సౌప్తిక పర్వము - అధ్యాయము - 10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సౌప్తిక పర్వము - అధ్యాయము - 10)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

తస్యాం రాత్ర్యాం వయతీతాయాం ధృష్టథ్యుమ్నస్య సారదిః

శశంస ధర్మరాజాయ సౌప్తికే కథనం కృతమ

2 థరౌపథేయా మహారాజ థరుపథస్యాత్మజైః సహ

పరమత్తా నిశి విశ్వస్తాః సవపన్తః శిబిరే సవకే

3 కృతవర్మణా నృశంసేన గౌతమేన కృపేణ చ

అశ్వత్దామ్నా చ పాపేన హతం వః శిబిరం నిశి

4 ఏతైర నరగజాశ్వానాం పరాసశక్తిపరశ్వధైః

సహస్రాణి నికృన్తథ్భిర నిఃశేషం తే బలం కృతమ

5 ఛిథ్యమానస్య మహతొ వనస్యేవ పరశ్వధైః

శుశ్రువే సుమహాఞ శబ్థొ బలస్య తవ భారత

6 అహమ ఏకొ ఽవశిష్టస తు తస్మాత సైన్యాన మహీపతే

ముక్తః కదం చిథ ధర్మాత్మన వయగ్రస్య కృతవర్మణః

7 తచ ఛరుత్వా వాక్యమ అశివం కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః

పపాత మహ్యాం థుర్ధర్షః పుత్రశొకసమన్వితః

8 తం పతన్తమ అభిక్రమ్య పరిజగ్రాహ సాత్యకిః

భీమసేనొ ఽరజునశ చైవ మాథ్రీపుత్రౌ చ పాణ్డవౌ

9 లబ్ధచేతాస తు కౌన్తేయః శొకవిహ్వలయా గిరా

జిత్వా శత్రూఞ జితః పశ్యాత పర్యథేవయథ ఆతురః

10 థుర్విథా గతిర అర్దానామ అపి యే థివ్యచక్షుషః

జీయమానా జయన్త్య అన్యే జయమానా వయం జితాః

11 హత్వా భరాతౄన వయస్యాంశ చ పితౄన పుత్రాన సుహృథ్గణాన

బన్ధూన అమాత్యాన పౌత్రాంశ చ జిత్వా సర్వాఞ జితా వయమ

12 అనర్దొ హయ అర్దసంకాశస తదార్దొ ఽనర్దథర్శనః

జయొ ఽయమ అజయాకారొ జయస తస్మాత పరాజయః

13 యం హిత్వా తప్యతే పశ్చాథ ఆపన్న ఇవ థుర్మతిః

అక్దం మన్యేత విజయం తతొ జితతరః పరైః

14 యేషామ అర్దాయ పాపస్య ధిగ జయస్య సుహృథ వధే

నిర్జితైర అప్రమత్తైర హి విజితా జితకాశినః

15 కర్ణినాలీకథంష్ట్రస్య ఖడ్గజిహ్వస్య సంయుగే

చాపవ్యాత్తస్య రౌథ్రస్య జయాతలస్వననాథినః

16 కరుథ్ధస్య నరసింహస్య సంగ్రామేష్వ అపలాయినః

యే వయముచ్యన్త కర్ణస్య పరమాథాత త ఇమే హతాః

17 రదహ్రథం శరవర్షొర్మి మన్తం; రత్నాచితం వాహన రాజియుక్తమ

శక్త్యృష్టి మీనధ్వజనాగనక్రం; శరాసనావర్త మహేషు ఫేనమ

18 సంగ్రామచన్థ్రొథయ వేగవేలం; థరొణార్ణవం జయాతలనేమి ఘొషమ

యే తేరుర ఉచ్చావచశస్త్రనౌభిస; తే రాజపుత్రా నిహతాః పరమాథాత

19 న హి పరమాథాత పరమొ ఽసతి కశ చిథ; వధొ నరాణామ ఇహ జీవలొకే

పరమత్తమ అర్దా హి నరం సమన్తాత; తయజన్త్య అనర్దాశ చ సమావిశన్తి

20 ధవజొత్తమ గరొచ్ఛ్రితధూమకేతుం; శరార్చిషం కొపమహాసమీరమ

మహాధనుర జయాతలనేమి ఘొషం; తనుత్ర నానావిధ శస్త్రహొమమ

21 మహాచమూ కక్షవరాభిపన్నం; మహాహవే భీష్మ మహాథవాగ్నిమ

యే సేహుర ఆత్తాయత శస్త్రవేగం; తే రాజపుత్రా నిహతాః పరమాథాత

22 న హి పరమత్తేన నరేణ లభ్యా; విథ్యా తపః శరీర విపులం యశొ వా

పశ్యాప్రమాథేన నిహత్య శత్రూన; సర్వాన మహేన్థ్రం సుఖమ ఏధమానమ

23 ఇన్థ్రొపమాన పార్దివ పుత్రపౌత్రాన; పశ్యావిశేషేణ హతాన పరమాథాత

తీర్త్వా సముథ్రం వణిజః సమృథ్ధాః; సన్నాః కు నథ్యామ ఇవ హేలమానాః

అమర్షితైర యే నిహతాః శయానా; నిఃసంశయం తే తరిథివం పరపన్నాః

24 కృష్ణాం ను శొచామి కదం న సాధ్వీం; శొకార్ణవే సాథ్య వినఙ్క్ష్యతీతి

భరాతౄంశ చ పుత్రాంశ చ హతాన నిశమ్య; పాఞ్చాలరాజం పితరం చ వృథ్ధమ

ధరువం విసంజ్ఞా పతితా పృదివ్యాం; సా శేష్యతే శొకకృశాఙ్గయష్టిః

25 తచ ఛొకజం థుఃఖమ అపారయన్తీ; కదం భవిష్యత్య ఉచితా సుఖానామ

పుత్రక్షయభ్రాతృవధ పరణున్నా; పరథహ్యమానేవ హుతాశనేన

26 ఇత్య ఏవమ ఆర్తః పరిథేవయన స; రాజా కురూణాం నకులం బభాషే

గచ్ఛానయైనామ ఇహ మన్థభాగ్యాం; సమాతృపక్షామ ఇతి రాజపుత్రీమ

27 మాథ్రీర ఉతస తత్పరిగృహ్య వాక్యం; ధర్మేణ ధర్మప్రతిమస్య రాజ్ఞః

యయౌ రదేనాలయమ ఆశు థేవ్యాః; పాఞ్చాలరాజస్య చ యత్ర థారాః

28 పరస్దాప్య మాథ్రీసుతమ ఆజమీఢః; శొకార్థితస తైః సహితః సుహృథ్భిః

రొరూయమాణః పరయయౌ సుతానామ; ఆయొధనం భూతగణానుకీర్ణమ

29 స తత పరవిశాశివమ ఉగ్రరూపం; థథర్శ పుత్రాన సుహృథః సఖీంశ చ

భూమౌ శయానాన రుధిరార్థ్రగాత్రాన; విభిన్నభగ్నాపహృతొత్తమాఙ్గాన

30 స తాంస తు థృష్ట్వా భృశమ ఆర్తరూపొ; యుధిష్ఠిరొ ధర్మభృతాం వరిష్ఠః

ఉచ్చైః పచుక్రొశ చ కౌరవాగ్ర్యః; పపాత చొర్వ్యాం సగణొ విసంజ్ఞః