సభా పర్వము - అధ్యాయము - 9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 9)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [న]
యుధిష్ఠిర సభా థివ్యా వరుణస్య సితప్రభా
పరమాణేన యదా యామ్యా శుభప్రాకారతొరణా
2 అన్తః సలిలమ ఆస్దాయ విహితా విశ్వకర్మణా
థివ్యరత్నమయైర వృక్షైః ఫలపుష్పప్రథైర యుతా
3 నీలపీతాసిత శయామైః సితైర లొహితకైర అపి
అవతానైస తదా గుల్మైః పుష్పమఞ్జరి ధారిభిః
4 తదా శకునయస తస్యాం నానారూపా మృథు సవరాః
అనిర్థేశ్యా వపుష్మన్తః శతశొ ఽద సహస్రశః
5 సా సభా సుఖసంస్పర్శా న శీతా న చ ఘర్మథా
వేశ్మాసనవతీ రమ్యా సితా వరుణపాలితా
6 యస్యామ ఆస్తే స వరుణొ వారుణ్యా సహ భారత
థివ్యరత్నామ్బర ధరొ భూషణైర ఉపశొభితః
7 సరగ్విణొ భూషితాశ చాపి థివ్యమాల్యానుకర్షిణః
ఆథిత్యాస తత్ర వరుణం జలేశ్వరమ ఉపాసతే
8 వాసుకిస తక్షకశ చైవ నాగశ చైరావతస తదా
కృష్ణశ చ లొహితశ చైవ పథ్మశ చిత్రశ చ వీర్యవాన
9 కమ్బలాశ్వతరౌ నాగౌ ధృతరాష్ట్ర బలాహకౌ
మణిమాన కుణ్డలధరః కర్కొటక ధనంజయౌ
10 పరహ్లాథొ మూషికాథశ చ తదైవ జనమేజయః
పతాకినొ మణ్డలినః ఫణవన్తశ చ సర్వశః
11 ఏతే చాన్యే చ బహవః సర్పాస తస్యాం యుధిష్ఠిర
ఉపాసతే మహాత్మానం వరుణం విగతక్లమాః
12 బలిర వైరొచనొ రాజా నరకః పృదివీం జయః
పరహ్లాథొ విప్ర చిత్తిశ చ కాలఖఞ్జాశ చ సర్వశః
13 సుహనుర థుర్ముఖః శఙ్ఖః సుమనాః సుమతిః సవనః
ఘటొథరొ మహాపార్శ్వః కరదనః పిఠరస తదా
14 విశ్వరూపః సురూపశ చ విరూపొ ఽద మహాశిరాః
థశగ్రీవశ చ బాలీ చ మేఘవాసా థశావరః
15 కైటభొ విటటూతశ చ సంహ్రాథశ చేన్థ్ర తాపనః
థైత్యథానవ సంఘాశ చ సర్వే రుచిరకుణ్డలాః
16 సరగ్విణొ మౌలినః సర్వే తదా థివ్యపరిచ్ఛథాః
సర్వే లబ్ధవరాః శూరాః సర్వే విగతమృత్యవః
17 తే తస్యాం వరుణం థేవం ధర్మపాశస్దితాః సథా
ఉపాసతే మహాత్మానం సర్వే సుచరితవ్రతాః
18 తదా సముథ్రాశ చత్వారొ నథీ భాగీరదీ చ యా
కాలిన్థీ విథిశా వేణ్ణా నర్మథా వేగవాహినీ
19 విపాశా చ శతథ్రుశ చ చన్థ్ర భాగా సరస్వతీ
ఇరావతీ వితస్తా చ సిన్ధుర థేవ నథస తదా
20 గొథావరీ కృష్ణ వేణ్ణా కావేరీ చ సరిథ వరా
ఏతాశ చాన్యాశ చ సరితస తీర్దాని చ సరాంసి చ
21 కూపాశ చ సప్రస్రవణా థేహవన్తొ యుధిష్ఠిర
పల్వలాని తడాగాని థేహవన్త్య అద భారత
22 థిశస తదా మహీ చైవ తదా సర్వే మహీధరాః
ఉపాసతే మహాత్మానం సర్వే జలచరాస తదా
23 గీతవాథిత్రవన్తశ చ గన్ధర్వాప్సరసాం గణాః
సతువన్తొ వరుణం తస్యాం సర్వ ఏవ సమాసతే
24 మహీధరా రత్నవన్తొ రసా యేషు పరతిష్ఠితాః
సర్వే విగ్రహవన్తస తే తమ ఈశ్వరమ ఉపాసతే
25 ఏషా మయా సంపతతా వారుణీ భరతర్షభ
థృష్టపూర్వా సభా రమ్యా కుబేరస్య సభాం శృణు