏవం సంచేష్టమానాంస తాన ఇతశ చేతశ చ భారత
గాన్ధారీ విగతక్రొధా సాన్త్వయామ ఆస మాతృవత
9 తయా తే సమనుజ్ఞాతా మాతరం వీరమాతరమ
అభ్యగచ్ఛన్త సహితాః పృదాం పృదుల వక్షసః
10 చిరస్య థృష్ట్వా పుత్రాన సా పుత్రాధిభిర అభిప్లుతా
బాష్పమ ఆహారయథ థేవీ వస్త్రేణావృత్య వై ముఖమ
11 తతొ బాష్పం సముత్సృజ్య సహ పుత్రైస తదా పృదా
అపశ్యథ ఏతాఞ శస్త్రౌఘైర బహుధా పరివిక్షతాన
12 సా తాన ఏకైకశః పుత్రాన సంస్పృశన్తీ పునః పునః
అన్వశొచన్త థుఃఖార్తా థరౌపథీం చ హతాత్మజామ
రుథతీమ అద పాఞ్చాలీం థథర్శ పతితాం భువి
13 [థర]
ఆర్యే పౌత్రాః కవ తే సర్వే సౌభథ్ర సహితా గతాః
న తవాం తే ఽథయాభిగచ్ఛన్తి చిరథృష్టాం తపస్వినీమ
కిం ను రాజ్యేన వై కార్యం విహీనాయాః సుతైర మమ
14 [వ]
తాం సమాశ్వాసయామ ఆస పృదా పృదుల లొచనా
ఉత్దాప్య యాజ్ఞసేనీం తు రుథతీం శొకకర్శితామ
15 తయైవ సహితా చాపి పుత్రైర అనుగతా పృదా
అభ్యగచ్ఛత గాన్ధారీమ ఆర్తామ ఆర్తతరా సవయమ
16 తామ ఉవాచాద గాన్ధారీ సహ వధ్వా యశస్వినీమ
మైవం పుత్రీతి శొకార్తా పశ్య మామ అపి థుఃఖితామ
17 మన్యే లొకవినాశొ ఽయం కాలపర్యాయ చొథితః
అవశ్య భావీ సంప్రాప్తః సవభావాల లొమహర్షణః
18 ఇథం తత సమనుప్రాప్తం విథురస్య వచొ మహత
అసిథ్ధానునయే కృష్ణే యథ ఉవాచ మహామతిః
19 తస్మిన్న అపరిహార్యే ఽరదే వయతీతే చ విశేషతః
మా శుచొ న హి శొచ్యాస తే సంగ్రామే నిధనం గతాః
20 యదైవ తవం తదైవాహం కొ వా మాశ్వాసయిష్యతి
మమైవ హయ అపరాధేన కులమ అగ్ర్యం వినాశితమ