సౌప్తిక పర్వము - అధ్యాయము - 14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సౌప్తిక పర్వము - అధ్యాయము - 14)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]

ఇఙ్గితేనైవ థాశార్హస తమ అభిప్రాయమ ఆథితః

థరౌణేర బుథ్ధ్వా మహాబాహుర అర్జునం పరత్యభాషత

2 అర్జునార్జున యథ థివ్యమ అస్త్రం తే హృథి వర్తతే

థరొపొపథిష్టం తస్యాయం కాలః సంప్రతి పాణ్డవ

3 భరాతౄణామ ఆత్మనశ చైవ పరిత్రాణాయ భారత

విసృజైతత తవమ అప్య ఆజావ అస్త్రమ అస్త్రనివారణమ

4 కేశవేనైవమ ఉక్తస తు పాణ్డవః పరవీరహా

అవాతరథ రదాత తూర్ణం పరగృహ్య సశరం ధనుః

5 పూర్వమ ఆచార్య పుత్రాయ తతొ ఽనన్తరమ ఆత్మనే

భరాతృభ్యశ చైవ సర్వేభ్యః సవస్తీత్య ఉక్త్వా పరంతపః

6 థేవతాభ్యొ నమస్కృత్య గురుభ్యశ చేవ సర్వశః

ఉత్ససర్జ శివం ధయాయన్న అస్త్రమ అస్త్రేణ శామ్యతామ

7 తతస తథ అస్త్రం సహసా సృష్టం గాణ్డీవధన్వనా

పరజజ్వాల మహార్చిష్మథ యుగాన్తానల సంనిభమ

8 తదైవ థరొణపుత్రస్య తథ అస్త్రం తిగ్మతేజసః

పరజజ్వాల మహాజ్వాలం తేజొ మణ్డలసంవృతమ

9 నిర్ఘాతా బహవశ చాసన పేతుర ఉల్కాః సహస్రశః

మహథ భయం చ భూతానాం సర్వేషాం సమజాయత

10 సశబ్థమ అభవథ వయొమ జవాలామాలా కులం భృశమ

చచాల చ మహీకృత్స్నా సపర్వతవనథ్రుమా

11 తే అస్త్రే తేజసా లొకాంస తాపయన్తీ వయవస్దితే

మహర్షీ సహితౌ తత్ర థర్శయామ ఆసతుస తథా

12 నారథః స చ ధర్మాత్మా భరతానాం పితామహః

ఉభౌ శమయితుం వీరౌ భారథ్వాజ ధనంజయౌ

13 తౌ మునీ సర్వధర్మజ్ఞౌ సర్వభూతహితైషిణౌ

థీప్తయొర అస్త్రయొర మధ్యే సదితౌ పరమతేజసౌ

14 తథన్తరమ అనాధృష్యావ ఉపగమ్య యశస్వినౌ

ఆస్తామ ఋషివరౌ తత్ర జవలితావ ఇవ పావకౌ

15 పరాణభృథ్భిర అనాధృష్యౌ థేవథానవ సంమతౌ

అస్త్రతేజః శమయితుం లొకానాం హితకామ్యయా

16 [రసీ]

నానాశస్త్రవిథః పూర్వే యే ఽపయ అతీతా మహారదాః

నైతథ అస్త్రం మనుష్యేషు తైః పరయుక్తం కదం చన