సౌప్తిక పర్వము - అధ్యాయము - 12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సౌప్తిక పర్వము - అధ్యాయము - 12)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

తస్మిన పరయాతే థుర్ధర్షే యథూనామ ఋషభస తతః

అబ్రవీత పుణ్డరీకాక్షః కున్తీపుత్రం యుధిష్ఠిరమ

2 ఏష పాణ్డవ తే భరాతా పుత్రశొకమ అపారయన

జిఘాంసుర థరౌణిమ ఆక్రన్థే యాతి భారత భారతః

3 భీమః పరియస తే సర్వేభ్యొ భరాతృభ్యొ భరతర్షభ

తం కృచ్ఛ్రగతమ అథ్య తవం కస్మాన నాభ్యవపథ్యసే

4 యత తథ ఆచష్ట పుత్రాయ థరొణః పరపురంజయః

అస్త్రం బరహ్మశిరొ నామ థహేథ యత పృదివీమ అపి

5 తన మహాత్మా మహాభాగః కేతుః సర్వధనుష్మతామ

పరత్యపాథయథ ఆచార్యః పరీయమాణొ ధనంజయమ

6 తత పుత్రొ ఽసయైవమ ఏవైనమ అన్వయాచథ అమర్షణః

తతః పరొవాచ పుత్రాయ నాతిహృష్టమనా ఇవ

7 విథితం చాపలం హయ ఆసీథ ఆత్మజస్య మహాత్మనః

సర్వధర్మవిథ ఆచార్యొ నాన్విషత సతతం సుతమ

8 పరమాపథ గతేనాపి న సమ తాత తవయా రణే

ఇథమ అస్త్రం పరయొక్తవ్యం మానుషేషు విశేషతః

9 ఇత్య ఉక్తవాన గురుః పుత్రం థరొణః పశ్చాథ అదొక్తవాన

న తవం జాతు సతాం మార్గే సదాతేతి పురుషర్షభ

10 స తథ ఆజ్ఞాయ థుష్టాత్మా పితుర వచనమ అప్రియమ

నిరాశః సర్వకల్యాణైః శొచన పర్యపతన మహీమ

11 తతస తథా కురుశ్రేష్ఠ వనస్దే తవయి భారత

అవసథ థవారకామ ఏత్య వృష్ణిభిః పరమార్చితః

12 స కథా చిత సముథ్రాన్తే వసన థరారవతీమ అను

ఏక ఏకం సమాగమ్య మామ ఉవాచ హసన్న ఇవ

13 యత తథ ఉగ్రం తపః కృష్ణ చరన సత్యపరాక్రమః

అగస్యాథ భారతాచార్యః పరత్యపథ్యత మే పితా

14 అస్త్రం బరహ్మశిరొ నామ థేవగన్ధర్వపూజితమ

తథ అథ్య మయి థాశార్హ యదా పితరి మే తదా

15 అస్మత్తస తథ ఉపాథాయ విథ్యమ అస్త్రం యథూత్తమ

మమాప్య అస్త్రం పరయచ్ఛ తవం చక్రం రిపుహరం రణే

16 స రాజన పరీయమాణేన మయాప్య ఉక్తః కృతాఞ్జలిః

యాచమానః పరయత్నేన మత్తొ ఽసత్రం భరతర్షభ

17 థేవథానవగన్ధర్వమనుష్యపతగొరగాః

న సమా మమ వీర్యస్య శతాంశేనాపి పిణ్డితాః

18 ఇథం ధనుర ఇయం శక్తిర ఇథం చక్రమ ఇయం గథా

యథ యథ ఇచ్ఛసి చేథ అస్త్రం మత్తస తత తథ థథాని తే

19 యచ ఛక్నొషి సముథ్యన్తుం పరయొక్తుమ అపి వా రణే

తథ్గృహాణ వినాస్త్రేణ యన మే థాతుమ అభీప్ససి

20 స సునాభం సహస్రారం వజ్రనాభమ అయస్మయమ

