సౌప్తిక పర్వము - అధ్యాయము - 18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సౌప్తిక పర్వము - అధ్యాయము - 18)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వాసుథేవ]

తతొ థేవయుగే ఽతీతే థేవా వై సమకల్పయన

యజ్ఞం వేథ పరమాణేన విధివథ యష్టుమ ఈప్సవః

2 కల్పయామ ఆసుర అవ్యగ్రా థేశాన యజ్ఞొచితాంస తతః

భాగార్హా థేవతాశ చైవ యజ్ఞియం థరవ్యమ ఏవ చ

3 తా వై రుథ్రమ అజానన్త్యొ యాదా తద్యేన థేవతాః

నాకల్పయన్త థేవస్య సదాణొర భాగం నరాధిప

4 సొ ఽకల్ప్యమానే భాగే తు కృత్తి వాసా మఖే ఽమరైః

తరసా భాగమ అన్విచ్ఛన ధనుర ఆథౌ ససర్జ హ

5 లొకయజ్ఞః కరియా యజ్ఞొ గృహయజ్ఞః సనాతనః

పఞ్చ భూతమయొ యజ్ఞొ నృయజ్ఞశ చైవ పఞ్చమః

6 లొకయజ్ఞేన యజ్ఞైషీ కపర్థీ విథధే ధనుః

ధనుః సృష్టమ అభూత తస్య పఞ్చ కిష్కు పరమాణతః

7 వషట్కారొ ఽభవజ జయా తు ధనుషస తస్య భారత

యజ్ఞాఙ్గాని చ చత్వారి తస్య సంహననే ఽభవన

8 తతః కరుథ్ధొ మహాథేవస తథ ఉపాథాయ కార్ముకమ

ఆజగామాద తత్రైవ యత్ర థేవాః సమీజిరే

9 తమ ఆత్తకార్ముకం థృష్ట్వా బరహ్మచారిణమ అవ్యయమ

వివ్యదే పృదివీ థేవీ పర్వతాశ చ చకమ్పిరే

10 న వవౌ పవనశ చైవ నాగ్నిర జజ్వాల చైధితః

వయభ్రమచ చాపి సంవిగ్నం థివి నక్షత్రమణ్డలమ

11 న బభౌ భాస్కరశ చాపి సొమః శరీముక్తమణ్డలః

తిమిరేణాకులం సర్వమ ఆకాశం చాభవథ వృతమ

12 అభిభూతాస తతొ థేవా విషయాన న పరజజ్ఞిరే

న పరత్యభాచ చ యజ్ఞస తాన వేథా బభ్రంశిరే తథా

13 తతః స యజ్ఞం రౌథ్రేణ వివ్యాధ హృథి పత్రిణా

అపక్రాన్తస తతొ యజ్ఞొ మృగొ భూత్వా సపావకః

14 స తు తేనైవ రూపేణ థివం పరాప్య వయరొచత

అన్వీయమానొ రుథ్రేణ యుధిష్ఠిర నభస్తలే

15 అపక్రాన్తే తతొ యజ్ఞే సంజ్ఞా న పరత్యభాత సురాన

నష్టసంజ్ఞేషు థేవేషు న పరజ్ఞాయత కిం చన

16 తర్యమ్బకః సవితుర బాహూ భగస్య నయనే తదా

పూష్ణశ చ థశనాన కరుథ్ధొ ధనుష్కొట్యా వయశాతయత

17 పరాథ్రవన్త తతొ థేవా యజ్ఞాఙ్గాని చ సర్వశః

కే చిత తత్రైవ ఘూర్ణన్తొ గతాసవ ఇవాభవన

18 స తు విథ్రావ్య తత సర్వం శితికణ్ఠొ ఽవహస్య చ

అవష్టభ్య ధనుష్కొటిం రురొధ విబుధాంస తతః

19 తతొ వాగ అమరైర ఉక్తా జయాం తస్య ధనుషొ ఽచఛినత

అద తత సహసా రాజంశ ఛిన్నజ్యం విస్ఫురథ ధనుః

20 తతొ విధనుషం థేవా థేవ శరేష్ఠమ ఉపాగమన

శరణం సహయజ్ఞేన పరసాథం చాకరొత పరభుః

21 తతః పరసన్నొ భగవాన పరాస్యత కొపం జలాశయే

స జలం పావకొ భూత్వా శొషయత్య అనిశం పరభొ

22 భగస్య నయనే చైవ బాహూ చ సవితుస తదా

పరాథాత పూష్ణశ చ థశనాన పునర యజ్ఞం చ పాణ్డవ

23 తతః సర్వమ ఇథం సవస్దం బభూవ పునర ఏవ హ

సర్వాణి చ హవీంష్య అస్య థేవా భాగమ అకల్పయన

24 తస్మిన కరుథ్ధే ఽభవత సర్వమ అస్వస్దం భువనం విభొ

పరసన్నే చ పునః సవస్దం స పరసన్నొ ఽసయ వీర్యవాన

25 తతస తే నిహతాః సర్వే తవ పుత్రా మహారదాః

అన్యే చ బహవః శూరాః పాఞ్చాలాశ చ సహానుగాః

26 న తన మనసి కర్తవ్యం న హి తథ థరౌణినా కృతమ

మహాథేవ పరసాథః స కురు కార్యమ అనన్తరమ