సౌప్తిక పర్వము - అధ్యాయము - 17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సౌప్తిక పర్వము - అధ్యాయము - 17)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

హతేషు సర్వసైన్యేషు సౌప్తికే తై రదైస తరిభిః

శొచన యుధిష్ఠిరొ రాజా థాశార్హమ ఇథమ అబ్రవీత

2 కదం ను కృష్ణ పాపేన కషుథ్రేణాక్లిష్ట కర్మణా

థరౌణినా నిహతాః సర్వే మమ పుత్రా మహారదాః

3 తదా కృతాస్త్రా విక్రాన్తాః సహస్రశతయొధినః

థరుపథస్యాత్మజాశ చైవ థరొణపుత్రేణ పాతితాః

4 యస్య థరొణొ మహేష్వాసొ న పరాథాథ ఆహవే ముఖమ

తం జఘ్నే రదినాం శరేష్ఠం ధృష్టథ్యుమ్నం కదం ను సః

5 కిం ను తేన కృతం కర్మ తదాయుక్తం నరర్షభ

యథ ఏకః శిబిరం సర్వమ అవధీన నొ గురొః సుతః

6 [వాసుథేవ]

నూనం స థేవ థేనానామ ఈశ్వరేశ్వరమ అవ్యయమ

జగామ శరణం థరౌణిర ఏకస తేనావధీథ బహూన

7 పరసన్నొ హి మహాథేవొ థథ్యాథ అమరతామ అపి

వీర్యం చ గిరిశొ థథ్యాథ యేనేన్థ్రమ అపి శాతయేత

8 వేథాహం హి మహాథేవం తత్త్వేన భరతర్షభ

యాని చాస్య పురాణాని కర్మాణి వివిధాన్య ఉత

9 ఆథిర ఏష హి భూతానాం మధ్యమ అన్తశ చ భారత

విచేష్టతే జగచ చేథం సర్వమ అస్యైవ కర్మణా

10 ఏవం సిసృక్షుర భూతాని థథర్శ పరదమం విభుః

పితా మహొ ఽబరవీచ చైనం భూతాని సృజ మాచిరమ

11 హరి కేశస తదేత్య ఉక్త్వా భూతానాం థొషథర్శివాన

థీర్ఘకాలం తపస తేపే మగ్నొ ఽమభసి మహాతపాః

12 సుమహాన్తం తతః కాలం పరతీక్ష్యైనం పితామహః

సరష్టారం సర్వభూతానాం ససర్జ మనసాపరమ

13 సొ ఽబరవీత పితరం థృష్ట్వా గిరిశం భగ్నమ అమ్భసి

యథి మే నాగ్రజస తవ అన్యస తతః సరక్ష్యామ్య అహం పరజాః

14 తమ అబ్రవీత పితా నాస్తి తవథన్యః పురుషొ ఽగరజః

సదాణుర ఏష జలే మగ్నొ విస్రబ్ధః కురు వై కృతిమ

15 స భూతాన్య అసృజత సప్త థక్షాథీంస తు పరజాపతీన

యైర ఇమం వయకరొత సర్వం భూతగ్రామం చతుర్విధమ

16 తాః సృష్ట మాత్రాః కషుధితాః పరజాః సర్వాః పరజాపతిమ

బిభక్షయిషవొ రాజన సహసా పరాథ్రవంస తథా

17 స భక్ష్యమాణస తరాణార్దీ పితామహమ ఉపాథ్రవత

ఆభ్యొ మాం భగవాన పాతు వృత్తిర ఆసాం విధీయతామ

18 తతస తాభ్యొ థథావ అన్నమ ఓషధీః సదావరాణి చ

జఙ్గమాని చ భూతాని థుర్బలాని బలీయసామ

19 విహితాన్నాః పరజాస తాస తు జగ్ముస తుష్టా యదాగతమ

తతొ వవృధిరే రాజన పరీతిమత్యః సవయొనిషు

20 భూతగ్రామే వివృథ్ధే తు తుష్టే లొకగురావ అపి

ఉథతిష్ఠజ జలాజ జయేష్ఠః పరజాశ చేమా థథర్శ సః

21 బహురూపాః పరజా థృష్ట్వా వివృథ్ధాః సవేన తేజసా

చుక్రొధ భగవాన రుథ్రొ లిఙ్గం సవం చాప్య అవిధ్యత

22 తత పరవిథ్ధం తథా భూమౌ తదైవ పరత్యతిష్ఠత

తమ ఉవాచావ్యయొ బరహ్మా వచొభిః శమయన్న ఇవ

23 కిం కృతం సలిలే శర్వ చిరకాలం సదితేన తే

కిమర్దం చైతథ ఉత్పాట్య భూమౌ లిఙ్గం పరవేరితమ

24 సొ ఽబరవీజ జాతసంరమ్భస తథా లొకగురుర గురుమ

పరజాః సృష్టాః పరేణేమాః కిం కరిష్యామ్య అనేన వై

25 తపసాధిగతం చాన్నం పరజార్దం మే పితామహ

ఓషధ్యః పరివర్తేరన యదైవ సతతం పరజాః

26 ఏవమ ఉక్త్వా తు సంక్రుథ్ధొ జగామ విమనా భవః

గిరేర ముఞ్జవతః పాథం తపస తప్తుం మహాతపాః