సౌప్తిక పర్వము - అధ్యాయము - 16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సౌప్తిక పర్వము - అధ్యాయము - 16)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

తథ ఆజ్ఞాయ హృషీకేశొ విసృష్టం పాపకర్మణా

హృష్యమాణ ఇథం వాక్యం థరౌణిం పరత్యబ్రవీత తథా

2 విరాటస్య సుతాం పూర్వం సనుషాం గాణ్డీవధన్వనః

ఉపప్లవ్య గతాం థృష్ట్వా వరతవాన బరాహ్మణొ ఽబరవీత

3 పరిక్షీణేషు కురుషు పుత్రస తవ జనిష్యతి

ఏతథ అస్య పరిక్షిత తవం గర్భస్దస్య భవిష్యతి

4 తస్య తథ వచనం సాధొః సత్యమ ఏవ భవిష్యతి

పరిక్షిథ భవితా హయ ఏషాం పునర వంశకరః సుతః

5 ఏవం బరువాణం గొవిన్థం సాత్వత పరవరం తథా

థరౌణిః పరమసంరబ్ధః పరత్యువాచేథమ ఉత్తరమ

6 నైతథ ఏవం యదాత్ద తవం పక్షపాతేన కేశవ

వచనం పుణ్డరీకాక్ష న చ మథ్వాక్యమ అన్యదా

7 పతిష్యత్య ఏతథ అస్త్రం హి గర్భే తస్యా మయొథ్యతమ

విరాట థుహితుః కృష్టయాం తవం రక్షితుమ ఇచ్ఛసి

8 [వాసుథేవ]

అమొఘః పరమాస్త్రస్య పాతస తస్య భవిష్యతి

స తు గర్భొ మృతొ జాతొ థీర్ఘమ ఆయుర అవాప్స్యతి

9 తవాం తు కాపురుషం పాపం విథుః సర్వే మనీషిణః

అసకృత పాపకర్మాణం బాల జీవితఘాతకమ

10 తస్మాత తవమ అస్య పాపస్య కర్మణః ఫలమ ఆప్నుహి

తరీణి వర్షసహస్రాణి చరిష్యసి మహీమ ఇమామ

అప్రాప్నువన కవ చిత కాం చిత సంవిథం జాతు కేన చిత

11 నిర్జనాన అసహాయస తవం థేశాన పరవిచరిష్యసి

భవిత్రీ నహి తే కషుథ్రజనమధ్యేషు సంస్దితిః

12 పూయ శొణితగన్ధీ చ థుర్గ కాన్తారసంశ్రయః

విచరిష్యసి పాపాత్మన సర్వవ్యాధిసమన్వితః

13 వయః పరాప్య పరిక్షిత తు వేథ వరతమ అవాప్య చ

కృపాచ ఛారథ్వతాథ వీరః సర్వాస్త్రాణ్య ఉపలప్స్యతే

14 విథిత్వా పరమాస్త్రాణి కషత్రధర్మవ్రతే సదితః

షష్టిం వర్షాణి ధర్మాత్మా వసుధాం పాలయిష్యతి

15 ఇతశ చొర్ధ్వం మహాబాహుః కురురాజొ భవిష్యతి

పరిక్షిన నామ నృపతిర మిషతస తే సుథుర్మతే

పశ్య మే తపసొ వీర్యం సత్యస్య చ నరాధమ

16 [వయాస]

యస్మాథ అనాథృత్య కృతం తవయాస్మాన కర్మ థారుణమ

బరాహ్మణస్య సతశ చైవ యస్మాత తే వృత్తమ ఈథృశమ

17 తస్మాథ యథ థేవకీపుత్ర ఉక్తవాన ఉత్తమం వచః

అసంశయం తే తథ్భావి కషుథ్రకర్మన వరజాశ్వ ఇతః

18 [అష్వత్తామన]

సహైవ భవతా బరహ్మన సదాస్యామి పురుషేష్వ అహమ

సత్యవాగ అస్తు భగవాన అయం చ పురుషొత్తమః

19 [వ]

పరథాయాద మణిం థరౌణిః పాణ్డవానాం మహాత్మనామ

జగామ విమనాస తేషాం సర్వేషాం పశ్యతాం వనమ

20 పాణ్డవాశ చాపి గొవిన్థం పురస్కృత్య హతథ్విషః

కృష్ణథ్వైపాయనం చైవ నారథం చ మహామునిమ

21 థరొణపుత్రస్య సహజం మణిమ ఆథాయ సత్వరాః

థరౌపథీమ అభ్యధావన్త పరాయొపేతాం మనస్వినీమ

22 తతస తే పురుషవ్యాఘ్రాః సథశ్వైర అనిలొపమైః

అభ్యయుః సహ థాశార్హాః శిబిరం పునర ఏవ హ

23 అవతీర్య రదాభ్యాం తు తవరమాణా మహారదాః

థథృశుర థరౌపథీం కృష్ణామ ఆర్తామ ఆర్తతరాః సవయమ

24 తామ ఉపేత్య నిర ఆనన్థాం థుఃఖశొకసమన్వితామ

పరివార్య వయతిష్ఠన్త పాణ్డవాః సహ కేశవాః

25 తతొ రాజ్ఞాభ్యనుజ్ఞాతొ భీమసేనొ మహాబలః

పరథథౌ తు మణిం థివ్యం వచనం చేథమ అబ్రవీత

26 అయం భథ్రే తవ మణిః పుత్ర హన్తా జితః స తే

ఉత్తిష్ఠ శొకమ ఉత్సృజ్య కషత్రధర్మమ అనుస్మర

యాన్య ఉక్తాని తవయా భీరు వాక్యాని మధు ఘాతినః

28 నైవ మే పతయః సన్తి న పుత్రా భరాతరొ న చ

నైవ తవమ అపి గొవిన్థ శమమ ఇచ్ఛతి రాజని

29 ఉక్తవత్య అసి ఘొరాణి వాక్యాని పురుషొత్తమమ

కషత్రధర్మానురూపాణి తాని సంస్మర్తుమ అర్హసి

30 హతొ థుర్యొధనః పాపొ రాజ్యస్య పరిపన్దకః

థుఃశాసనస్య రుధిరం పీతం విస్ఫురతొ మయా

31 వైరస్య గతమ ఆనృణ్యం న సమ వాచ్యా వివక్షతామ

జిత్వా ముక్తొ థరొణపుత్రొ బరాహ్మణ్యాథ గౌరవేణ చ

32 యశొ ఽసయ పాతితం థేవి శరీరం తవ అవశేషితమ

వియొజితశ చ మణినా నయాసితశ చాయుధం భువి

33 [థరౌపథీ]

కేవలానృణ్యమ ఆప్తాస్మి గురుపుత్రొ గురుర మమ

శిరస్య ఏతం మణిం రాజా పరతిబధ్నాతు భారత

34 [వ]

తం గృహీత్వా తతొ రాజా శిరస్య ఏవాకరొత తథా

గురుర ఉచ్ఛిష్టమ ఇత్య ఏవ థరౌపథ్యా వచనాథ అపి

35 తతొ థివ్యం మణివరం శిరసా ధారయన పరభుః

శుశుభే స మహారాజః సచన్థ్ర ఇవ పర్వతః

36 ఉత్తస్దౌ పుత్రశొకార్తా తతః కృష్ణా మనస్వినీ

కృష్ణం చాపి మహాబాహుం పర్యపృచ్ఛత ధర్మరాట