సభా పర్వము - అధ్యాయము - 8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 8)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [న]
కదయిష్యే సభాం థివ్యాం యుధిష్ఠిర నిబొధ తామ
వైవస్వతస్య యామ అర్దే విశ్వకర్మా చకార హ
2 తైజసీ సా సభా రాజన బభూవ శతయొజనా
విస్తారాయామ సంపన్నా భూయసీ చాపి పాణ్డవ
3 అర్కప్రకాశా భరాజిష్ణుః సర్వతః కామచారిణీ
నైవాతిశీతా నాత్యుష్ణా మనసశ చ పరహర్షిణీ
4 న శొకొ న జరా తస్యాం కషుత్పిపాసే న చాప్రియమ
న చ థైన్యం కలమొ వాపి పరతికూలం న చాప్య ఉత
5 సర్వే కామాః సదితాస తస్యాం యే థివ్యా యే చ మానుషాః
రసవచ చ పరభూతం చ భక్ష్యభొజ్యమ అరింథమ
6 పుణ్యగన్ధాః సరజస తత్ర నిత్యపుష్పఫలథ్రుమాః
రసవన్తి చ తొయాని శీతాన్య ఉష్ణాని చైవ హ
7 తస్యాం రాజర్షయః పుణ్యాస తదా బరహ్మర్షయొ ఽమలాః
యమం వైవస్వతం తాత పరహృష్టాః పర్యుపాసతే
8 యయాతిర నహుషః పూరుర మాన్ధాతా సొమకొ నృగః
తరసథస్యుశ చ తురయః కృతవీర్యః శరుతశ్రవాః
9 అరిప్రణుత సుసింహశ చ కృతవేగః కృతిర నిమిః
పరతర్థనః శిబిర మత్స్యః పృద్వ అక్షొ ఽద బృహథ్రదః
10 ఐడొ మరుత్తః కుశికః సాంకాశ్యః సాంకృతిర భవః
చతురశ్వః సథశ్వొర్మిః కార్తవీర్యశ చ పార్దివః
11 భరతస తదా సురదః సునీదొ నైషధొ నలః
థివొథాసొ ఽద సుమనా అమ్బరీషొ భగీరదః
12 వయశ్వః సథశ్వొ వధ్ర్య అశ్వః పఞ్చ హస్తః పృదుశ్రవాః
రుషథ్గుర వృషసేనశ చ కషుపశ చ సుమహాబలః
13 రుషథ అశ్వొ వసు మనాః పురు కుత్సొ ధవజీ రదీ
ఆర్ష్టిషేణొ థిలీపశ చ మహాత్మా చాప్య ఉశీనరః
14 ఔశీనరః పుణ్డరీకః శర్యాతిః శరభః శుచిః
అఙ్గొ ఽరిష్టశ చ వేనశ చ థుఃషన్తః సంజయొ జయః
15 భాఙ్గాస్వరిః సునీదశ చ నిషధొ ఽద తవిషీ రదః
కరంధమొ బాహ్లికశ చ సుథ్యుమ్నొ బలవాన మధుః
16 కపొత రొమా తృణకః సహథేవార్జునౌ తదా
రామొ థాశరదిశ చైవ లక్ష్మణొ ఽద పరతర్థనః
17 అలర్కః కక్షసేనశ చ గయొ గౌరాశ్వ ఏవ చ
జామథగ్న్యొ ఽద రామొ ఽతర నాభాగ సగరౌ తదా
18 భూరి థయుమ్నొ మహాశ్వశ చ పృద్వ అశ్వొ జనకస తదా
వైన్యొ రాజా వారి షేణః పురుజొ జనమేజయః
19 బరహ్మథత్తస తరిగర్తశ చ రాజొపరి చరస తదా
ఇన్థ్ర థయుమ్నొ భీమ జానుర గయః పృష్ఠొ నయొ ఽనఘ
20 పథ్మొ ఽద ముచుకున్థశ చ భూరి థయుమ్నః పరసేనజిత
అరిష్టనేమిః పరథ్యుమ్నః పృదగ అశ్వొ ఽజకస తదా
21 శతం మత్స్యా నృపతయః శతం నీపాః శతం హయాః
ధృతరాష్ట్రాశ చైకశతమ అశీతిర జనమేజయాః
22 శతం చ బరహ్మథత్తానామ ఈరిణాం వైరిణాం శతమ
శంతనుశ చైవ రాజర్షిః పాణ్డుశ చైవ పితా తవ
23 ఉశథ గవః శతరదొ థేవరాజొ జయథ్రదః
వృషా థర్భిశ చ రాజర్షిర ధామ్నా సహ సమన్త్రిణా
24 అదాపరే సహస్రాణి యే గతాః శశబిన్థవః
ఇష్ట్వాశ్వమేధైర బహుభిర మహథ్భిర భూరిథక్షిణైః
25 ఏతే రాజర్షయః పుణ్యాః కీర్తిమన్తొ బహుశ్రుతాః
తస్యాం సభాయాం రాజర్షే వైవస్వతమ ఉపాసతే
26 అగస్త్యొ ఽద మతఙ్గశ చ కాలొ మృత్యుస తదైవ చ
యజ్వానశ చైవ సిథ్ధాశ చ యే చ యొగశరీరిణః
27 అగ్నిష్వ ఆత్తాశ చ పితరః ఫేనపాశ చొష్మపాశ చ యే
సవధావన్తొ బర్హి షథొ మూర్తిమన్తస తదాపరే
28 కాలచక్రం చ సాక్షాచ చ భగవాన హవ్యవాహనః
నరా థుష్కృతకర్మాణొ థక్షిణాయన మృత్యవః
29 కాలస్య నయనే యుక్తా యమస్య పురుషాశ చ యే
తస్యాం శింశప పాలాశాస తదా కాశకుశాథయః
ఉపాసతే ధర్మరాజం మూర్తిమన్తొ నిరామయాః
30 ఏతే చాన్యే చ బహవః పితృరాజ సభా సథః
అశక్యాః పరిసంఖ్యాతుం నామభిః కర్మభిస తదా
31 అసంబాధా హి సా పార్ద రమ్యా కామగమా సభా
థీర్ఘకాలం తపస తప్త్వా నిర్మితా విశ్వకర్మణా
32 పరభాసన్తీ జవలన్తీవ తేజసా సవేన భారత
తామ ఉగ్రతపసొ యాన్తి సువ్రతాః సత్యవాథినః
33 శాన్తాః సంన్యాసినః సిథ్ధా పూతాః పుణ్యేన కర్మణా
సర్వే భాస్వరథేహాశ చ సర్వే చ విరజొఽమబరాః
34 చిత్రాఙ్గథాశ చిత్రమాల్యాః సర్వే జవలితకుణ్డలాః
సుకృతైః కర్మభిః పుణ్యైః పరిబర్హైర విభూషితాః
35 గన్ధర్వాశ చ మహాత్మానః శతశశ చాప్సరొగణాః
వాథిత్రం నృత్తగీతం చ హాస్యం లాస్యం చ సర్వశః
36 పుణ్యాశ చ గన్ధాః శబ్థాశ చ తస్యాం పార్ద సమన్తతః
థివ్యాని మాల్యాని చ తామ ఉపతిష్ఠన్తి సర్వశః
37 శతం శతసహస్రాణి ధర్మిణాం తం పరజేశ్వరమ
ఉపాసతే మహాత్మానం రూపయుక్తా మనస్వినః
38 ఈథృశీ సా సభా రాజన పితృరాజ్ఞొ మహాత్మనః
వరుణస్యాపి వక్ష్యామి సభాం పుష్కర మాలినీమ