వవ్రే చక్రం మహాబాహొ సపర్ధమానొ మయా సహ

21 గృహాణ చక్రమ ఇత్య ఉక్తొ మయా తు తథనన్తరమ

జగ్రాహొపేత్య సహసా చక్రం సవ్యేన పాణినా

న చైతథ అశకత సదానాత సంచాలయితుమ అచ్యుత

22 అద తథ థక్షిణేనాపి గరహీతుమ ఉపచక్రమే

సర్వయత్నేన తేనాపి గృహ్ణన్న ఏతథ అకల్పయత

23 తతః సర్వబలేనాపి యచ చైతన న శశాక సః

ఉథ్ధర్తుం వా చాలయితుం థరౌణిః పరమథుర్మనాః

కృత్వా యత్నం పరం శరాన్తః స నయవర్తత భారత

24 నివృత్తమ అద తం తస్మాథ అభిప్రాయాథ విచేతసమ

అహమ ఆమన్త్ర్య సుస్నిగ్ధమ అశ్వత్దామానమ అబ్రువమ

25 యః స థేవమనుష్యేషు పరమాణం పరమం గతః

గాణ్డీవధన్వా శవేతాశ్వః కపిప్రవర కేతనః

26 యః సాక్షాథ థేవథేవేశం శితికణ్ఠమ ఉమాపతిమ

థవంథ్వ యుథ్ధే పరాజిష్ణుస తొషయామ ఆస శంకరమ

27 యస్మాత పరియతరొ నాస్తి మమాన్యః పురుషొ భువి

నాథేయం యస్య మే కిం చిథ అపి థారాః సుతాస తదా

28 తేనాపి సుహృథా బరహ్మన పార్దేనాక్లిష్ట కర్మణా

నొక్తపుర్వమ ఇథం వాక్యం యత తవం మామ అభిభాషసే

29 బరహ్మచర్యం మహథ ఘొరం చీర్త్వా థవాథశ వార్షికమ

హిమవత్పార్శ్వమ అభ్యేత్య యొ మయా తపసార్చితః

30 సమానవ్రతచారిణ్యాం రుక్మిణ్యాం యొ ఽనవజాయత

సనత్కుమారస తేజస్వీ పరథ్యుమ్నొ నామ మే సుతః

31 తేనాప్య ఏతన మహథ థివ్యం చక్రమ అప్రతిమం మమ

న పరార్దితమ అభూన మూఢ యథ ఇథం పరార్దితం తవయా

32 రామేణాతిబలేనైతన నొక్తపూర్వం కథా చన

న గథేన న సామ్బేన యథ ఇథం పరార్దితం తవయా

33 థవారకావాసిభిశ చాన్యైర వృష్ణ్యన్ధకమహారదైః

నొక్తపూర్వమ ఇథం జాతు యథ ఇథం పరార్దితం తవయా

34 భారతాచార్య పుత్రః సన మానితః సర్వయాథవైః

చక్రేణ రదినాం శరేష్ఠ కిం ను తాత యుయుత్ససే

35 ఏవమ ఉక్తొ మయా థరౌణిర మామ ఇథం పరత్యువాచ హ

పరయుజ్య భవతే పూజాం యొత్స్యే కృష్ణ తవయేత్య ఉత

36 తతస తే పరార్దితం చక్రం థేవథానవ పూజితమ

అజేయః సయామ ఇతి విభొ సత్యమ ఏతథ బరవీమి తే

37 తవత్తొ ఽయం థుర్లభం కామమ అనవాప్యైవ కేశవ

పరతియాస్యామి గొవిన్థ శివేనాభివథస్వ మామ

38 ఏతత సునాభం వృష్ణీనామ ఋషభేణ తవయా ధృతమ

చక్రమ అప్రతిచక్రేణ భువి నాన్యొ ఽభిపథ్యతే

39 ఏతావథ ఉక్త్వా థరౌణిర మాం యుగ్మమ అశ్వాన ధనాని చ

ఆథాయొపయయౌ బాలొ రత్నాని వివిధాని చ

40 స సంరమ్భీ థురాత్మా చ చపలః కరూర ఏవ చ

వేథ చాస్త్రం బరహ్మశిరస తస్మాథ రక్ష్యొ వృకొథరః