సౌప్తిక పర్వము - అధ్యాయము - 11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సౌప్తిక పర్వము - అధ్యాయము - 11)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

స థృష్ట్వా నిహతాన సంఖ్యే పుత్రాన భరాతౄన సఖీంస తదా

మహాథుఃఖపరీతాత్మా బభూవ జనమేజయ

2 తతస తస్య మహాఞ శొకః పరాథురాసీన మహాత్మనః

సమరతః పుత్రపౌత్రాణాం భరాతౄణాం సవజనస్య హ

3 తమ అశ్రుపరిపూర్ణాక్షం వేపమానమ అచేతసమ

సుహృథొ భృశసంవిగ్నాః సాన్త్వయాం చక్రిరే తథా

4 తతస తస్మిన కషణే కాల్యే రదేనాథిత్యవర్చసా

నకులః కృష్ణయా సార్ధమ ఉపాయాత పరమార్తయా

5 ఉపప్లవ్య గతా సా తు శరుత్వా సుమహథ అప్రియమ

తథా వినాశం పుత్రాణాం సర్వేషాం వయదితాభవత

6 కమ్పమానేవ కథలీ వాతేనాభిసమీరితా

కృష్ణా రాజానమ ఆసాథ్య శొకార్తా నయపతథ భువి

7 బభూవ వథనం తస్యాః సహసా శొకకర్శితమ

ఫుల్లపథ్మపలాశాక్ష్యాస తమొ ధవస్త ఇవాంశుమాన

8 తతస తాం పతితాం థృష్ట్వా సంరమ్భీ సత్యవిక్రమః

బాహుభ్యాం పరిజగ్రాహ సముపేత్య వృకొథరః

9 సా సమాశ్వాసితా తేన భీమసేనేన భామినీ

రుథతీ పాణ్డవం కృష్ణా సహ భరాతరమ అబ్రవీత

10 థిష్ట్యా రాజంస తవమ అథ్యేమామ అఖిలాం భొక్ష్యసే మహీమ

ఆత్మజాన కషత్రధర్మేణ సంప్రథాయ యమాయ వై

11 థిష్ట్యా తవం పార్ద కుశలీ మత్తమాతఙ్గగామినమ

అవాప్య పృదివీం కృత్స్నాం సౌభథ్రం న సమరిష్యసి

12 ఆత్మజాంస తేన ధర్మేణ శరుత్వా శూరాన నిపాతితాన

ఉపప్లవ్యే మయా సార్ధం థిష్ట్యా తవం న సమరిష్యసి

13 పరసుప్తానాం వధం శరుత్వా థరౌణినా పాపకర్మణా

శొకస తపతి మాం పార్ద హుతాశన ఇవాశయమ

14 తస్య పాపకృతొ థరౌణేర న చేథ అథ్య తవయా మృధే

హరియతే సానుబన్ధస్య యుధి విక్రమ్య జీవితమ

15 ఇహైవ పరాయమ ఆసిష్యే తన నిబొధత పాణ్డవాః

న చేత ఫలమ అవాప్నొతి థరౌణిః పాపస్య కర్మణః

16 ఏవమ ఉక్త్వా తతః కృష్ణా పాణ్డవం పరత్యుపావిశత

యుధిష్ఠిరం యాజ్ఞసేనీ ధర్మరాజం యశస్వినీ

17 థృష్ట్వొపవిష్టాం రాజర్షిః పాణ్డవొ మహిషీం పరియామ

పరత్యువాచ స ధర్మాత్మా థరౌపథీం చారుథర్శనామ

18 ధర్మ్యం ధర్మేణ ధర్మజ్ఞే పరాప్తాస తే నిధనం శుభే

పుత్రాస తే భరాతరశ చైవ తాన న శొచితుమ అర్హసి

19 థరొణపుత్రః స కల్యాణి వనం థూరమ ఇతొ గతః

తస్య తవం పాతనం సంఖ్యే కదం జఞాస్యసి శొభనే

20 [థరౌ]

థరొణపుత్రస్య సహజొ మణిః శిరసి మే శరుతః

నిహత్య సంఖ్యే తం పాపం పశ్యేయం మణిమ ఆహృతమ

రాజఞ శిరసి తం కృత్వా జీవేయమ ఇతి మే మతిః

21 [వ]

ఇత్య ఉక్త్వా పాణ్డవం కృష్ణా రాజానం చారుథర్శనా

భీమసేనమ అదాభ్యేత్య కుపితా వాక్యమ అబ్రవీత

22 తరాతుమ అర్హసి మాం భీమక్షత్రధర్మమ అనుస్మరన

జహి తం పాపకర్మాణం శమ్బరం మఘవాన ఇవ

న హి తే విక్రమే తుల్యః పుమాన అస్తీహ కశ చన

23 శరుతం తత సర్వలొకేషు పరమవ్యసనే యదా

థవీపొ ఽభూస తవం హి పార్దానాం నగరే వారణావతే

హిడిమ్బథర్శనే చైవ తదా తవమ అభవొ గతిః

24 తదా విరాటనగరే కీచకేన భృశార్థితామ

మామ అప్య ఉథ్ధృతవాన కృచ్ఛ్రాత పౌలొమీం మఘవాన ఇవ

25 యదైతాన్య అకృదాః పార్ద మహాకర్మాణి వై పురా

తదా థరౌణిమ అమిత్రఘ్న వినిహత్య సుఖీ భవ

26 తస్యా బహువిధం థుఃఖాన నిశమ్య పరిథేవితమ

నామర్షయత కౌన్తేయొ భీమసేనొ మహాబలః

27 స కాఞ్చనవిచిత్రాఙ్గమ ఆరురొహ మహారదమ

ఆథాయ రుచిరం చిత్రం సమార్గణ గుణం ధనుః

28 నకులం సారదిం కృత్వా థరొణపుత్ర వధే వృతః

విస్ఫార్య సశరం చాపం తూర్ణమ అశ్వాన అచొథయత

29 తే హయాః పురుషవ్యాఘ్ర చొథితా వాతరంహసః

వేగేన తవరితా జగ్ముర హరయః శీఘ్రగామినః

30 శిబిరాత సవాథ గృహీత్వా స రదస్య పథమ అచ్యుతః

థరొణపుత్ర రదస్యాశు యయౌ మార్గేణ వీర్యవాన