సభా పర్వము - అధ్యాయము - 7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (సభా పర్వము - అధ్యాయము - 7)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [న]
శక్రస్య తు సభా థివ్యా భాస్వరా కర్మభిర జితా
సవయం శక్రేణ కౌరవ్య నిర్మితార్క సమప్రభా
2 విస్తీర్ణా యొజనశతం శతమ అధ్యర్ధమ ఆయతా
వైహాయసీ కామగమా పఞ్చయొజనమ ఉచ్ఛ్రితా
3 జరా శొకక్లమాపేతా నిరాతఙ్కా శివా శుభా
వేశ్మాసనవతీ రమ్యా థివ్యపాథప శొభితా
4 తస్యాం థేవేశ్వరః పార్ద సభాయాం పరమాసనే
ఆస్తే శచ్యా మహేన్థ్రాణ్యా శరియా లక్ష్మ్యా చ భారత
5 బిభ్రథ వపుర అనిర్థేశ్యం కిరీటీ లొహితాఙ్గథః
విరజొఽమబరశ చిత్రమాల్యొ హరీకీర్తిథ్యుతిభిః సహ
6 తస్యామ ఉపాసతే నిత్యం మహాత్మానం శతక్రతుమ
మరుతః సర్వతొ రాజన సర్వే చ గృహమేధినః
సిథ్ధా థేవర్షయశ చైవ సాధ్యా థేవగణాస తదా
7 ఏతే సానుచరాః సర్వే థివ్యరూపాః సవలంకృతాః
ఉపాసతే మహాత్మానం థేవరాజమ అరింథమమ
8 తదా థేవర్షయః సర్వే పార్ద శక్రమ ఉపాసతే
అమలా ధూతపాప్మానొ థీప్యమానా ఇవాగ్నయః
తేజస్వినః సొమయుజొ విపాపా విగతక్లమాః
9 పరాశరః పర్వతశ చ తదా సావర్ణి గాలవౌ
శఙ్ఖశ చ లిఖితశ చైవ తదా గౌర శిరా మునిః
10 థుర్వాసాశ చ థీర్ఘతపా యాజ్ఞవల్క్యొ ఽద భాలుకిః
ఉథ్థాలకః శవేతకేతుస తదా శాట్యాయనః పరభుః
11 హవిష్మాంశ చ గవిష్ఠశ చ హరిశ చన్థ్రశ చ పార్దివః
హృథ్యశ చొథర శాణ్డిల్యః పారాశర్యః కృషీ హవలః
12 వాతస్కన్ధొ విశాఖశ చ విధాతా కాల ఏవ చ
అనన్త థన్తస తవష్టా చ విశ్వకర్మా చ తుమ్బురుః
13 అయొనిజా యొనిజాశ చ వాయుభక్షా హుతాశినః
ఈశానం సర్వలొకస్య వజ్రిణం సముపాసతే
14 సహథేవః సునీదశ చ వాల్మీకిశ చ మహాతపాః
సమీకః సత్యవాంశ చైవ పరచేతాః సత్యసంగరః
15 మేధాతిదిర వామథేవః పులస్త్యః పులహః కరతుః
మరుత్తశ చ మరీచిశ చ సదాణుశ చాత్రిర మహాతపాః
16 కక్షీవాన గౌతమస తార్క్ష్యస తదా వైశ్వానరొ మునిః
మునిః కాలక వృక్షీయ ఆశ్రావ్యొ ఽద హిరణ్యథః
సంవర్తొ థేవ హవ్యశ చ విష్వక్సేనశ చ వీర్యవాన
17 థివ్యా ఆపస తదౌషధ్యః శరథ్ధా మేధా సరస్వతీ
అర్దొ ధర్మశ చ కామశ చ విథ్యుతశ చాపి పాణ్డవ
18 జలవాహాస తదా మేఘా వాయవః సతనయిత్నవః
పరాచీ థిగ యజ్ఞవాహాశ చ పావకాః సప్త వింశతిః
19 అగ్నీ షొమౌ తదేన్థ్రాగ్నీ మిత్రొ ఽద సవితార్యమా
భగొ విశ్వే చ సాధ్యాశ చ శుక్రొ మన్దీ చ భారత
20 యజ్ఞాశ చ థక్షిణాశ చైవ గరహాః సతొభాశ చ సర్వశః
యజ్ఞవాహాశ చ యే మన్త్రాః సర్వే తత్ర సమాసతే
21 తదైవాప్సరసొ రాజన గన్ధర్వాశ చ మనొరమాః
నృత్యవాథిత్రగీతైశ చ హాస్యైశ చ వివిధైర అపి
రమయన్తి సమ నృపతే థేవరాజం శతక్రతుమ
22 సతుతిభిర మఙ్గలైశ చైవ సతువన్తః కర్మభిస తదా
విక్రమైశ చ మహాత్మానం బలవృత్రనిషూథనమ
23 బరహ్మ రాజర్షయః సర్వే సర్వే థేవర్షయస తదా
విమానైర వివిధైర థివ్యైర భరాజమానైర ఇవాగ్నిభిః
24 సరగ్విణొ భూషితాశ చాన్యే యాన్తి చాయాన్తి చాపరే
బృహస్పతిశ చ శుక్రశ చ తస్యామ ఆయయతుః సహ
25 ఏతే చాన్యే చ బహవొ యతాత్మానొ యతవ్రతాః
విమానైశ చన్థ్రసంకాశైః సొమవత పరియథర్శనాః
బరహ్మణొ వచనాథ రాజన భృగుః సప్తర్షయస తదా
26 ఏషా సభా మయా రాజన థృష్టా పుష్కర మాలినీ
శతక్రతొర మహారాజ యామ్యాం శృణు మమానఘ