సౌప్తిక పర్వము - అధ్యాయము - 13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సౌప్తిక పర్వము - అధ్యాయము - 13)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

ఏవమ ఉక్త్వా యుధాం శరేష్ఠః సర్వయాథవనన్థనః

సర్వాయుధవరొపేతమ ఆరురొహ మహారదమ

యుక్తం పరమకామ్బొజైస తురగైర హేమమాలిభిః

2 ఆథిత్యొథయవర్ణస్య థురం రదవరస్య తు

థక్షిణామ అవహత సైన్యః సుగ్రీవః సవ్యతొ ఽవహత

పార్ష్ణివాహౌ తు తస్యాస్తాం మేఘపుష్పబలాహకౌ

3 విశ్వకర్మ కృతా థివ్యా నానారత్నవిభూషితా

ఉచ్ఛ్రితేవ రదే మాయా ధవజయష్టిర అథృశ్యత

4 వైనతేయః సదితస తస్యాం పరభా మణ్డలరశ్మివాన

తస్య సత్యవతః కేతుర భుజగారిర అథృశ్యత

5 అన్వారొహథ థ ధృషీకేశః కేతుః సర్వధనుష్మతామ

అర్జునః సత్యకర్మా చ కురురాజొ యుధిష్ఠిరః

6 అశొభేతాం మహాత్మానౌ థాశార్హమ అభితః సదితౌ

రదస్దం శార్ఙ్గధన్వానమ అశ్వినావ ఇవ వాసవమ

7 తావ ఉపారొప్య థాశార్హః సయన్థనం లొకపూజితమ

పరతొథేన జవొపేతాన పరమాశ్వాన అచొథయత

8 తే హయాః సహసొత్పేతుర గృహీత్వా సయన్థనొత్తమమ

ఆస్దితం పాణ్డవేయాభ్యాం యథూనామ ఋషభేణ చ

9 వహతాం శార్ఙ్గధన్వానమ అశ్వానాం శీఘ్రగామినామ

పరాథురాసీన మహాఞ శబ్థః పక్షిణాం పతతామ ఇవ

10 తే సమార్ఛన నరవ్యాఘ్రాః కషణేన భరతర్షభ

భీమసేనం మహేష్వాసం సమనుథ్రుత్య వేగితాః

11 కరొధథీప్తం తు కౌన్తేయం థవిషథ అర్దే సముథ్యతమ

నాశక్నువన వారయితుం సమేత్యాపి మహారదాః

12 స తేషాం పరేక్షతామ ఏవ శరీమతాం థృఢధన్వినామ

యయౌ భాగిరదీ కచ్ఛం హరిభిర భృశవేగితైః

యత్ర సమ శరూయతే థరౌణిః పుత్ర హన్తా మహాత్మనామ

13 స థథర్శ మహాత్మానమ ఉథకాన్తే యశస్వినమ

కృష్ణథ్వైపాయనం వయాసమ ఆసీనమ ఋషిభిః సహ

14 తం చైవ కరూరకర్మాణం ఘృతాక్తం కుశచీరిణమ

రజసా ధవస్తకేశాన్తం థథర్శ థరౌణిమ అన్తికే

15 తమ అభ్యధావత కౌన్తేయః పరగృహ్య సశరం ధనుః

భీమసేనొ మహాబాహుస తిష్ఠ తిష్ఠేతి చాబ్రవీత

16 స థృష్ట్వా భీమధన్వానం పరగృహీతశరాసనమ

భరాతరౌ పృష్ఠతశ చాస్య జనార్థన రదే సదితౌ

వయదితాత్మాభవథ థరౌణిః పరాప్తం చేథమ అమన్యత

17 స తథ థివ్యమ అథీనాత్మా పరమాస్త్రమ అచిన్తయత

జగ్రాహ చ స చైషీకాం థరౌణిః సవ్యేన పాణినా

స తామ ఆపథమ ఆసాథ్య విథ్యమ అస్త్రమ ఉథీరయత

18 అమృష్యమాణస తాఞ శూరాన థివ్యాయుధ ధరాన సదితాన

అపాణ్డ్థవాయేతి రుషా వయసృజథ థారుణం వచః

19 ఇత్య ఉక్త్వా రాజశార్థూల థరొణపుత్రః పరతాపవాన

సర్వలొకప్రమొహార్దం తథ అస్త్రం పరముమొచ హ

20 తతస తస్యామ ఇషీకాయాం పావకః సమజాయత

పరధక్ష్యన్న ఇవ లొకాంస తరీన కాలాన్తకయమొపమః